Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Nhâm bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 12/12/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Hồng Nhâm, chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài "Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam".
Thứ hai, ngày 11/11/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế học
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Nhâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Tô Trung Thành, PGS.TS. Trần Trọng Nguyên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Luận án đã phát triển một hướng nghiên cứu mới về khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bằng việc sử dụng các mô hình hồi quy đánh giá các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của DNNVV. Nghiên cứu đã làm rõ sự khác nhau giữa các yếu tố tác động đến nhu cầu tiếp cận tài chính chính thức (từ tín dụng ngân hàng), khả năng năng tiếp cận nguồn tài chính từ NHTM thành công hay không? Hay khả năng dễ dàng, thuận lợi khi tiếp cận khi tiếp cận nguồn tài chính chính thức đối với các DNNVV đã tiếp cận thành công nguồn vốn này. Bên cạnh đó, luận án cũng đánh giá được đối với các DNNVV có nhu cầu tiếp cận đồng thời cả hai nguồn tài chính chính thức và phi chính thức và mở rộng được thời gian nghiên cứu khi đánh giá nhu cầu tiếp cận tài chính phi chính thức. Đồng thời giải quyết triệt để vấn đề vấn đê nội sinh gặp phải trong các mô hình so với các nghiên cứu trước đây. 
 
Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy: (1) Một trong những trở ngại lớn trong phát triển doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng là thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Do đó các doanh nghiệp đặc biệt là các DNNVV phải tìm đến các nguồn tài chính phi chính thức. (2) Ngay cả đối với các DNNVV đã tiếp cận được với nguồn tài chính chính thức thì vẫn có thể tiếp cận thêm nguồn tài chính phi chính thức khi nhu cầu chưa được đáp ứng đủ. (3) Môi trường kinh doanh và thể chế minh bạch, công khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiếp cận tài chính. (4) Quy mô (về lao động) của doanh nghiệp càng lớn thì khả năng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng sẽ dễ dàng hơn trong khi các doanh nghiệp nhỏ hơn phải chủ yếu sử dụng tín dụng phi chính thức. (5) Rào cản tiếp cận tài chính đối với doanh nghiệp hiện nay vẫn chủ yếu là do các doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu về các tài sản thế chấp, đặc biệt là đối với các DNNVV khi mà nhà xưởng và máy móc thường phải đi thuê. (6) Nếu các doanh nghiệp có chi các khoản chi phí lót tay quà tặng thì khả năng tiếp cận tài chính sẽ tăng. Hơn nữa, việc chi trả lãi cao hiện cũng là một rào cản đối với các doanh nghiệp khi tiếp cận tài chính từ các NHTM. (7) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sự phát triển của thị trường tài chính cũng là những yếu tố tích cực giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận tài chính dễ dàng hơn.
 
Những đề xuất rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 
 
Từ các kết quả phân tích, luận án đã đánh giá các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của các DNNVV ở Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị chính sách trong bối cảnh kinh tế hiện nay. (1) Các cơ quan Nhà nước: cần rả soát lại các quy định, thông tư, hướng dẫn… để loại bỏ những quy định mang tính chất chống chéo; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; cải cách thủ tục hành chính, chính sách thuế…(2) NHTM  phát triển mạnh mẽ phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực DNNVV tránh tình trạng bất cân xứng thông tin cũng như giảm bớt các thủ tục phức tạp, mất thời gian; Bổ sung danh mục TSTC được chấp nhận làm TSĐB, cho phép DNNVV sử dụng các tài sản hình thành từ vốn vay làm TSTC; mở rộng các chương trình bảo lãnh tín dụng; Mở rộng hình thức cho vay tín chấp; Triển khai rộng rãi hình thức bao thanh toán…(3) Đối với các DNNVV: cần cải thiện năng lực quản lý, kinh doanh; Minh bạch trong hoạt động tài chính…
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic : Factors affecting the financial access of small and medium enterprises in Vietnam
Major: Economics                                                  
PhD Candidate: Nguyen Thi Hong Nham            
Supervisors:  Assoc.Prof.Dr. To Trung Thanh, Assoc.Prof.Dr. Tran Trong Nguyen
Training Institution: National Economics University 
 
New main theory contributions of the dissertation
 
The thesis has developed a new research direction on the access to finance of small and medium-sized enterprises (SMEs) by using regression models to assess factors affecting financial access of SMEs. The research has clarified the differences between the factors affecting the demand for formal finance (from bank credit), the ability to access financial resources from commercial banks successfully or not? Or the ability to easily and smoothly approach when approaching formal financial resources for SMEs who have successfully access this capital. In addition, the thesis also assesses the need for SMEs to access both formal and informal financing sources and expand the study time when assessing the need for non-financial access. official. At the same time thoroughly solve the problem of endogenous problems encountered in the models compared to previous studies. 
 
The results of the thesis show that: (1) one of the major obstacles in developing enterprises in general and SMEs in particular is the lack of capital and difficult to access bank credit. Therefore, businesses, especially SMEs, have to look to informal sources of finance. (2) Even for SMEs who have access to formal financing, it is still possible to access more informal financing sources when demand is not sufficiently met. (3) Transparent and open business and institutional environment will create favorable conditions for businesses to access finance. (4) The larger the size (in terms of labor) of enterprises, the easier access to credit will be, while smaller enterprises must mainly use informal credit. (5) Barriers to access finance for businesses are still mainly due to the fact that enterprises do not meet the requirements on collaterals, especially for SMEs when factories and machines often have to hire. (6) If businesses spend on hand-to-hand expenses, access to finance will increase. Moreover, the payment of high interest is also a barrier for businesses when accessing finance from commercial banks. (7) Business operation results, the development of financial markets are also positive factors to help businesses have easier access to finance.
 
The proposals are drawn from the research results of the thesis 
 
From the results of the analysis, the thesis has assessed the factors affecting the access to finance of SMEs in Vietnam and made policy recommendations in the current economic context. (1) State agencies: need to revise the regulations, circulars, guidelines ... to eliminate the regulations against cross-nature; create an equal business environment; reform of administrative procedures, tax policies ... (2) Commercial banks strongly developed non-cash payment methods in the SME sector to avoid information asymmetry as well as reduce complicated and lost procedures. time; Supplementing the list of fixed assets accepted as collaterals, allowing SMEs to use assets formed from loan capital as financial assets; expand credit guarantee programs; Expand the form of unsecured lending; Widely deploying the factoring form ... (3) For SMEs: need to improve management and business capacity; Transparency in financial activities ...