Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Thanh Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 21/12/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hà Thanh Thảo, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing), với đề tài "Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 30/10/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hà Thanh Thảo        Mã NCS: NCS35.01MAB1
Chuyên ngành: Marketing                                   Mã số: 9340101_MA
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Minh Đạo
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Áp dụng mô hình TAM vào nghiên cứu ý định chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống, luận án đã bổ sung hai nhân tố mang tính đặc thù của người tiêu dùng Việt Nam là cảm nhận bản thân là người hiện đại và cảm nhận bản thân là người truyền thống, để xem xét sự ảnh hưởng của hai nhân tố này tới thái độ đối với hành vi chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống của người tiêu dùng đô thị khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Kết quả cho thấy hai nhân tố này thực sự đóng vai trò quan trọng trong dự đoán thái độ của người tiêu dùng nói chung và thái độ của người tiêu dùng đối với hành vi chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống nói riêng.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Thứ nhất: Cảm nhận về tính hữu ích đóng vai trò quan trọng tác động tới thái độ đối với hành vi chọn chợ truyền thống là nơi mua thực phẩm tươi sống. Trong đó tính hữu ích thường được gắn với một số đặc tính của thực phẩm tươi sống ở các chợ truyền thống như: giá rẻ, sự đa dạng, phong phú và sẵn có về chủng loại hàng hóa, thuận tiện và dễ mua bán, tươi ngon… Do đó, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, người bán hàng trong các chợ truyền thống cần phải lưu tâm và khuếch trương các đặc điểm này.
Thứ hai: Những đặc điểm mang tính đặc thù của người tiêu dùng ở các nền kinh tế chuyển đổi như cảm nhận bản thân là người hiện đại và cảm nhận bản thân là người truyền thống thực sự tác động mạnh mẽ tới thái độ của người tiêu dùng đối với hành vi chọn chợ truyền thống để mua thực phẩm tươi sống. Đây là một gợi ý cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn các chiến lược phát triển, các chính sách marketing hợp lý để thu hút người tiêu dùng đến với chợ truyền thống.


------------------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Factors affecting the intention to choose traditional markets to buy fresh food of urban consumers in the South Central Coast of Vietnam
Post-graduate student: Nguyen Ha Thanh Thao        Code NCS: NCS35.01MAB1
Major: Marketing                                                           Code: 9340101_MA
Instructor: Prof.Dr. Tran Minh Dao
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions 

Applying the TAM model to the study of the intention to choose traditional markets to buy fresh food, the thesis has added two specific factors of Vietnamese consumers, the feeling of being modern and feeling identify yourself as a traditional person, to examine the effect of these two factors on the attitude of choosing traditional markets to buy fresh food by urban consumers in the South Central Coast. The results show that these two factors actually play an important role in predicting consumer attitudes in general and consumers' attitudes towards the behavior of choosing traditional markets to buy fresh food in particular. 

New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the thesis. 

First: A sense of usefulness plays an important role in influencing attitudes toward traditional market-choosing as a place to buy fresh food. The usefulness is often associated with some characteristics of fresh food in traditional markets such as low price, variety, abundance and availability of goods, convenience and ease of sale, Fresh ... Therefore, managers, businesses, and vendors in traditional markets need to pay attention to and promote these characteristics.
Second: The unique characteristics of consumers in transitional economies, such as feeling like a modern person and feeling yourself as a traditional person, really strongly influence people's attitudes, consumption by the act of choosing traditional markets to buy fresh food. This is a suggestion for businesses to choose appropriate development strategies and marketing policies to attract consumers to traditional markets.