Nghiên cứu sinh Nguyễn Lan Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 02/11/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Lan Anh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên tại các doanh nghiệp Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 02/11/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: “Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên tại các doanh nghiệp Việt Nam”
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Nghiên cứu sinn: Nguyễn Lan Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Thị Liễu; TS. Dương Xuân Thao
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về thực tiễn
 
(1) Khẳng định được tác động văn hóa doanh nghiệp lên cam kết của nhân viên đối với tổ chức thông qua mô hình nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp của Denison và mô hình nghiên cứu cam kết tổ chức của Meyer & Allen trong bối cảnh các doanh nghiệp tại Hà Nội và Vinh. Mức độ tác động của mỗi yếu tố là khác nhau và đã được xác định cụ thể. Trong đó, cả 4 yếu tố thuộc văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực (thuận chiều) tới từng yếu tố thuộc cam kết của nhân viên trong tổ chức.  Đây là đóng góp mới về mặt thực tiễn trong môi trường các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay;
 
(2) Bổ sung nhân tố “các loại hình doanh nghiệp”, “độ tuổi”, “vị trí công tác”, “số lượng nhân viên trong doanh nghiệp” vào mô hình nghiên cứu để xem xét sự tác động của các nhân tố mới lên cả hai biến thộc mô hình, đây là  nội dung nghiên cứu mới mà trước đó rất ít nghiên cứu trong nước tập trung phân tích;
 
(3) Kết quả này giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có những biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường các khả năng cam kết của người lao động trong tổ chức, đồng thời đã mở ra hướng nghiên cứu về các hệ quả của cam kết tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam như nghiên cứu về cam kết tổ chức với “cá nhân người lãnh đạo”, “sự thỏa mãn của khách hàng”, “chất lượng hoạt động của doanh nghiệp”.
 
Những kết luận, đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
1)Trong điều kiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, cần xây dựng và phát triển một nền văn hóa doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo cần truyền đạt sứ mệnh của tổ chức một cách dễ hiểu và rõ ràng nhất đến tất cả mọi thành viên trong tổ chức. Doanh nghiệp cần tạo ra môi trường làm việc mà nhân viên được trao quyền, chủ động trong công việc; khi hoàn thành được mục tiêu chung của tổ chức cũng đồng nghĩa với mục tiêu của nhân viên được hoàn thành;
 
2)Khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước sự biến động của môi trường kinh doanh và nhu cầu của người tiêu dùng là yếu tố tác động tới sự cam kết tổ chức. Nhân viên mong đợi được làm việc trong tổ chức có khả năng tăng trưởng bền vững, và muốn có sự tăng trưởng bền vững thì nhà lãnh đạo phải là người có khả năng đoán định tương lai, biết huy động được sức mạnh đoàn kết của nhân viên từ đó linh hoạt trong mọi quyết định của tổ chức với mục tiêu đón đầu được sự thay đổi trong tương lai;
 
3)Mỗi một cá nhân được tuyển dụng trong tổ chức đều có những điểm tác động tích cực hoặc tiêu cực lên cả văn hóa và sự cam kết trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phát hiện ngay từ khâu tuyển dụng, tuyển chọn ứng viên vào tổ chức nhằm bổ sung kịp thời những vấn đề thiếu sót của người lao động nhằm phát huy tối đa điểm mạnh của mỗi một nhân viên của tổ chức;
 
4)Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số gợi ý để tăng cường cam kết của nhân viên với tổ chức tại các Doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể:
 
- Cần có một chính sách xây dựng, phát triển và truyền thông văn hóa doanh nghiệp bài bản, trong đó đặc biệt quan tâm tới bốn yếu tố: sứ mệnh của doanh nghiệp; tính nhất quán trong đường lối, giá trị phát triển của doanh nghiệp; sự tham gia chặt chẽ vào hoạt động của nhân viên; khả năng thích ứng với sự biến đổi của doanh nghiệp;
 
- Cần quan tâm đến các đặc điểm cá nhân của từng nhân viên trong doanh nghiệp để có các chương trình tập huấn, đào tạo giúp người lao động có cơ hội hiểu rõ hơn về tổ chức, hiểu rõ bản thân mình từ đó đưa ra được các quyết định tốt hơn cho bản thân và cho tổ chức; doanh nghiệp cũng cần nâng cao kỹ năng quản lý lãnh đạo cho đội ngũ cấp trung trở lên để dẫn dắt các nhân viên thực hiện mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả;
 
- Cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luận liên quan đến quyền lợi của người lao động trong tổ chức, đồng thời phải ý thức được người lao động còn mong đợi cao hơn từ phía tổ chức, vì vậy doanh nghiệp cần kiên trì thực hiện sứ mệnh, thực hiện các giá trị cốt lõi mà họ đã chia sẻ với nhân viên, luôn xem nguồn nhân lực là trọng tâm của sự phát triển doanh nghiệp mình.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
-------------- 
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Title of dissertation: "The impact of corporate culture on employees commitment in Vietnamese enterprises".
Majors: Business Administration
Training facilities: National Economics University
 
New contributions in practice
 
(1) Affirm the impact of corporate culture on employees commitment to the organization through the research model of Denisons corporate culture and the research model of Meyer & Allens organizational commitment in the context of enterprises in Hanoi and Vinh. The impact level of each factor is different and has been determined specifically. In particular, all 4 elements of corporate culture have a positive impact on each factors of the commitment of employees in the organization. This is a new practical contribution in the current environment of Vietnamese enterprises;
 
(2) Add the factor "types of businesses", "age", "working position", "number of employees in the enterprise" into the research model to to consider the impact of new factors on both model variables of the research model, this is a new research content that so far, there are very few domestic studies focusing on analysis and research;
 
(3) This result helps managers take effective measures to strengthen the commitment capabilities of employees in the organization, at the same time, it has opened up new research directions on the consequences of organizational commitment in Vietnamese enterprises such as research on organizational commitment to "individual leaders", "customer satisfaction", "Quality of business operations".
 
Conclusions and recommendations from research results
 
1) In the current business environment of Vietnamese enterprises, Vietnamese enterprises need to build and develop a corporate culture, leaders need to share the organizations mission in the most understandable and clear way for all members of the organization. Enterprises need to create a working environment where employees are empowered and proactive in their work; when the overall goal of the organization is completed, it also means the employees goal is fulfilled;
 
2) The adaptability of the business to the fluctuation of the business environment and consumer demand is a factor affecting organizational commitment. Employees expect to work in an organization that can sustainably grow, and if businesses want sustainable growth, then leaders must be able to predict the future, know how to mobilize the solidarity of employees and be flexible in every decision of the organization with the goal of changing in accordance with the changes of the future business environment;
 
3) Every employee in the organization has positive or negative impacts on both culture and commitment in enterprises. Enterprises need to find out immediately from the recruitment section to select candidates to the organization to detect and adjust workers issues to maximize the strengths of each employee of the organization;
 
4) From the research results, the dissertation has proposed some suggestions to strengthen staffs commitment to organizations in Vietnamese enterprises, specifically:
 
- It needs a policy to build, develop and communicate a professional corporate culture, with particular attention to four factors: the mission of the business; consistency in strategy and development value of the enterprise; close participation in staff activities; ability to adapt to the transformation of enterprises;
 
- It is necessary to pay attention to the individual characteristics of each employee in the enterprise to develop training programs to help employees have a better understanding of the organization, when employees understand themselves, they will make better decisions for themselves and for the organization; businesses also need to improve leadership management skills to lead employees to fulfill the goals of the organization to achieve the highest efficiency;
 
- It is necessary to strictly implement the provisions of the law regarding the rights of employees in the organization, at the same time, businesses must be aware that employees expect higher from the organization, so businesses need to persistently carry out the mission and implement the core values they have shared with employees, enterprises need to consider human resources as the focus of their business development.