Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Hưng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 03/07/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quốc Hưng, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nhân tố ảnh hưởng tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại trong các doanh nghiệp Việt Nam".
Thứ ba, ngày 27/04/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nhân tố ảnh hưởng tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại trong các doanh nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Học viên: Nguyễn Quốc Hưng
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Quang
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, dựa trên một số lý thuyết ý định hành vi (TRA- Lý thuyết hành động hợp lý; TPB - Lý thuyết hành vi có kế hoạch; TAM - Mô hình chấp nhận công nghệ; R-TAM - Mô hình mở rộng nguồn lực chấp nhận công nghệ) và lý thuyết khuếch tán sự đổi mới (DOI), luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu nhằm đánh giá sự tác động của một số nhân tố tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại tại các doanh nghiệp Việt Nam. 
Thứ hai, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại, gồm: (1) Nhóm nhân tố thuộc về nhà quản trị (thái độ của nhà quản trị; chuẩn mực chủ quan - kỳ vọng của nhà quản trị); (2) Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp (các yếu tố thuộc về doanh nghiệp; đặc thù của doanh nghiệp) và (3) Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp (áp lực cạnh tranh; sự biến động của thị trường; thông tin truyền thông; khoa học công nghệ; áp lực thể chế). Ngoài ra, nghiên cứu còn khẳng định, có hai yếu tố tác động trực tiếp tới thái độ của nhà quản trị đó là: cảm nhận tính hữu ích và cảm nhận dễ áp dụng. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 542 bảng hỏi với đối tượng trả lời là chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng và các nhà quản trị tại các DN trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, kết quả phân tích cho thấy: 
Thứ nhất, thái độ của nhà quản trị và chuẩn mực chủ quan của nhà quản trị về lợi ích của việc áp dụng kế toán quản trị đều có tác động tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại.
Thứ hai, các nhân tố thuộc về doanh nghiệp như: trình độ của nhân sự; cơ sở vật chất; tổ chức quản trị và số năm hoạt động của DN có ảnh hưởng tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại.
Thứ ba, các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp như: sự biến động của thị trường; áp lực cạnh tranh; thông tin truyền thông; sự phát triển của công nghệ và áp lực thể chế có tác động tới ý định áp dụng kế toán quản trị hiện đại.
Dựa vào kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc áp dụng kế toán quản trị hiện đại trong các DN. Về phía các trường đào tạo, các khuyến nghị hướng tới đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn học kế toán quản trị cho phù hợp với thực tế. Về phía các nhà hoạch định chính sách, các khuyến nghị đưa ra nhằm tạo cơ chế khuyến khích các chuyên gia giỏi, các nhà quản trị có kinh nghiệm chia sẻ kiến thức thông qua các diễn đàn hoặc thành lập các trung tâm tư vấn và bồi dưỡng kiến thức về kế toán quản trị. 

------------------------------
DOCTORAL THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS  

Thesis topic: Factors affecting the intention to apply modern management accounting in Vietnamese enterprises 
Major: Accounting, Auditing and Analysis                 Code: 9340301
PhD. Candidate: Nguyen Quoc Hung         
Instructor: Assoc.Prof.Dr. Tran Minh Dao
Training Institute: The National Economics University

New theoretical contributions 

First, based on a number of behavioral intent theories (TRA - Theory of Reasoned Action; TPB - Theory of Planned Behavior;TAM - Technology Acceptance Model; R-TAM - Revised Technology Acceptance Model) and innovation diffusion theory (DOI), the thesis has built a research model to evaluate the impact of a number of factors to the intention to apply modern management accounting (MA) in Vietnamese enterprises. 
Second, the research results show that there are 3 groups of factors that directly affect the intention to apply modern MA, including: (1) Managers (the attitude; subjective norms and expectation); (2) Enterprises (internal factors and unique characteristics) and (3) Environment conditions (competitive pressures; market volatility; information and communication; science and technology; institutional pressures). 
In addition, research also affirmed two factors that directly impact the attitude of managers including a perceived usefulness and a perceived ease-of-use. 

New findings and proposals from the thesis research results

The research used primary data collected from 542 questionnaires with the respondents including business owners, chief accountants and managers of enterprises in Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City. The analysis results show that:
Firstly, the attitude of executives and expectations of managers (subjective norms) about the benefits of the MA application affect the intention to apply modern MA.
Secondly, some factors are inherent to enterprises such as labor force capabilities; company infrastructure, management structure and number of years in operation influence the intention to apply modern MA.
Thirdly, external factors such as market volatility, competitive pressures, information and communications, the development of technology and institutional pressures affect the intention to apply modern MA.
Based on research results, the thesis has provided some recommendations to promote the application of modern MA in enterprises. For training schools, the recommendations aim towards innovating teaching content and methods of the MA subject to keep pace with the reality. For policy planners, recommendations are made to create a mechanism to encourage talented experts and experienced managers to share knowledge through forums or to set up centers to consult and coach MA knowledge.