Nghiên cứu sinh Lê Va Xi bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 05/10/2022 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Va Xi chuyên ngành Marketing, với đề tài: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tới sự hài lòng của cư dân: Nghiên cứu tại Hà Nội và Hải Phòng.
Thứ sáu, ngày 19/08/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tới sự hài lòng của cư dân: nghiên cứu tại Hà Nội và Hải Phòng.
Chuyên ngành: Marketing    Mã số: 9340101_MA
Nghiên cứu sinh: Lê Va Xi        Mã NCS: NCS38.049MA
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đình Chiến, 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Đóng góp mới về phương diện lý luận

- Luận án đã phát hiện và phân tích được những vấn đề lý thuyết về dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đa sở hữu và các thách thức mà các tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý các chung cư phải đối mặt trong bối cảnh các nước đang phát triển như Việt Nam. 
- Đã xây dựng được mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng các yếu tố dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đến sự hài lòng của cư dân. Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm: (1) Chất lượng quản lý các tiện ích, (2) Chất lượng chính sách quản lý nhà chung cư, (3) Chất lượng quản lý sửa chữa và bảo trì, (4) Chất lượng dịch vụ vệ sinh, (5) Chất lượng quản lý cảnh quan và giải trí, (6) Chất lượng dịch vụ an ninh, an toàn. Trong đó, luận án bổ sung yếu tố chất lượng quản lý sửa chữa và bảo trì nhà chung cư, mà trong các nghiên cứu trước đó chưa được đề cập sâu.
- Các thang đo chất lượng các yếu tố quản lý vận hành chung cư trong mô hình nghiên cứu của luận án đã được xác định qua nghiên cứu định tính và khảo sát định lượng trực tiếp từ bối cảnh nghiên cứu là các chung cư cao tầng tại quốc gia đang phát triển là Việt Nam. Vì vậy, đề xuất các thang đo là đóng góp mới quan trọng của luận án.  
- Luận án đã nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng các yếu tố dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng đến sự hài lòng của cư dân dưới 2 biến điều tiết là: thu nhập và thời gian sinh sống trong chung cư cao tầng của cư dân. Đây là đóng góp mới về lý thuyết của luận án.

2. Đóng góp mới về phương diện thực tiễn

- Luận án đã đánh giá được tác động của chất lượng các yếu tố dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tới sự hài lòng của cư dân. Trong đó, các yếu tố chất lượng an ninh an toàn (0,775), chất lượng quản lý tiện ích (0,415), chất lượng quản lý cảnh quan (0,391) là những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến sự hài lòng của cư dân sống trong chung cư. Yếu tố chất lượng dịch vụ sửa chữa và bảo trì hiện chưa là yếu tố ảnh hưởng nhiều do các chung cư mới đưa vào sử dụng.
- Luận án đã chỉ ra được thực trạng chất lượng của các yếu tố quản lý vận hành của các ban quản lý chung cư còn chưa cao, từ đó các nhà quản lý chung cư biết được yếu tố nào cư dân hài lòng và khá hài lòng để cần phát huy (Chất lượng vệ sinh, An ninh, Cảnh quan và giải trí), các yếu tố mà cư dân chưa hài lòng hoặc hài lòng ở mức độ thấp (Chất lượng dịch vụ quản lý cơ sở vật chất, sửa chữa và bảo trì, Chính sách quản lý nhà ở của ban quản lý nhà chung cư) cần phải có giải pháp cải thiện.
- Luận án đã chỉ ra sự ảnh hưởng của các yếu tố quản lý vận hành chung cư cao tầng đến sự hài lòng của cư dân chung cư khác biệt giữa các nhóm cư dân chia theo thời gian sinh sống và theo thu nhập. Kết quả này gợi ý cho ban quản lý chung cư, các đơn vị kinh doanh nhà chung cư cần có giải pháp để phân nhóm khách hàng và phát triển các hoạt động quản lý vận hành chung cư đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng nhóm cư dân. 
- Luận án đã đưa ra các giải pháp cải tiến hoạt động quản lý vận hành cho các tổ chức quản lý nhà chung cư nhằm tăng sự hài lòng của cư dân sống trong chung cư, góp phần phát triển nhà chung cư bền vững cho các đô thị Việt Nam.

-----------------------------------

CONTRIBUTION OF DISSERTATION

Topic: Effects of service quality of apartment building operation management on resident satisfaction: a study in Ha Noi and Hai Phong.
Major: Marketing    Code: 9340101_MA
Phd Candidate: Le Va Xi    ID number: NCS38.049MA
Supervisor: Assoc. Prof. Dr Truong Dinh Chien
Institution: National Economics University

1. Theoretical contribution

- The thesis has discovered and analyzed the theoretical problems of the management and operation services of multi-owned condominiums and the challenges faced by the service providers of apartment management in the context of developing countries like Vietnam.
- A research model has been built to study the influence of the quality of apartment building operation management service elements on the satisfaction of residents. The influencing factors include: (1) Quality of utilities management, (2) Quality of apartment building management policies, (3) Quality of repair and maintenance management, (4) Quality of cleaning services, (5) quality of landscape management and entertainment, (6) quality of security and safety services. In which, the thesis adds the quality factor of apartment building repair and maintenance management, which has not been mentioned in depth in previous studies.
- The quality scales of apartment operation management factors in the research model of the thesis have been determined through qualitative research and quantitative survey directly from the research context of high-rise apartment buildings. in the developing country Vietnam. Therefore, the proposed scale is an important new contribution of the thesis.
- The thesis has studied the influence of the quality of the service factors of management and operation of high-rise apartment buildings on the satisfaction of residents under 2 regulating variables: income and living time in high-rise apartments. residents' floors. This is a new contribution to the theory of the thesis.

2. Practical contribution

- The thesis has assessed the impact of the quality of service elements of condominium operation management on the satisfaction of residents. In which, the quality of security and safety (0.775), the quality of utility management (0.415), the quality of landscape management (0.391) are the factors that have the strongest influence on the satisfaction of residents. live in an apartment building. The quality of repair and maintenance services is not a factor that has much influence since new apartments are put into use.
- The thesis has shown that the quality of the operational management elements of the apartment management boards is still not high, from which the apartment managers know which factors the residents are satisfied and quite satisfied with. satisfaction to need to promote (Quality of Hygiene, Security, Landscape and entertainment), factors that residents are not satisfied or satisfied at a low level (Quality of facilities management services, repair and maintenance, Housing Management Policy of the condominium management) need to have an improvement solution.
- The thesis has shown the influence of the factors of management and operation of high-rise apartment buildings on the satisfaction of apartment residents, which is different between groups of residents divided by living time and income. This result suggests to the apartment management board and apartment building business units to have solutions to group customers and develop apartment management and operation activities to best meet the needs of each group. resident.
- The thesis has proposed solutions to improve management and operation activities for apartment building management organizations in order to increase the satisfaction of residents living in the apartment, contributing to the sustainable development of apartment buildings for the residents. urban Vietnam.