Nghiên cứu sinh Ngô Thị Trà bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 09/04/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Ngô Thị Trà, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam".
Thứ tư, ngày 27/01/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích          Mã số:9340301
Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Trà                                      Mã NCS: NCS34.097KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đã chú ý đến cả các thước đo tài chính và các thước đo phi tài chính. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng các thước đo phi tài chính liên quan đến các quy trình nội bộ như số giờ/số lần hỏng máy, tỷ lệ nhân viên bỏ việc và an toàn lao động vẫn còn thấp. Điều này thể hiện nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chú ý đến người lao động và an toàn trong sản xuất. 
Dựa trên lý thuyết ngẫu nhiên, luận án đã giải thích và lựa chọn các biến độc lập để nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến mức độ sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Các nhân tố được đưa vào mô hình nghiên cứu gồm: cạnh tranh, phân quyền, cấu trúc doanh nghiệp, sự ủng hộ của nhà quản trị cao nhất đối với đo lường hiệu quả hoạt động và hiểu biết của nhân viên kế toán về đo lường hiệu quả hoạt động. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố trong mô hình đều có tác động đáng kể đến mức độ sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam. Trong đó, sự ủng hộ của nhà quản trị cao nhất đối với đo lường hiệu quả hoạt động và hiểu biết của nhân viên kế toán về đo lường hoạt động hoạt động có tác động mạnh nhất đến mức độ sử dụng của nhiều loại thước đo hiệu quả hoạt động.
Các khuyến nghị được rút ra từ kết quả nghiên cứu:
(1). Các doanh nghiệp cần hoàn thiện hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động gắn với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 
(2). Các thước đo sử dụng trong doanh nghiệp cần gắn với các yếu tố quyết định thành công và có quan hệ nhân quả để giúp doanh nghiệp có thể dự báo được mức độ thành công của chiến lược. 
(3). Các thước đo trong hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động phải đủ để có thể đo lường và đánh giá những khía cạnh trọng yếu ảnh hưởng quyết định đến thành công của doanh nghiệp
(4). Các thước đo cần được sử dụng ở các giai đoạn phù hợp để chúng trở thành các thước đo dẫn dắt
(5). Các thước đo ở cấp độ cá nhân và bộ phận phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và sứ mệnh của mỗi cá nhân và bộ phận. Các thước đo này tập trung vào các thước đo phi tài chính. Ở cấp độ công ty, các thước đo bao gồm cả các thước đo tài chính và thước đo phi tài chính có quan hệ nhân quả với nhau. 

------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis: Factors affecting the use the operational efficiency measurement of Vietnamese manufacturing enterprises
Major: Accounting, auditing and analyzing                           Code: 9340301
Post-graduate student: Ngo ThiTra                                     Postgraduate code: NCS34.097KT
Instructor: Associate Professor Ph.D Nghiem Van Loi,   Associate Professor Ph.DNguyen Thi Thu Lien
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

The research results show that Vietnamese manufacturing enterprises have paid attention to both financial and non-financial measures. However, the utilization rate of non-financial metrics related to internal processes such as hours / number of machine failures, the rate of employee quitting and occupational safety remains low. This shows that many businesses have yet to pay attention workers and safety in production.
Basing on the random theory, the thesis has explained and selected the independent variables to study their effects on using level operating efficiency measures in Vietnamese manufacturing enterprises. Factors included in the research model of the thesis include: competition, decentralization, corporate structure, the highest management's support for measuring the performance and knowledge of accounting staff about operating efficiency measurement.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

The research results show that the factors in the model have a significant impact on the level of using operating efficiency measures in Vietnamese manufacturing enterprises. In which, the highest governor's support for operating efficiency measurement and accounting staff's understanding of operating efficiency measurement has the strongest impact on the usage of many operating efficiency measurement.
Recommendations drawn from research results:
(1). Enterprises need to perfect a system of measuring the operating efficiency associated with their business strategy.
(2).The metrics used in the business need to be associated with the determinants of success and have causal relationships to help the business predict the success of the strategy.
(3). Themetrics in the operational efficiency measurement system must be enough to be able to measure and evaluate the key aspects that affect the success of the business.
(4). Metrics should be used at the appropriate stages in order to become guiding metrics
(5). Institutional and departmental metrics must align with tasks and missionsof each individual and department's goals. These metrics focus on non-financial metrics. At the firm level, metrics include both financial and nonfinancial measures that are causally related.