Nghiên cứu sinh Lê Việt Hà bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 11/03/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Việt Hà, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, với đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm tại Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt."
Thứ sáu, ngày 08/02/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 
Đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam - Triển khai thử nghiệm tại Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Đất Việt.
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý
Nghiên cứu sinh: Lê Việt Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hàn Viết Thuận, TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
1.Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tin học hóa trong hệ thống thông tin kế toán. Nghiên cứu này góp phần làm phong phú thêm lý luận về hệ thống thông tin kế toán trong khung cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
 
2.Luận án đề xuất mô hình hệ thống thông tin kế toán tin học hóa đồng bộ cho các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam bao gồm các phần hành: (1)Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; (2) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành công trình; (3) Kế toán tiền lương; (4) Kế toán tài sản cố định; (5) Kế toán doanh thu; (6) Kế toán phân phối kết quả hợp đồng kinh doanh; (7) Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế. Đây là các phần hành kế toán phù hợp với điều kiện quản lý trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 
 
1.Kết quả khảo sát hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng cho thấy mức độ tin học hóa còn rất thấp, chủ yếu là bán thủ công và tin học hóa từng phần. Do đó việc thiết kế và triển khai hệ thống thông tin kế toán tin học hóa đồng bộ là rất cấp thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.
 
2.Mô hình hệ thống thông tin kế toán tin học hóa đồng bộ đề xuất trong bản luận án có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam triển khai những nghiệp vụ kế toán mới kết hợp với việc sử dụng các phân hệ kế toán cũ mà không phải thiết lập lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ trên cơ sở công nghệ tích hợp ứng dụng doanh nghiệp EAI. Điều này sẽ góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, nguồn tài chính và nhân lực cho doanh nghiệp.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW FINDINGS OF THE THESIS
 
Thesis title: Research to Build Accounting Information System in Vietnam’s Construction Enterprises – Pilot Implementation in Dat Viet Investment Construction Trading Company.
Major: Management information system 
PhD student: Ha Le Viet     
Instructors: Ass. Prof. Dr. Thuan Han Viet, Dr. Tuyet Nguyen Thi Bach
Training institution: National Economics University 
 
New contributions in terms of academic and theoretical aspect
 
1.The dissertation has generalized and enriched theoretical issues on computerization in accounting information systems. It helps to diversify the theories on accounting information systems in the context of the fourth Industrial Revolution.
 
2.The dissertation has proposed a model for a synchronously-computerized accounting information system for Vietnam’s construction enterprises including the following cycles: (1)Accounting for material and equipment; (2)Accounting for production costs and construction costs; (3)Accounting for salary; (4)Accounting for fixed assets; (5)Accounting for revenues; (6)Accounting for business contract distribution; (7)Financial reports, management reports, tax reports. These accounting cycles are appropriate with the management conditions in Vietnam’s construction enterprises at present.
 
The new findings, proposals drawn from the research and surveys results of the thesis
 
1.A survey into the accounting information systems of construction enterprises reveals that the level of computerization remains low, most accounting work is done on the semi-manual or partly-computerized basis. Therefore it is urgent to design and implement a synchronously-computerized accounting information system in the current context of international economic integration.
 
2.The synchronously-computerized accounting information system proposed in this dissertation can help Vietnam’s construction enterprises implement new accounting professions in combination with the use of the existing accounting modules without re-establishing the entire profession procedures by using Enterprises Application Integration (EAI). This helps enterprises to save time, financial and human resources.