Nghiên cứu sinh Lê Văn Thuận bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 09/03/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Văn Thuận, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Nghiên cứu năng lực lãnh đạo cấp trung tại các doanh nghiệp bưu chính viễn thông Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 07/02/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu năng lực lãnh đạo cấp trung tại các doanh nghiệp bưu chính viễn thông Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Nghiên cứu sinh: Lê Văn Thuận
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thành Độ
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:
 
-Thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo, luận án đã làm rõ khái niệm về năng lực lãnh đạo cấp trung trong doanh nghiệp với 3 yếu tố cấu thành theo mô hình BKD của Donald J. Campbell & Gregory J. Dardis (2004) là: tố chất lãnh đạo, kiến thức lãnh đạo và hành động lãnh đạo. Đây là cơ sở luận chứng quan trọng cho quá trình nghiên cứu luận án và là cơ sở để đề xuất “Khung năng lực lãnh đạo” và “Bản đồ nghề nghiệp” cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung của các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông Việt Nam.
 
-Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đi trước và xuất phát từ đặc thù của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam, luận án đã xây dựng được hệ thống các chỉ tiêu phi tài chính làm thước đo đo lường kết quả lãnh đạo cho các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông ở Việt Nam bao gồm: các chỉ tiêu đo lường kết quả lãnh đạo chung (năng lực tổ chức công việc, tư tưởng sẵn sàng đổi mới) và các chỉ tiêu đo lường kết quả lãnh đạo nhân viên (sự hài lòng của nhân viên trong công việc, cam kết gắn bó của nhân viên với doanh nghiệp, sự thoải mái về tâm lý và tinh thần của nhân viên).
 
-Luận án đã xây dựng mô hình phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo cấp trung tới kết quả lãnh đạo trong các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông Việt Nam và lượng hóa được mối quan hệ đó. Kết quả chỉ ra rằng cả 3 yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo cấp trung đều ảnh hưởng tích cực đến kết quả lãnh đạo trong các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông Việt Nam.
 
Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:
 
-Kết quả khảo sát với quy mô mẫu là 751 người gồm 4 đối tượng là nhà lãnh đạo cấp trung, lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo cấp cơ sở và nhân viên tại 3 doanh nghiệp Bưu chính viễn thông điển hình ở Việt Nam (Vnpost, VNPT, Vietel) đã cho thấy mô hình nghiên cứu tác giả đề xuất là phù hợp. Các giả thuyết đề ra đều được chấp nhận, theo đó cả 3 yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo cấp trung đều có tác động cùng chiều đến kết quả lãnh đạo doanh nghiệp.
 
-Từ kết quả phân tích thực trạng về năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo cấp trung và kết quả đo lường sự ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo cấp trung lên kết quả lãnh đạo tại 3 doanh nghiệp Bưu chính viễn thông điển hình ở Việt Nam (Vnpost, Vietel, VNPT), luận án đã đề xuất được “Khung năng lực lãnh đạo” và “Bản đồ nghề nghiệp” cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung của doanh nghiệp Bưu chính viễn thông Việt Nam phù hợp với đặc thù của ngành và kết quả nghiên cứu của luận án.
 
-Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách có liên quan đến các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông Việt Nam hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với đội ngũ lãnh đạo cấp trung. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các doanh nghiệp trong ngành xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ công tác tuyển dụng, đánh giá thực hiện công việc và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận của các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông Việt Nam.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION
 
Thesis topic: Research the middle leadership capacity at Post and Telecommunications enterprises in Vietnam
Major: Business Management
PhD Candidate: Le Van Thuan
Instructor: Prof.Dr Nguyen Thanh Do
Training institution:  National Economics University
 
New contributions for the academics and theory:
 
-Through the systematization of the theoretical basis of leadership, the thesis clarified the concept of middle leadership in enterprises with 3 elements constituting the model of BKD of Donald J Campbell & Gregory J. Dardis (2004) are: leadership qualities, leadership knowledge and leadership actions. This is an important evidence base for the dissertation research process and a basis for proposing "Leadership Framework" and "Career Map" for middle management team of Posts and Telecommunications enterprisesin Vietnam.
 
-On the basis of inheriting previous studies and originating from the characteristics of Vietnams Posts and Telecommunications industry, the thesis has built a system of non-financial indicators as a measure of leadership results of Post and Telecommunications enterprises in Vietnam include: indicators for measuring overall leadership results (work organization capacity, ideological readiness for innovation) and indicators for measuring employee leadership results (employee satisfaction at work; commitment employee attachment to the business; mental and psychological comfort of the employee).
 
-The thesis has built a model to analyze the effects of the components of middle leadership capacity in Post and Telecommunications enterprises in Vietnam and quantify that relationship. The results indicate that all three components of middle leadership capacity have a positive influence on leadership in Vietnam Posts and Telecommunications enterprises.
 
New proposals drawn from the findings:
 
-Survey results with a sample size of 751 people including 4 subjects are middle leaders, senior leaders, low-level leaders and employees at 3 typical Post and Telecommunications enterprises in Vietnam (Vnpost, VNPT, Vietel) have shown that the research model proposed by the author is appropriate. The hypotheses are accepted, according to which all three components of the middle leadership capacity have a positive impact on business leadership results.
 
-From the results of the situation analysis on the middle leadership capacity and the results of measuring the influence of the components of the middle leadership capacity on the leadership results at 3 typical Post and Telecommunications enterprises in Vietnam (Vnpost, VNPT, Vietel), the thesis has proposed "Leadership Framework" and "Career Map" for the middle  leadership team of Posts and Telecommunications enterprises in Vietnam is consistent with the industrys characteristics and the thesiss research results.

-The research results will be the basis for the management agencies; policy-making agencies related to the Post and Telecommunications enterprises in Vietnam perfecting human resource development policies for middle leadership. The results of this study are the basis for businesses in the Post and Telecommunications industry to set standards for recruitment, job performance evaluation, training and retraining of the adjacent leadership of the Post and Telecommunications enterprise in Vietnam.