Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Huy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 28/05/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang Huy, chuyên ngành Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại), với đề tài "Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam".
Thứ hai, ngày 27/04/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thương mại
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Huy
Người hướng dẫn: GS.TS Đỗ Đức Bình, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Thứ nhất, Luận án đã hệ thống hóa những lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở đó làm rõ khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;
 
Thứ hai, Luận án đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính, và chỉ ra các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và doanh nghiệp bưu chính;
 
Thứ ba, Thông qua hệ thống hóa lý thuyết cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cùng với các đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp bưu chính luận án đã xác định các tiêu chí và mức quan trọng của từng tiêu chí tới năng lực cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp bưu chính trên thị trường.;
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
Thứ nhất, Luận án đã phân tích các yếu tố thuộc môi trường bên trong và bên ngoài của VNPost xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trên thị trường Bưu chính Việt Nam hiện nay;
 
Thứ hai, Luận án đã phân tích, xác định được năng lực cạnh tranh của VNPost so với các đối thủ chính trên thị trường Bưu chính Việt Nam từ đó chỉ ra những lợi thế, những hạn chế trong cạnh tranh của VNPost trên thị trường;
 
Thứ ba, Từ bối cảnh và môi trường kinh doanh kinh doanh của Bưu chính Việt Nam, Luận án đã phát biểu các quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của VNPost trong điều kiện cạnh tranh hiện nay;
 
Thứ tư, Từ quan điểm, cùng với định hướng phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và kết quả từ phân tích số liệu thứ cấp và số liệu  sơ cấp về năng lực cạnh tranh của VNPost trên thị trường bưu chính Việt Nam hiện nay, luận án đã đề xuất hệ thống gồm 7 giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam từ nay tới 2025.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Topic: Researching the competitiveness of Vietnam Post
Major: Economics and trade management
Ph.D Candidate: Nguyen Quang Huy
Supervisor: Prof. Dr. Do Duc Binh, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Tuan
Training facility: National Economics University
 
New contributions in terms of academics and theory
 
Firstly, the dissertation has systematized the general theories about competition and competitiveness of enterprises, based on which clarifies the concept of competition and competitiveness of enterprises;
 
Secondly, the dissertation has identified the factors affecting the competitiveness of postal enterprises, and pointed out the factors that make up the competitiveness of enterprises in general and postal enterprises in particular;
 
Thirdly, through systematizing the theories on competition and competitiveness of enterprises, along with the business characteristics of postal enterprises, the dissertation has determined the criteria and importance level of each criterion on the overall competitiveness of postal enterprises in the market;
 
New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the dissertation
 
Firstly, the dissertation has analyzed the internal and external factors of VNPost to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats/challenges in the current Vietnam Postal market;
 
Secondly, the dissertation has analyzed and determined the competitiveness of VNPost compared to the main competitors in the postal market of Vietnam, thereby pointing out the advantages and disadvantages of VNPost in the market;
 
Thirdly, from the context and business environment of Vietnam Postal industry, the dissertation has stated the viewpoints to improve the competitiveness of VNPost in the current competitive conditions;
 
Fourthly, from the viewpoint, along with the development orientation of the Vietnam Post, strengths, weaknesses, opportunities, challenges and results from the analysis of secondary and primary data on the competitiveness of VNPost in the current Vietnam postal market, the dissertation has proposed a system of 7 solutions to improve the competitiveness of Vietnam Post from now to 2025.