Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Phương Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 12/11/2019 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hoàng Phương Thanh, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố kiểm soát nội bộ tới chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam"
Thứ bảy, ngày 12/10/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố kiểm soát nội bộ tới chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Phương Thanh      
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Trung Kiên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
i).Luận án đã sử dụng khung kiểm soát nội bộ (KSNB) của COSO với 5 bộ phận cấu thành để phát triển khung nghiên cứu về KSNB của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam, trong đó chỉ ra những yếu tố cấu thành chi tiết đặc thù ở khối trường này;
 
ii).Đưa ra mô hình xem xét tác động hiệu lực từng thành phần của KSNB tới chất lượng giáo dục đại học trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam;
 
iii).Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra tác động của KSNB đến chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. 
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
i).Qua nghiên cứu định tính, kết hợp với các yếu tố của báo cáo COSO, luận án đã xây dựng được bộ thang đo các yếu tố của KSNB tác động đến chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam;
 
ii).Qua kiểm định, luận án đã phát hiện được 5 nhân tố của KSNB có tác động đến chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam. Dựa trên kết quả này, luận án đã xây dựng mô hình về các yếu tố đặc thù của KSNB có chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam;
 
iii).Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ 5 yếu tố của KSNB có tác động ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam và thứ tự tầm quan trọng của KSNB đến chất lượng giáo dục đại học theo thứ tự giảm dần lần lượt là “Hoạt động kiểm soát”, “Môi trường kiểm soát”, “Đánh giá rủi ro”, “Giám sát” và “Thông tin và truyền thông”. Trên cơ sở đó, kết quả nghiên cứu đã giúp cho hội đồng quản trị, ban giám hiệu cũng như các nhà quản lý các trường đại học ngoài công lập có thể thiết lập các giải pháp tăng cường hiệu lực của từng yếu tố kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại đơn vị mình.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
THE CONTRIBUTIONS OF THE RESEARCH
 
Research topic: The impact of internal control factors on the quality of higher education of non-public universities in Vietnam 
Major: Accounting, auditing and analyzing        
Candidate: Nguyen Hoang Phuong Thanh         
Supervisor: Assoc.Prof.Dr.PhanTrungKien
Training unit: National Economics University 
 
Academic and theoretical contributions 
 
i).The researchapplied COSO internal control framework with 5 components to develop the research framework on internal control of non-public universities in Vietnam, which showed specific constituent elements in universities;
 
ii).The study proposed a model to examine the impact of each component of internal control on the quality of higher education;
 
iii).The research results have contributed to building the relationship between internal control factors affecting the quality of non-public universities in Vietnam.

Findings, suggestions withdrawn from the survey, research results
 
i).Based on qualitative research, combined with elements of COSO report, the research has built measurement scales of variables to measure internal control factors affecting the quality of higher education of non-public universities in Vietnam;
 
ii).Through testing, the study has discovered 48 variables belonging to 5 factors of internal control affecting the quality of higher education of non-public universities in Vietnam. Based on this result, the research has built a model regarding the specific elements of internal control influencing the quality of higher education of non-public universities in Vietnam;
 
iii).The research results clearly identified five factors of internal control that affect the quality of higher education of non-public universities in Vietnam and the descending order of importance of internal control to the quality of higher education is “Control activities”, “Control environment”, “Risk assessment”, “Monitoring” and “Information and communication”. Whereby, the research results have enabled the university boards, administrators of non-public universities to establish solutions to enhance the effectiveness of each element of  internal control to improve the quality of higher education in their units.