Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 23/01/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hữu Ngọc, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa), với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của tố chất và phong cách lãnh đạo cán bộ quản lý cấp trung đến sự gắn kết công việc của cấp dưới trong các doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng".
Thứ sáu, ngày 27/11/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của tố chất và phong cách lãnh đạo cán bộ quản lý cấp trung đến sự gắn kết công việc của cấp dưới trong các doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)    Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Ngọc                Mã NCS: NCS38.035QTK
Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Văn Cường ; TS. Nguyễn Hữu Tập

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Nghiên cứu về lãnh đạo là một chủ đề nghiên cứu được khá nhiều học giả, các nhà nghiên cứu quan tâm, thực hiện trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, nghiên cứu về ảnh hưởng của tố chất và phong cách lãnh đạo cán bộ quản lý cấp trung đến sự gắn kết công việc của cấp dưới trong các doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng chưa được thực hiện trong các nghiên cứu trước. Luận án đã vận dụng và phát triển có chọn lọc cơ sở lý thuyết về tố chất cá nhân người lãnh đạo, về phong cách lãnh đạo để hình thành nên khung lý thuyết phù hợp với mục đích nghiên cứu của luận án, phù hợp với bối cảnh nghiên cứu là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng Việt Nam, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kép: vừa sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật vừa là một đơn vị trong tổ chức lực lượng của quân đội để đảm bảo sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống. Trong bối cảnh đó đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung vừa phải có những phẩm chất nhất định về chính trị, đạo đức, có tố chất của người chỉ huy quân sự, vừa phải có những năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh như các doanh nghiệp dân sự thông thường.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Các tố chất và phong cách lãnh đạo cán bộ quản lý cấp trung có ảnh hưởng tích cực đến sự gắn kết công việc của cấp dưới bao gồm: Sự hiểu biết, Sự quan tâm, Sự công bằng, Khen thưởng, Truyền cảm hứng, Kích thích trí tuệ, Phát hiện và xử lý vấn đề cho cấp dưới, Sự hấp dẫn của người lãnh đạo/Ảnh hưởng lý tưởng, Tính quyết đoán, Lòng can đảm; (ii) Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố tới sự gắn kết công việc của cấp dưới; (iii) Sự khác biệt về tố chất cá nhân và phong cách lãnh đạo theo đặc điểm của cán bộ quản lý cấp trung.

Trên  cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra các khuyến nghị cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung trong điều chỉnh, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện các tố chất cá nhân và phong cách lãnh đạo; những khuyến nghị về quan điểm quản lý điều hành; khuyến nghị về chính sách đề bạt, bổ nhiệm và đánh giá, quy hoạch cán bộ quản lý cấp trung, khuyến nghị chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chính sách tạo động lực, giữ gìn, thu hút cán bộ trong các doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng Việt Nam.

----------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Research on effects of leadership traits and style of middle managers on work engagement of subordinates in economic - defense enterprises
Major: Business Management                                   Code: 9340101
PhD Candidate: Nguyen Huu Ngoc                        Student ID: NCS38.035QTK
Supervisor: Assoc.Prof.Dr Hoang Van Cuong;         Dr. Nguyen Huu Tap

New contributions for the academics and theory:

Research on leadership is a research topic that has been done by many scholars and researchers for many years. However, research on the influence of leadership traits/ quality and style of middle managers on work engagement of subordinates in economic - defense enterprises is the research subject that has not been conducted in previous studies. The research appropriately applied and developed the theory of personal qualities of a leader, leadership style theory to form a theoretical framework suitable with the research purposes of the thesis, suitable with the research context of Vietnam's economic - defense enterprise - a unit performing dual tasks, both doing business in accordance with the applicable law and organizing military's force to ensure the readiness to switch to state when there is any situation. The middle managers are required to have both political and ethical qualities, have the quality of military commander as well as professional capacity and capacity of organizing and deploying production and business activities as ordinary civil enterprises.

New findings and proposals drawn from the research results of the thesis

The research result showed that the traits and elements of leadership style of middle managers positively affected work engagement of subordinates including: Understanding, Individual consideration, Fairness, Contingent Reward, Inspirational motivation, Intellectual stimulation, Problem Detection and Solving for Subordinates, Idealized influence, Assertiveness, Courage; point out the strong and weak influences of each factor on work engagement of subordinates; as well as point out differences in levels of these personal qualities and style based on the characteristics of middle managers, thereby it is recommended for middle managers to adjust, practice, train, foster and perfect the personal qualities and leadership style. The research result also established the bases for making recommendations on the management and executive viewpoints; recommendations on promotion, appointment and evaluation policies, middle manager planning, recommendations on officer training and retraining policies, policies to motivate, preserve and attract staff in economic - defense enterprises of Vietnam.