Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Tuân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 19/12/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Minh Tuân, chuyên ngành Khoa học quản lý, với đề tài "Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của chính quyền địa phương cấp tỉnh - Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội".
Thứ tư, ngày 03/11/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của chính quyền địa phương cấp tỉnh - Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Khoa học quản lý    Mã số: 9310110_QL
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tuân        Mã NCS: NCS38.115QL
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nam, TS. Nguyễn Đăng Núi
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án đã hệ thống hóa các công trình nghiên cứu quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới và tại thành phố Hồ Chí Minh, về vai trò của nhà nước trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó làm rõ nội hàm về quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao đối với chính quyền cấp tỉnh và tại Hà Nội, đó là việc xây dựng các quy hoạch, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính sách về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, chương trình, chính sách. 
Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam và Hà Nội nói riêng, đó là: Đặc điểm kinh tế xã hội và xu hướng phát triển của KHCN và của ngành nông nghiệp; thể chế, cơ chế, chính sách; năng lực và thái độ làm việc của cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước; sự phối hợp của các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp công nghệ cao; các yếu tố đầu vào của phát triển nông nghiệp công nghệ cao (đất đai, nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật…).

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Trên cơ sở nghiên cứu tại thành phố Hà Nội, luận án đã đề xuất phương hướng, biện pháp trong quản lý nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội, là địa phương, đô thị, đơn vị hành chính đặc biệt.
Kết quả nghiên cứu và khảo sát cho thấy phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả bước đầu về: Đã xây dựng quy hoạch, khu, vùng sản xuất; ban hành chương trình, chính sách; có sự tăng trưởng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nông nghiệp. Luận án đã tiến hành khảo sát một số chính sách do thành phố Hà Nội đã ban hành, kết quả cho thấy hầu hết người dân, đối tượng thụ hưởng chính sách biết về chính sách, song việc tiếp cận, thụ hưởng chính sách rất khó khăn (chính sách tín dụng; các chính sách liên quan đến đất đai; chính sách hỗ trợ hạ tầng…), các quy hoạch, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao thực hiện rất chậm và gặp nhiều khó khăn…Trên cơ sở khảo sát, phân tích, luận án đã tìm ra các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới như: Rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch, đánh giá xây dựng lại chính sách; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; các giải pháp về thực thi chính sách...

----------------------------------------
CONTRIBUTION OF THE THESIS

Topic: State management on developing hi-tech agriculture at the provincial level- the case of Hanoi
Major: Management science         Code: 9310110_QL
PhD student: Nguyen Minh Tuan        ID: NCS38.115QL
Supervisors: Ph.D. Nguyen Van Nam, Ph.D. Nguyen Dang Nui
Educated organization: National Economics University 

The theoretical and practical contributions

The thesis has systematized studies on state management and the role of the government in developing hi-tech agriculture in Ho Chi Minh City and the world, thereby clarifying the content of state management on developing hi-tech agriculture at the provincial level. Furthermore, the thesis analyzes the process of building hi-tech agriculture plans and programs; policies to encourage the development of hi-tech agriculture; the implementation of planning, programs and policies on high-tech agricultural development; and supervises and controls the implementation of these programs and policies.
The thesis also systematizes the theoretical basis for the development of hi-tech agriculture, identifies factors influencing the state management of hi-tech agriculture in Hanoi and Vietnam in general. More specifically, the thesis analyzes the socio-economic and development trends of science and technology and the agricultural sector; institutions, mechanisms, and policies; the capacity and working attitude of officials in state agencies; the coordination of actors involved in the development of hi-tech agriculture; input factors of hi-tech agricultural development (land, human resources, science, and technology, etc.).

New findings and proposals are drawn from the thesis

Based on research in Hanoi, the thesis has proposed directions and solutions in state management for the development of hi-tech agriculture in Hanoi, where the particular urban and administration area is.
The results show that the development of hi-tech agriculture in Hanoi has achieved initial results in finishing the planning of production zones and areas, promulgating programs and policies, impressive growth in the proportion of hi-tech agricultural production value in the agriculture sector. The thesis has reviewed some policies issued by Hanoi authorities. They show that most people and beneficiaries know about the procedure. However, it isn't easy to access and receive benefits from the policy (ex: credit policy, policies related to land, policies to support infrastructure, etc.). Besides, the implementation of plans and programs for hi-tech agricultural development is very slow, etc. Based on the survey and analysis, the thesis has found the shortcomings, limitations, and causes from which to propose solutions to promote hi-tech agriculture in Hanoi, such as: Reviewing and completing the planning, evaluating and rebuilding related policies; training, and improving the capacity of government officials; policy enforcement solutions, etc.