Nghiên cứu sinh Nguyễn Lương Thuyết bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 05/12/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Lương Thuyết, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Tổ chức kiểm toán hoạt động đối với chi ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước thực hiện".
Thứ tư, ngày 28/10/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tổ chức kiểm toán hoạt động đối với chi ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước thực hiện
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Lương Thuyết            Mã NCS: NCS35.49B2KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi, TS. Vũ Văn Họa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: 

Thứ nhất, luận án bổ sung thêm cơ sở lý luận về tổ chức kiểm toán hoạt động đối với chi NSNN, trong đó chỉ rõ nội hàm của tổ chức kiểm toán hoạt động thực chất là thực hiện vào ba nội dung, đó là (i) Tổ chức cách tiếp cận, thiết kế và sử dụng các tiêu chí kiểm toán hoạt động phù hợp; (ii) Tổ chức mô hình nhân sự kiểm toán thông qua thành lập đoàn kiểm toán; (iii) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hoạt động chi NSNN gắn với quy trình kiểm toán hoạt động.
Thứ hai, bổ sung thêm cơ sở lý luận về cách nhận diện và nguồn xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động chi NSNN.
Thứ ba, bổ sung thêm cơ sở lý luận về hai mô hình tổ chức nhân sự đoàn kiểm toán gắn với từng phương thức kiểm toán. 
Thứ tư, cung cấp kinh nghiệm của năm (05) cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới trong việc xây dựng tiêu chí kiểm toán, về tổ chức nhân sự và thực hiện quy trình kiểm toán hoạt động.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

Thứ nhất, luận án đánh giá thực trạng việc xây dựng tiêu chí kiểm toán, tổ chức nhân sự đoàn kiểm toán và tổ chức quy trình kiểm toán hoạt động chi NSNN giai đoạn 2015-2019 do KTNN thực hiện. Trên cơ sở đó, đưa ra kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động chi NSNN.
 Thứ hai, luận án đưa ra một số giải pháp như: (i) Đề xuất về cách tiếp cận tiêu chí đồng thời xây dựng cụ thể một số tiêu chí kiểm toán tổng hợp và chi tiết gắn với chu trình NSNN áp dụng trong cuộc kiểm toán hoạt động chi NSNN; (ii) Đề xuất về mô hình tổ chức nhân sự đoàn kiểm toán gắn với phương thức kiểm toán trong lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển kiểm toán hoạt động của KTNN đến năm 2025 và sau năm 2025; (iii) Đề xuất một số nội dung trong quy trình kiểm toán hoạt động chi NSNN. Trong đó, chỉ rõ ba (03) bước lập kế hoạch trung hạn; chín (09) tiêu chí để lựa chọn đối tượng hoạt động chi NSNN; ba (03) mức độ gắn với mức điểm trong đánh giá rủi ro và hai (02) bước trong xây dựng chương trình kiểm toán. 

--------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Auditing organizations operating on state budget expenditures  performed by the State Audit Office 
Major: Accounting, auditing and analysis        Cade: 9340301
Postgraduate: Nguyen Luong Thuyet        Postgrduate’s code: NCS35.49B2KT
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Pham Thi Bich Chi, Dr. Vu Van Hoa
Training Facility: National Economics University 

New academic and theoretical contributions: 

Firstly, the thesis adds a theoretical basis for auditing organizations operating on state budget spending, in which the content of the operational audit organization is actually implemented into three contents, that is: (i) Organize the approach, design and use of appropriate performance audit criteria; (ii) Organize the auditing personnel model through the establishment of an audit team; (iii) Organize the audit of state budget expenditure activities associated with the operational auditing process.
Secondly, adding a theoretical basis for the identification and the source of building audit criteria for state budget expenditure activities.
Thirdly, adding a theoretical basis for the two models of organization of the audit team associated with each auditing method.
Fourthly, providing the experience of five supreme auditing agencies in the world on building auditing criteria, on personnel organization and implementation of the operational auditing process.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis:

Firstly, the thesis assesses the real situation of building auditing criteria, organization of audit team personnel and organization of the auditing process for state budget expenditure activities in the period 2015-2019 performed by the State Audit Office. On that basis, giving results, limitations and causes of limitations in the process of organizing the auditing of state budget expenditure activities.
Secondly, the thesis proposes a number of solutions such as: (i) Proposing a criteria approach, at the same time building a number of general and detailed auditing criteria associated with the state budget cycle applied in the process of auditing of state budget expenditure activities; (ii) Proposing the organizational model of audit team associated with the auditing method in the roadmap of the implementation of the Strategy for the development of auditing activities of the State Audit Office until 2025 and after 2025; (iii) Proposing a number of contents in the auditing process of state budget expenditure activities. In which, specifying three  steps for medium-term planning; nine criteria to select active objects of state budget expenditure; three  levels associated with the score in the risk assessment and two steps in developing the auditing program.