Nghiên cứu sinh Lê Xuân Thiện bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 22/12/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Xuân Thiện, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Kiểm toán hoạt động nâng cao vai trò Kiểm toán nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản công ở Việt Nam".
Thứ tư, ngày 23/06/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Kiểm toán hoạt động nâng cao vai trò Kiểm toán nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản công ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích      Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Lê Xuân Thiện                             Mã NCS: NCS36.092KT
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, PGS.TS. Nguyễn Đình Hựu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Kết quả đạt được về học thuật, lý luận: Nghiên cứu phát triển lý thuyết qua các mô hình quan hệ giữa vai trò kiểm toán với những đặc điểm, thuộc tính của các nhân tố và tiêu chí ứng dụng trong mô hình kiểm toán hoạt động nâng cao vai trò Kiểm toán Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản công: (i) Làm rõ mối quan hệ giữa tài chính công và tài sản công qua nghiên cứu vận dụng mô hình Logic (3Es) hình thành các tiêu chí kiểm toán nhằm đánh giá mục tiêu kiểm toán hoạt động trong quản lý và sử dụng nguồn lực công đầu tư hình thành tài sản công; (ii) Nghiên cứu các thuộc tính lý thuyết và thiết lập mối quan hệ giữa mô hình kiểm toán hoạt động và vai trò Kiểm toán Nhà nước qua phát triển phương thức tổ chức kiểm toán hoạt động; (iii) Xây dựng mối quan hệ giữa vai trò Kiểm toán Nhà nước với hệ thống quản lý tài chính, tài sản công trên cơ sở phát triển các thuộc tính về vai trò giám sát, kiểm soát hoạt động của các chủ thể quản lý và tham vấn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước qua mô hình kiểm toán hoạt động; (iv) Nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố về năng lực, chuẩn mực hoạt động, pháp chế pháp luật... ảnh hưởng đến sự phát triển kiểm toán hoạt động và vai trò Kiểm toán Nhà nước.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Trên cơ sở mô hình nghiên cứu lý thuyết được vận dụng và khảo sát, điều tra, đánh thực trạng kiểm toán hoạt động ở Việt Nam, Luận án đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán hoạt động nâng cao vai trò Kiểm toán Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản công. Cụ thể: (i) Nâng cao chất lượng, năng lực tổ chức kiểm toán hoạt động các chương trình, dự án, chính sách đầu tư phát triển sử dụng nguồn lực tài chính công; (ii) tăng cường khả năng thực hiện vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm soát quản lý tài chính, tài sản công; (iii) xây dựng chiến lược phát triển hoạt động của Kiểm toán Nhà nước qua mô hình kiểm toán hoạt động trên cơ sở phát triển mục tiêu và phương thức thực hiện kiểm toán hoạt động.
Định hướng nghiên cứu: (i) Các tiêu chí ảnh hưởng đến việc đánh giá mục tiêu kiểm toán hoạt qua mô hình 3Es; (ii) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phương thức tổ chức kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; (iii) các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò Kiểm toán Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.
 

-----------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Operational audit enhances the role of the State Audit Office in the management of public finance and public assets in Vietnam
Major: Accounting, Auditing and Analysis        Code: 9340301
Postgraduate: Le Xuan Thien                         Postgraduate Code: NCS36,092KT
Instructor: Prof. PhD. Nguyen Quang Quynh, Assoc. Prof.PhD. Nguyen Dinh Huu
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

Academic and theoretical results: The research developed theory through rational models between the audit role and the characteristics and attributes of factors and application criteria in the operational audit model to enhance the role of the State Audit in the management of public finance and public assets: (i) Clarifying the relationship between public finance and public assets by studying Logic (3Es) models to form audit criteria in order to evaluate the operational audit objectives in the management and use of public resources to invest in the formation of public assets; (ii) Researching theoretical attributes and establishing the relationship between the operational audit model and the State Audit's role by developing operational audit organization methods; (iii) Building the relationship between the State Audit role and the public finance and public asset management system on the basis of developing the attributes of the role of monitoring and controlling the activities of management subjects. and audit consultation of the State Audit Office through the operational audit model; (iv) Researching the relationship between the factors of capacity, operational standards, legislation... affecting the development of operational audit and the role of the State Audit.

New findings and proposals drawn from the research results of the thesis

On the basis of a theoretical research model applied and surveyed, investigated, and assessed the current situation of operational audit in Vietnam, the thesis proposes solutions to complete the operational audit to improve the role of the State Audit Office in the management of public finance, public assets. Specifically: (i) Improving the quality and capacity of organizing operational audit for programs, projects and policies on investment and development of the public financial resources use; (ii) strengthening the capacity to perform the role of the State Audit in controlling public finance and public asset management; (iii) developing a strategy for the development of the State Audit's operations through an operational audit model on the basis of developing objectives and methods of implementing operational audit.
Research orientation: (i) Criteria affecting the evaluation of operational audit objectives in the 3Es model; (ii) researching the factors affecting the method of organizing operational audit of the State Audit Office; (iii) factors affecting the role of the State Audit in inspecting and controlling the management and use of public finance and public assets.