Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 26/03/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Mai, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam".
Thứ ba, ngày 05/01/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số:9340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Mai             Mã NCS: NCS35.40B2KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Luyện, TS. Bùi Thị Minh Hải
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án đã nghiên cứu về các nhân tố tác động đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) do kiểm toán độc lập (KTĐL) thực hiện, một đề tài mà rất ít nghiên cứu được tiến hành tại Việt Nam cho đến thời điểm luận án được hoàn thành và cũng là vấn đề mà đang tồn tại nhiều quan điểm giữa các nhà khoa học trên thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam, luận án đã nghiên cứu việc xác định thời gian kiểm toán được thực hiện như thế nào cho mỗi hợp đồng kiểm toán hiện nay và lý thuyết mà luận án nghiên cứu, kiểm định đó là có hay không mối quan hệ tuyến tính giữa các nhân tố đến thời gian kiểm toán và các nhân tố này có tác động như thế nào đến thời gian kiểm toán BCTC và những hàm ý được đưa ra để hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động KTĐL tại Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Luận án đã làm rõ và phát triển cơ sở lý luận về thời gian kiểm toán BCTC trong các công ty kiểm toán độc lập (KTĐL) tại Việt Nam và đã kiểm định mối quan hệ tuyến tính của 7 nhân tố tới thời gian kiểm toán BCTC do KTĐL thực hiện, cụ thể: 
Các nhân tố có ảnh hưởng cùng chiều đến thời gian kiểm toán: Tính phức tạp trong cấu trúc, quy mô và phạm vi hoạt động của khách hàng; Tính phức tạp trong quy trình lập BCTC của khách hàng; Rủi ro kiện tụng liên quan đến DNKT/KTV khi thực hiện kiểm toán khách hàng; Quy trình kiểm soát nội bộ của khách hàng. Các nhân tố có ảnh hưởng ngược chiều đến thời gian kiểm toán: Kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của KTV và DNKT; Năng lực nhân sự kiểm toán của DNKT.
Kết quả nghiên cứu của luận án đã đóng góp một phần về mặt học thuật cũng như có ý nghĩa thực tiễn trong quản trị nguồn lực và phân bổ nguồn lực trong các DNKT  để cuộc kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả và đạt chất lượng cao. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng góp phần nâng cao nhận thức, sự thấu hiểu của khách hàng đối với hoạt động KTĐL, cụ thể là sự phân bổ thời gian kiểm toán để có được sự phối hợp tốt hơn giữa khách hàng và KTV.

--------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Factors affecting the audit time of financial statement audit performed by independent auditing firms in Vietnam. 
Major: Accounting, auditing and analysis    Code: 9340301 
PhD. Candidate: Nguyen Thi Thanh Mai 
Scientific supervisor: 1. Assoc.Prof. Dr. Le Van Luyen    2. Dr. Bui Thi Minh Hai
Training facility: National Economics University 

New contributions in terms of theoretical aspects

The dissertation researches on the factors affecting to the audit time of financial statement audit performed by independent auditing firms in Vietnam, a topic in which there is very little study has been researched in Vietnam until the time the thesis is completed and there are also many arguments among scholars around the world related to this topic. In the context of Vietnam, the thesis has studied how the audit time is measured for each audit engagement and suggests seven factors affecting to the financial audit time and the implications to complete for completing and improving audit quality. 

Conclusions and implications from research results

The dissertation has clarified and developed the theoretical basis for the financial audit time to in the independent auditing firms in Vietnam and tested the correlation of seven factors to the audit time, specific results are as follows:
Factors that have positive impact on the audit time: Complexity in the structure, scale and scope of client’s operations; The complexity of the client's financial statement preparing process; Risk of litigation related to auditing firms/Auditors; Internal control of client. Factors that have negative impact on the audit time: Experience and Professionalism of auditing firms/auditors; Auditing personnel capacity of auditing firms.
The research results of the thesis have partly contributed academically as well as have practical significance in resource management and allocation in auditing firms so that the audit can be done effectively and achieve high quality. Additionally, the research results also contribute to improve awareness and understanding of clients about the audit, specifically the allocation of audit time to get better coordination between clients and auditors/auditing firms.