Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thành Vinh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 08/06/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thành Vinh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng , với đề tài "Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 16/04/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

-----------------------------------------
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


Đề tài luận án: Tác động của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng                   Mã số: 9340201_TC
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thành Vinh            Mã NCS: NCS35.32B2TC
Người hướng dẫn: TS. Vũ Hà Cường, TS. Trần Tất Thành
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn tới khả năng sinh lời là vấn đề đã được nhiều công trình trong lịch sử nghiên cứu quan tâm tìm hiểu (Abor, 2005; Tirumalsety và Gurtoo, 2019). Các nghiên cứu trước đây có thể chia ra thành các nghiên cứu về mối quan hệ tuyến tính và phi tuyến giữa cấu trúc vốn với khả năng sinh lời. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đã đưa ra những thảo luận cụ thể hơn về các mỗi quan hệ này trong các trường hợp tỷ lệ nợ ngắn hạn dài hạn. Việc phân tách thành tỷ lệ nợ ngắn hạn và dài hạn có thể giúp nghiên cứu này chỉ ra được các tác động phi tuyến (nếu có) của tỷ lệ nợ ngắn hạn và dài hạn trên tổng tài sản lên khả năng sinh lời. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra như sau: Thứ nhất, tỷ lệ nợ ngắn hạn tác động tiêu cực tới ROA. Thứ hai, tác động của tỷ lệ nợ dài hạn lên ROA là phi tuyến ở dạng parabol có điểm cực tiểu nằm ở bên phải trục tung. Thứ ba, tác động của tỷ lệ nợ ngắn hạn lên ROE tuân theo dạng parabol có điểm cực đại nằm ở bên phải trục tung. Thứ tư, tác động của tỷ lệ nợ dài hạn lên ROE tuân theo dạng parabol có điểm cực tiểu nằm ở bên phải trục tung. Thứ năm, sự thiếu biến có ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả hồi quy, thậm chí làm sai lệch cả ý nghĩa kinh tế của kết quả quan trọng.
Trên cơ sở kết quả  nghiên cứu, luận án đã đưa ra các khuyến nghị với doanh nghiệp cũng như cá nhân liên quan như sau: Thứ nhất, doanh nghiệp nên có một mức độ sử dụng nợ ngắn hạn hợp lý. Thứ hai, doanh nghiệp cân nhắc việc sử dụng nợ dài hạn thay thế cho nợ ngắn hạn. Thứ ba, doanh nghiệp có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô tổng tài sản. Thứ tư, doanh nghiệp nên chú trọng vào việc tiêu thụ sản phẩm. Thứ năm, chính phủ nên cân nhắc lại việc thoái vốn toàn bộ ra khỏi các doanh nghiệp. Thứ sáu, ngân hàng xây dựng các phương án cho vay một cách đa dạng nhằm mang lại nhiều sự lựa chọn cho các doanh nghiệp tùy vào tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. 


--------------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: The impact of capital structure on profitability of listed companies on Vietnam's stock market
Major: Finance - Banking                                               Code: 9340201_TC
Name of Ph.D. student: Nguyễn Thị Thành Vinh         Code Postgraduate: NCS35.32B2TC
Supervisors: Ph.D. Vũ Hà Cường, Ph.D. Trần Tất Thành
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

The impact of capital structure on profitability is an issue that has been interested in and explored by many previous studies (Abor, 2005; Tirumalsety and Gurtoo, 2019). Previous studies can be divided into studies of linear and nonlinear relationships between capital structure and profitability. On that basis, this study gave more specific discussions about each of these relationships in the case of short-term debt ratio and long-term debt ratio. The decomposition of short- and long-term liabilities can help this study to spot the nonlinear (if any) impact of the short and long-term debt-to-total asset ratios on profitability.

New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the thesis.

Our results showed that: First, the short-term debt ratio has a negative impact on ROA. Second, the effect of the long term debt ratio on the ROA is in the parabolic form which has the minimum point to on the right of the vertical axis. Third, the effect of the short-term debt ratio on the ROE follows the parabolic form with the maximum on the right of the vertical axis. Fourth, the effect of the long-term debt ratio on the ROE follows the parabolic form with the minimum point on the right of the vertical axis. Fifth, the lack of variables has a serious influence on the regression results.
On the basis of the research results, the author has made recommendations: First, enterprises should have a reasonable level of short-term debt. Second, firms consider using long-term debt to replace short-term debt. Third, firms can consider expanding the size of total assets. Fourth, firms should focus on consuming products. Fifth, the government should reconsider fully divesting from firms. Sixthly, banks develop diversified loan options to bring more choices to firms.