Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 18/10/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Kim Anh, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam"
Thứ ba, ngày 17/09/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
(1)Xác định đặc điểm của doanh nghiệp lâm nghiệp có ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ 
 
(2)Nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ và các thành phần của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định trong doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp thêm vào lý thuyết liên quan đến kiểm soát nội bộ. 
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
(1)Các nhà quản lý có thể căn cứ vào kết quả về đặc điểm của doanh nghiệp lâm nghiệp ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ để tổ chức kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp trong ngành.
 
(2)Kết quả chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân tồn tại về thực trạng kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Xác định mức độ ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ và từng thành phần tới hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam.
 
(3)Đưa ra các khuyến nghị và điều kiện thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tính tuân thủ các quy định ở các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
The thesis topic: Influences of internal control on operational efficiency and regulatory compliance in the enterprises of Vietnam Forestry Corporation 
Major: Accounting, auditing, and analysing                
Ph.D. Student: Nguyen Thi Kim Anh                   
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Phuong Hoa
Institute: National Economics University
 
New contributions in terms of academy and reasoning 
 
(1)Identify the characteristics of the forestry enterprises affecting the internal control 
 
(2)Study in influences of internal control and its factors on operational efficiency and regulatory compliance in the enterprises. Also, the research results will contribute to the theories related to the internal control considerably.
 
 The detections, new suggestions made from the research results and the surveys of the thesis
 
(1)Managers can base on the results of the forestry enterprises’ characteristics affecting internal control in order to organise the internal control which is suitable with their own chactereristics. 
 
(2)The results have shown the advantages, limitations, and causes of the internal control whose actual situation has been remaining in the enterprises of Vietnam Forestry Corporation. In addtion, it is necessary to identify the impacts of internal control and each factor on the operational efficiency and regulatory compliance in the enterprises of Vietnam Forestry Corporation.
 
(3)Give recommendations and conditions in order to enhance the operational efficiency and regulatory compliance in the enterprises of Vietnam Forestry Corporation.