Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Học bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/12/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đăng Học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích với đề tài: Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
Thứ hai, ngày 21/11/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích            Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Học                    Mã NCS: NCS38.088KT
Người hướng dẫn: GS.TS Đặng Thị Loan
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   
         
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

    - Thứ nhất, nghiên cứu đã hệ thống hóa khung lý thuyết về kế toán quản trị chi phí môi trường (ECMA) như nhận diện và phân loại chi phí môi trường; xác định chi phí môi trường; xây dựng định mức và lập dự toán chi phí môi trường và lập báo cáo chi phí môi trường. 
    - Thứ hai, để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng ECMA, nghiên cứu đã vận dụng 04 lý thuyết là lý thuyết thể chế, lý thuyết bất định, lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết hợp pháp. Từ đó, nghiên cứu đã xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng ECMA trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.
    - Thứ ba, nghiên cứu đã hệ thống và củng cố thêm mối quan hệ tích cực giữa ECMA với hiệu quả tài chính lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu

    - Thứ nhất, nghiên cứu khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần hoàn thiện và áp dụng đầy đủ các nội dung ECMA trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
    - Thứ hai, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần nhận diện chi phí của đầu ra phi sản phẩm là chi phí môi trường.
    - Thứ ba, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần theo dõi chi phí môi trường trên các tài khoản chi tiết dựa vào phạm vi phát sinh chi phí và nội dung chi phí. Để xác định chi phí môi trường, các doanh nghiệp nên sử dụng kết hợp phương pháp chi phí theo hoạt động và chi phí theo dòng vật liệu.
    - Thứ tư, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cần xây dựng định mức chi phí môi trường cho chi phí xử lý chất thải và chi phí của chất thải; lập dự toán chi phí môi trường và lập các báo cáo chi phí môi trường.
    - Thứ 5, nghiên cứu đã chứng minh rằng, các yếu tố gồm áp lực cưỡng chế, áp lực quy phạm, áp lực cộng đồng dân cư, chiến lược môi trường tích cực và cam kết của người đứng đầu doanh nghiệp có tác động cùng chiều đến mức độ áp dụng ECMA trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. 
    - Thứ năm, nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị đối với Chính phủ, các Bộ, Ngành, các cơ sở đào tạo và các bên liên quan như tăng cường áp lực cưỡng chế bằng các văn bản quy phạm; ban hành tài liệu hướng dẫn về ECMA và tích hợp vào chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán; tích hợp thêm nội dung ECMA vào chương trình đào tạo và quan trọng nhất là các nhà quản trị doanh nghiệp cần có chiến lược môi trường tích cực, coi hiệu quả môi trường là mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp và cam kết thực hiện điều đó.

----------------------------
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE RESEARCH

Research title: Environmental Cost Management Cccounting in animal feed production enterprises in Vietnam
Major: Accounting (Accounting, Auditing & Analyzing)     Code: 62340301
Researcher: Nguyen Dang Hoc                 Researcher code: NCS38.088KT
Supervisor: Prof. Dr. Dang Thi Loan
Training institutions: National Economic University 

New contributions in academics, reasoning 

Firstly, the research has synthesized the theoretical framework for environmental cost management accounting (ECMA) including: Identification and classification of environmental costs, norm development and estimation of expenditures, method of calculating environmental cost, and providing, analyzing environmental cost information.
Secondly, to analyze the factors affecting the level of ECMA application, the research has applied 04 theories which are institutional theory, contingency theory, stakeholder theory and legality theory. The research has also built a research model of factors affecting the level of ECMA application in animal feed production enterprises in Vietnam.
Thirdly, the research has systematically and strengthened the positive relationship between ECMA and the financial performance and competitive advantages of enterprises.

New recommendations drawn from research results

Firstly, based on research results of the impact of ECMA on financial performance and competitive advantage, the research recommends that animal feed production enterprises need to complete and fully apply ECMA in the company's accounting system.
Secondly, animal feed production enterprises need to identify the cost of non-product output as environmental costs.
Thirdly, Animal feed production enterprises need to track environmental costs on detailed accounts based on the scope of the costs and the content of the costs. To determine the environmental costs, the enterprises should use a combination of Activity Based Cost and Material Flow Cost Accounting method.
Foourthly, aninmal feed production enterprises in Vietnam need to develop norms of environmental cost for cost of waste treatment and cost of non-product outputs and estimate environmental costs; develop ECMA reports. 
Fifthly, the research has demonstrated that coercive pressure, normative pressure, community pressure, positive envinronmental stratergies and the commitment of top management has a positve effect on level of EMCA adaptation. 
Sixthly, the research proposed recommendations to the Government, Ministries, Sectors, training institutions and stakeholders such as strengthening coercive pressure by normative documents; issue guidance documents on ECMA and integrate it into the accounting regime and accounting standards; integrating ECMA content into the training program, and most importantly, business administrators need to have a positive environmental strategy and commit to doing those.