Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h30 ngày 16/01/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đức Hòa chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD) với đề tài: Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dệt may ở Việt Nam.
Thứ ba, ngày 13/12/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp ngành dệt may ở Việt Nam
Chuyên ngành:      Quản trị kinh doanh          Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh:    Nguyễn Đức Hòa            Mã NCS: NCS38.031QTK
Người hướng dẫn:    GS.TS. Nguyễn Thành Độ
Cơ sở đào tạo:         Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, Luận án có những đóng góp mới về mặt học thuật như sau:
Xây dựng được mô hình nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của văn hóa tổ chức tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Luận án đã sử dụng lý thuyết năng lực động và lý thuyết khuếch tán đổi mới để xây dựng mô hình nhằm đưa ra mối quan hệ giữa VHTC và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam.
Dựa trên lý thuyết năng lực động, lý thuyết khuếch tán đổi mới, luận án đã xác định được các yếu tố trung gian trong mô hình nghiên cứu là đổi mới môi trường và năng lực động của tổ chức. Đồng thời nghiên cứu còn kiểm định được vai trò điều tiết của quy mô doanh nghiệp trong mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát

Kết quả phân tích mô hình nghiên cứu cho thấy tác động tích cực của văn hóa tổ chức tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Kết quả phân tích vai trò của các biến trung gian cho thấy, các biến này có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu. Điều này có nghĩa là văn hóa tổ chức tác động tới các biến trung gian từ đó mới cải thiện kết quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.
Dựa trên kết quả nghiên cứu  Luận án đưa ra hai nhóm khuyến nghị nhằm xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức để cải thiện kết quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may, bao gồm: 
Một là khuyến nghị đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam: Xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp hướng tới hoạt động phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo để cải thiện kết quả hoạt động.
Hai là khuyến nghị đối với Chính phủ và Bộ Công Thương: khuyến khích hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu hoạt động kinh doanh đồng thời bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

-----------------------------------
THESIS’S NEW CONRIBUTIONS

Topic: Influences of organizational culture on performance of textile and garment firms in Vietnam 
Major:      Corporation management              Code: 9340101
PhD attendant:  Nguyễn Đức Hòa            ID: NCS38.031QTK
Supervisor:        Pro. Dr. Nguyễn Thành Độ
Institution:         National Economics University 

Academic and theoretical contributions 

Followings are new academic contributions of the thesis: 
Establishing the research model to evaluate the influences of organizational culture on performance of textile and garment firms in Vietnam.
Applying the theories on dynamic capabilities based view and diffusion of innovation to build up the model in order to demonstrate the relationship between organizational culture and performance of those firms in Vietnam.
Based on those two above mentioned theories, identifying mediating factors in the model, namely environmental innovation and dynamic capability of the organization; and testing the regulating role of firm size in the relationship between organizational culture and performance of those firms in Vietnam.

Recommendations based on thesis findings 

The analysis into the research model revealed positive impacts of organizational culture on performance of those firms in Vietnam.
Results related to intermediate varibles showed that they had statistical significance for the research model. This meant that  organizational culture put impact on intermediate variable, which led to improvement of performance in garment and textile firms in Vietnam.
Based on the research findings, the thesis proposed two categories of recommendations in order to establish and develop corporation culture in garment and textile firms in Vietnam. In particular, those two categories should include:
Firstly, recommendation to garment and textile firms in Vietnam: developing corporation culture aiming at sustainable development and innovation to improve business performance.
Secondly, recommendation to the Government and Ministry of Industry and Trade: encouraging the activity of building up business culture, which would help the firms to achieve business goals and protect the environment for the mutual purpose of sustainable development.