Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Phong bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 23/10/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hoàng Phong, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 22/09/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án:Tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Chuyên ngành:Tài chính - Ngân hàng
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Phong
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phan Thị Thu Hà
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt lý luận của Luận án
 
Nghiên cứu về tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam trong suốt giai đoạn 2005 tới 2017 với đại diện là 34 NHTM, Luận án đã có những đóng góp mới: Thứ nhất, Luận án tiếp cận hiệu quả hoạt động của NHTM dưới rất nhiều góc độ. Không chỉ sử dụng thước đo hiệu quả biên phổ biến bao gồm DEA và SFA, Luận án còn sử dụng chỉ số hiệu quả được tổng hợp (OPI) từ sáu thành phần CAMELS.  Trong khi đó, hai thước đo cạnh tranh được sử dụng là chỉ số Lerner và Lerner hiệu chỉnh. Thứ hai, Luận án tập trung vào mối quan hệ phi tuyến giữa cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các NHTM. Thứ ba, Luận án so sánh mối quan hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong các điều kiện khác nhau về ổn định tài chính, quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, quá trình tham gia vào hoạt động M&A và loại hình sở hữu ngân hàng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu là những bằng chứng thực nghiệm, củng cố thêm cơ sở lý luận về tác động của cạnh tranh đến hiệu quả hoạt động của các NHTM, đặc biệt tại các nước đang phát triển.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 
 
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tại Việt Nam, cạnh tranh và hiệu quả ngân hàng thực sự có mối quan hệ phi tuyến tính dưới dạng hàm số bậc hai. Tuy nhiên, phần lớn tác động của cạnh tranh đến hiệu quả ngân hàng theo phân phối xác suất của dữ liệu là tích cực. Mặt khác, tác động của cạnh tranh đến hiệu quả ngân hàng sẽ mạnh hơn khi các ngân hàng vừa trải qua hoạt động M&A nhưng sẽ yếu đi khi khủng hoảng tài chính xảy ra hay khi hệ thống ngân hàng đang thực hiện tái cấu trúc. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho thấy hiệu quả của các NHTM Việt Nam còn chịu sự tác động tích cực từ quy mô ngân hàng, sở hữu nhà nước, năng lực quản lý cchi phí, hoạt động M&A và tốc độ phát triển ngành ngân hàng, nhưng lại chịu sự tác động tiêu cực từ đa dạng hóa thu nhập, quy mô cho vay, khủng hoảng tài chính và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. 
 
Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm, luận án cung cấp một số hàm ý chính sách nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng như: (i) Cải thiện điều kiện cạnh tranh của các ngân hàng; (ii) Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng; (iii) Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo chiều sâu; (iv) Nâng cao năng lực quản lý chi phí; (v) Tạo điều kiện để đẩy mạnh m&a ngân hàng; (vi) Đẩy mạnh tốc độ phát triển ngành ngân hàng; (vii) Nâng cao năng lực dự báo và thích ứng với biến động kinh tế vĩ mô.
 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DESERTATION
 
Thesis topic:The impact of competition on the efficiency of Vietnamese commercial banks
Major:Banking - Finance
Campus:National Economics University 
 
New contributions of the thesis to the literature
 
The research on the impact of competition on the efficiency of Vietnamese commercial banks during the period of 2005 to 2017 with representatives of 34 commercial banks, new contributions of the thesis include: Firstly, the thesis approaches the efficiency of commercial banks in many aspects. Not only using popular efficient frontier measures including DEA and SFA, the thesis also uses the overall performance index (OPI) from six CAMELS components. Meanwhile, the two competition measures used are the Lerner index and adjusted Lerner index. Secondly, the thesis focuses on non-linear relationship between competition and efficiency of commercial banks. Thirdly, the thesis compares the relationship between competition and efficiency of banks in different conditions of the financial stability, the process of restructuring the banking system, the process of participating in M&A activities and the type of bank ownership. In addition, the research results are empirical evidence, reinforcing the theoretical basis of the impact of competition on the efficiency of commercial banks, especially in developing countries.
 
New findings and proposals are drawn from the research results of the thesis
 
The research results show that: In Vietnam, bank competition and efficiency actually have a non-linear relationship in the form of quadratic functions. However, much of the impact of competition on bank efficiency according to the probability distribution of data is positive. On the other hand, the impact of competition on bank efficiency will be stronger when banks have just undergone M&A but will be weaker when the financial crisis occurs or when the banking system is implementing restructuring. In addition, the study also shows that the efficiency of Vietnamese commercial banks is also positively affected by the scale of banks, the state ownership, the cost management capacity, the M&A activities and the speed of banking development but are negatively affected by the income diversification, the loan size, the financial crisis and the banking system restructuring.
 
Based on the results of empirical research, the thesis provides some policy implications to enhance the efficiency of banks such as: (i) Improving the competitive conditions of banks; (ii) Creating conditions to promote M&A activities of banks; (iii) Speeding up the development of the banking industry; (iv) Enhancing the capacity for forecasting and adapting to macroeconomic fluctuations; (v) Improving the risk management capacity of banks; (vi) Diversifying the banking products and services in depth; (vii) Improving the cost management capacity.