Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Trang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 17/06/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hồng Trang chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Tác động của tính thanh khoản đến hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ năm, ngày 05/05/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của tính thanh khoản đến hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Trang        Mã NCS: NCS37.098KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Lời 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tác động của tính thanh khoản (TTK) đến hiệu quả tài chính (HQTC) của các doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, các kết quả chỉ ra cũng không có sự đồng nhất như: Demirgünes (2016), Ware (2015), Amjad (2017)... Trên cơ sở mô hình nghiên cứu của Rahman and Sharma (2020), Kong và cộng sự (2019), Reddy and Narayan (2018, Luận án đã bổ sung thêm biến mới vào mô hình khi đo lường TTK theo cả tỷ lệ truyền thống và tỷ lệ dòng tiền, đo lường HQTC theo cả giá trị sổ sách và giá trị thị trường. Bởi việc sử dụng các chỉ tiêu đo lường thanh khoản theo tỷ lệ dòng tiền được cho là phản ánh bức tranh thanh khoản của DN tốt hơn so với các chỉ tiêu truyền thống. Sự tác động của TTK đến HQTC còn phụ thuộc vào yếu tố ngành nghề của từng DN. Do đó, Luận án đã đã bổ sung thêm các biến tương tác về ngành nghề trong mô hình, để nhìn thấy được sự tác động khác biệt của TTK đến HQTC của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết (DNPTCNY) trên TTCK Việt Nam giữa các nhóm ngành nghề khác nhau. Đồng thời, bên cạnh việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đo lường mức độ tác động (MĐTĐ) của TTK đến HQTC, luận án cũng sử dụng thêm phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích và kiểm định lại kết quả nghiên cứu định lượng nhằm củng cố thêm mối quan hệ sâu sắc giữa TTK và HQTC.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Luận án tìm thấy tác động tích cực của TTK đến HQTC của các DNPTCNY trên TTCK Việt Nam và sự tác động đó có sự khác biệt giữa các nhóm ngành nghề khác nhau khi đo lường TTK và HQTC theo các tiêu thức khác nhau.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Luận án có những hàm ý cho các bên liên quan như sau:
- Đối với các DNPTCNY: Ngoài việc sử dụng các chỉ tiêu truyền thống để đo lường TTK, các DN cần phải sử dụng cả các chỉ tiêu đo lường thanh khoản theo tỷ lệ dòng tiền. Như vậy, DN sẽ đánh giá được đúng thực trạng TTK và từ đó đảm bảo sự chính xác, công khai, minh bạch số liệu trên TTCK. Đồng thời, MĐTĐ của TTK đến HQTC là khác nhau, tùy thuộc từng ngành nghề của DN. Do đó, khi phân tích TTK, DN cần xem yếu tố ngành nghề có vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ tác động của TTK đến HQTC của DN.
- Đối với các NĐT: Với vai trò là những người cung cấp tài chính cho DN, thì cần có sự am hiểu nhất định về quản lý TTK của DN, phải tính toán các thước đo TTK theo cả tỷ lệ truyền thống và dòng tiền để ra quyết định, nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất cho chính mình. 
- Đối với các bên liên quan khác như người lao động, nhà cung cấp, ngân hàng,…cần thường xuyên quan tâm đến TTK của DN để có những biện pháp bảo vệ quyền lợi của mình, tránh khỏi những hành vi thiếu trung thực trong kinh doanh.

-------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic : Impact of liquidity on financial performance of non-financial companies listed on Vietnam stock market
Specialization: Accounting, auditing and analysis     Code: 9340301
PhD student: Nguyen Hong Trang         Postgraduate code: NCS37.098KT
Instructor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Loi
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

In the world, there have been many studies on the impact of liquidity on the financial performance of businesses. However, the results show that there is no consensus such as: Demirgünes (2016), Ware (2015), Amjad (2017)... On the basis of research model of Rahman and Sharma (2020), Kong and (2019), Reddy and Narayan (2018), the thesis has added a new variable to the model when measuring liquidity according to both the traditional ratio and the cash flow ratio, measuring financial performance in both book value and market value. Because the use of liquidity measures according to the cash flow ratio is said to reflect the liquidity picture of the business better than traditional indicators. The impact of liquidity on financial performance also depends on industry factors of each businesses. Therefore, the thesis has added the interactive variables on industry in the model, to see the different impact of liquidity on financial performance of non-financial businesses listed on the Vietnam stock market among different industry groups. At the same time, in addition to using quantitative research methods to measure the impact of liquidity on financial performance, the thesis also uses qualitative research methods to analyze and re-test quantitative research results to reinforce the deep relationship between liquidity and financial performance.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

The thesis finds a positive impact of liquidity on financial performance of non-financial businesses listed on the Vietnamese stock market and that impact is different among different industry groups when measure liquidity and financial performance according to different criteria.
On the basis of research results, the thesis has implications for stakeholders as follows:
- For listed non-financial businesses: In addition to using traditional indicators to measure liquidity, businesses need to use cash flow ratio as well. Thus, businesses will properly assess the current status of liquidity and thereby ensure the accuracy, publicity and transparency of data on the stock market. At the same time, the level of impact of liquidity on financial performance is different, depending on the industry of the business. Therefore, when analyzing liquidity, businesses need to consider industry factors that play an important role in determining the level of impact of liquidity on financial performance of businesses.
- For investors: As the financial providers for the business, it is necessary to have a certain understanding of the liquidity management of the businesses, to calculate the liquidity measures according to both traditional ratio and cash flow ratio for decision making, in order to minimize risk, loss for yourself.
- For other stakeholders such as employees, suppliers, banks, etc., it is necessary to regularly pay attention to the liquidity of the business in order to take measures to protect their interests and avoid acts of misconduct dishonesty in business.