Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Đức bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 07/07/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang Đức, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 06/06/2020
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Đức
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đoàn Thể
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
(1)Luận án đã hệ thống hóa những lý luận chung về hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, trên cơ sở đó làm rõ khái niệm về hiệu quả mô hình hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải;
(2) Luận án đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả mô hình hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và chỉ ra các nhân tố có tác động mạnh đến hiệu quả mô hình hợp tác công – tư trong đầu tư cơ sở giao thông Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là:
- Sự cam kết của khu vực nhà nước;
- Môi trường đầu tư;
- Đặc điểm của dự án.
(3) Luận án đã nghiên cứu, tổng hợp các quan điểm và định hướng cụ thể về hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại Việt Nam;
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
(1) Luận án đã nghiên cứu, phân tích thực trạng hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải theo hình thức hợp tác công tư tại Việt Nam. Chỉ ra những điểm hạn chế, khó khăn khi áp dụng mô hình hợp tác công tư trong thực tiễn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam.
(2) Từ những kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất 05 nhóm giải pháp tập trung cải thiện các nhân tố: Sự cam kết của khu vực nhà nước và nhân tố Môi trường đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam, cụ thể:
- Nhóm giải pháp về tăng cường sự cam kết của khu vực nhà nước.
- Nhóm giải pháp về đẩy nhanh việc hoàn thiện nhân tố môi trường đầu tư.
- Nhóm giải pháp đối với khu vực tư nhân.
- Nhóm giải pháp về tăng cường hỗ trợ của bên cho vay.
- Nhóm giải pháp đối với người sử dụng dịch vụ.
(3) Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt liên quan đến dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư Quốc hội đang xem xét, thảo luận;  góp phần tăng cường huy động nguồn lực tư nhân, khắc phục các bất cập và triển khai có hiệu quả dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải theo hình thức hợp tác công tư ở Việt Nam.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Research question: Factors affecting the efficiency of public-private partnership (PPP) models in transport infrastructure investment in Vietnam
Major: Business Administration (Business Administration dept.)
Postgraduate student: Nguyen Quang Duc
Instructor: Assoc. Prof. Ph.D. Truong Doan The
Institution: National Economics University 
 
New academic and theoretical contributions
 
(1) The thesis has systematized the general theory of public-private cooperation in transport infrastructure investment, based on which clarifies the concept of the effectiveness of the public-private partnership model in investment transport infrastructure;
(2) The thesis has identified the factors affecting the efficiency of public-private partnership model in transport infrastructure investment and pointed out the factors that have a strong impact on the effectiveness of the model public-private partnership in transport infrastructure investment in Vietnam are:
- Commitment of the public sector;
- Investment environment;
- Characteristics of the project.
(3) The thesis has studied, synthesized specific views and orientations on public-private cooperation in transport infrastructure investment in Vietnam;
 
New findings and suggestions based on the study results
 
(1) The thesis analyzed and clarified the current situation of public-private partnerships in PPP-style transport infrastructure investment in Vietnam. Pointed out the limitations and challenges when applying the public-private partnership model in transport infrastructure investment in Vietnam.
(2) From the study results, the thesis suggested 05 solution groups aiming to improve commitments from the government and the investment environment. The goal is to increase the efficiency of the public-private partnership model in transport infrastructure investment in Vietnam. Specifically, they are:
- The solution group that enhances the commitments of the government.
- The solution group that accelerates the completion of the investment environment.
- The solution group regarding the private sector.
- The solution group that improves lenders’ support.
- The solution group regarding service users.
(3) The study result contributes to the completion of policies, especially those associated with the Law on investment in the form of public-private partnership, which is currently under the consideration of the National Assembly. It also contributes to the increased mobilization of private resources, mitigation of shortcomings, and effective implementation of PPP-styled transport infrastructure investment projects in Vietnam.