Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Trinh bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 15/05/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Diệu Trinh, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Phân bố LL sản xuất và Phân vùng kinh tế), với đề tài "Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh".
Chủ nhật, ngày 14/04/2019
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Diệu Trinh
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Phân bố LL sản xuất và Phân vùng kinh tế)
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Lê Thu Hoa; 2. TS. Phạm Hoàng Mai
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
1. Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn
 
-Về lý luận, luận án là công trình lần đầu nghiên cứu tích hợp phương pháp luận kiểm kê phát thải khí nhà kính (KNK), hệ số phát thải của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu - IPCC (Tier 1) và các hệ số phát thải riêng của Việt Nam (Tier 2, 3) với phương pháp đánh giá chi phí giảm phát thải theo mô hình lý thuyết chi phí giảm thải cận biên - MAC của kinh tế môi trường; đề xuất quy trình 6 bước đánh giá chi phí giảm phát thải KNK và quy trình 3 bước xây dựng kế hoạch hành động TTX cấp địa phương (cấp tỉnh) có lồng ghép đánh giá chi phí giảm thải KNK phục vụ sắp xếp và lựa chọn các giải pháp giảm thải KNK có hiệu quả về chi phí cho địa phương; Quy trình và cách tiếp cận này có thể áp dụng cho các tỉnh/ thành phố đang triển khai xây dựng kế hoạch hành động TTX.
 
-Về thực tiễn, luận án thử nghiệm mô hình và quy trình được đề xuất để đánh giá phát thải và chi phí của các cơ hội giảm phát thải KNK trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) nhằm lựa chọn tập hợp giải pháp có hiệu quả nhất về chi phí, đáp ứng mục tiêu giảm thải theo kế hoạch hành động TTX của tỉnh Quảng Ninh; tính toán tiềm năng giảm phát thải KNK và nhu cầu vốn theo các giải pháp được lựa chọn, khuyến nghị định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch hành động TTX của địa phương cho giai đoạn đến năm 2020 và 2030.
 
2. Những phát hiện và đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
-Lượng phát thải KNK từ 4 lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông, nông lâm nghiệp và sử dụng đất tại Quảng Ninh có xu hướng tăng nhanh lên khoảng 29,25 – 31,55 triệu tấn CO2 tương đương (CO2tđ) năm 2020 và khoảng  32,90 – 35,13 triệu tấn CO2tđ năm 2030. Với 16 cơ hội trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, 7 cơ hội trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, tiềm năng giảm thải KNK so với kịch bản cơ sở (BAU) đến năm 2020 tương ứng là 3,03 và 2,22 triệu tấn CO2tđ; năm 2030 tương ứng là 4,34 và 2,38 triệu tấn CO2tđ, với tổng chi phí tương ứng là khoảng 9 nghìn tỷ đồng và 11,2 nghìn tỷ đồng;
 
-Để thực hiện mục tiêu giảm thải KNK như trên, tỉnh Quảng Ninh cần sớm hoàn thiện và công bố kế hoạch hành động TTX, gồm cả danh mục và thông tin về các cơ hội giảm phát thải KNK nhằm tạo sự đồng thuận và thu hút các nguồn đầu tư từ doanh nghiệp và cộng đồng; rà soát xây dựng khung chính sách tài chính và các chính sách liên quan khác nhằm thúc đẩy thực hiện Chiến lược TTX tại địa phương;
 
-Tiếp cận chi phí giảm thải cận biên là công cụ hỗ trợ đánh giá định lượng và xếp hạng các hoạt động giảm phát thải KNK trong mối quan hệ giữa tiềm năng giảm thải và chi phí đầu tư cho hoạt động giảm thải, cần tiếp tục triển khai và hoàn thiện cả về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS BY THE THESIS 
 
Thesis Title: Assessment of green house gases reduction costs for formulating the provincial green growth action plan in Quang Ninh 
PhD Student: Nguyễn Thị Diệu Trinh
Subject: Economic Management (Production Forces Allocation and Economic Zoning)
Professors: Pro.Dr. Lê Thu Hoa and Dr. Phạm Hoàng Mai
Training institution: National Economics University
 
1.New contributions to the theories and practices 
 
-In theory, the thesis is the first one to conduct integrated research on methodologies of green-house-gases (GHG) emission inventories, emission factors by the Inter-governmental Panel on Climate Change - IPCC (Tier 1) and specific emission factors for Vietnam (Tier 2, 3) in combination with assessment of GHG reduction costs under the theory of Marginal Abatement Cost - MAC model of Environmental Economics; proposing the procedures with 6 steps for assessment of GHG reduction costs and the 3-steps procedures for formulating the local (provincial) green growth action plan integrated with assessment of GHG reduction costs to prioritize and select cost effective GHG reduction solutions for the provinces;
 
-In practices, the thesis tested the MAC model and proposed procedures to assess GHG reduction potentials and costs of those GHG reduction opportunities in the areas of energy, agriculture-forestry and land use (AFOLU) to select the best cost efective groups of solutions to meet the requirements of GHG reduction targets according to Quang Ninh’s green growth action plan; calculating GHG reduction potentials and budget estimation for selected solutions, recommending on the directions and solutions for implementing the provincial green growth action plan until 2020 and vision towards 2030.
 
2. New findings and new proposals from the results of the study and surveys in the thesis
 
-GHG emissions from 4 areas of energy, agriculture, transportation and land use in Quảng Ninh have a tendency to increase fast up to approximately 29.25 – 31.55 million tons of CO2 equivalent (CO2e)in 2020 and around  32.90 – 35.13 million tons of CO2e in 2030. With 16 opportunities in the areas of industries and energy, 7 ones in AFOLU, the potentials of GHG reduction with the Business As Usual (BAU) towards 2020 respectively are 3.03 and 2.22 million tons of CO2e; for 2030 respectively 4.34 and 2.38 million tons of CO2e, with the total costs respectively at 9,000 billion VND and 11,200 billion VND;
 
-To implement the above-identified emission reduction targets, Quảng Ninh province need to complete and announce the provincial green growth action plan with the list and information of GHG reduction opportunities to create concensus as well as attract investments from private sector and the community; review financial policy framework and other related policies to promote the green growth action plan implementation locally;
 
-The marginal abatement cost approach, which is the supporting tool to quantitatively assess and ranking GHG reduction activities in linkages with GHG reduction potentials and investment costs, need to be applied and enhanced in both theory and practices.