Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 24/08/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thu, chuyên ngành Quản lý công, với đề tài "Nghiên cứu tác động của chính sách đến năng lực công chức cấp cơ sở - Trường hợp Thành phố Hà Nội".
Thứ năm, ngày 23/07/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của chính sách đến năng lực công chức cấp cơ sở - Trường hợp Thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Quản lý công     Mã số: 9310110
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu        Mã NCS: NCS35.81QLC
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Đình Hương
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới của luận án về mặt học thuật, lý luận: 

(1) Luận án phát triển các khái niệm chính sách, chính sách cán bộ, năng lực, năng lực công chức, năng lực công chức cấp cơ sở (CCCCS), bám sát với năng lực thực thi công vụ của CCCCS, 
 2) Luận án xác định các yếu tố cấu thành năng lực của CCCCS bao gồm: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức, khả năng học hỏi và khả năng thích ứng với công việc, (i) Kiến thức gồm: Trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, hiểu và triển khai các quyết định quản lý. (ii) Kỹ năng gồm: Kỹ năng nghề nghiệp, phối hợp, đánh giá dư luận xã hội, làm việc nhóm, lắng nghe, thuyết phục, tiếp dân, viết báo cáo, bố trí lịch công tác, thuyết trình. (iii) Thái độ gồm có: Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thái độ phục vụ nhân dân, khối lượng và chất lượng công việc hoàn thành, 
(3) Luận án xây dựng mô hình phân tích tác động của chính sách cán bộ về (quy hoạch, tuyển dụng - sử dụng - đánh giá - đãi ngộ - đào tạo, bồi dưỡng), nhân tố thuộc về bản thân công chức và nhân tố bên ngoài cơ quan hành chính cấp cơ sở có tác động đến năng lực của CCCCS trong mối quan hệ với kiến thức, kỹ năng, thái độ của CCCCS. 

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu - thực nghiệm của luận án:

(1) Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng tới năng lực CCCCS, đó là chính sách, đặc điểm cơ quan hành chính, đặc điểm công chức và nhân tố bên cơ quan hành chính.
(2) Có năm chính sách tác động đến năng lực CCCCS theo thứ tự chính sách đánh giá, chính sách đãi ngộ, chính sách tuyển dụng, chính sách sử dụng, chính sách đào tạo.
 Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm, luận án đề xuất: (i) Xây dựng và kịp thời ban hành các chính sách ưu tiên theo thứ tự ảnh hưởng ở trên, đáp ứng được nhu cầu nâng cao năng lực của CCCCS, (ii) hoàn thiện tiêu chí để lựa chọn công chức đủ các yếu tố về kiến thức, kỹ năng, thái độ của CCCCS đảm bảo sát với đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu năng lực thực thi công vụ của CCCCS; (iii) Xây dựng chính sách thúc đẩy CCCCS nâng cao năng lực thông qua chính sách đánh giá, chính sách đãi ngộ và thu hút tôn và vinh nhân tài, bổ nhiệm và nâng ngạch công chức, đào tạo toàn diện về chính trị, hành chính, kinh tế, kỹ thuật và đạo đức, đánh giá năng lực CCCCS trên cơ sở kết quả đầu ra và hiệu quả thực thi công vụ.

------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
Dissertation topic: Studying the impact of policies on the capacity of local civil servants – The case of Hanoi City
Major: Public Management Code: 9310110 
PhD student: Nguyen Thi Thu NCS   NCS35.81QLC
Tutor: Asso. Pro, Dr. Nguyen Đinh Hương
Education and Training body: National Economics University

1. New academic and theoretical contributions of the dissertation:

(1) This dissertation has developed the concepts of policies, personnel policies, concepts of competency, civil servant capacity, local civil servant capacity (CCCCS), which have the close relationship and impact of cadre policies on local civil servant capacity; 
(2) The dissertation has generalized the factors that require local civil servant capacity including: knowledge, skills, attitude, ethics and ability to learn, adapt to work i) Knowledge: Educational level, professional experience, Experience, political theory, understanding and implementing the management decisions. ii) Skills include: working skills, coordination, evaluation of public opinion, teamwork, listening, persuading, receiving people’s opinions, writing reports, arranging working schedules, and making presentations. iii) Attitude: Complying with the Party's guidelines and policies, the State's policies and laws, the attitude of serving the people, the completed work volume, the quality of the work; 
(3) The dissertation has built a model of impact analysis of personal policies on (recruiting - using - evaluating - remuneration - training and retraining) that belong to the local civil servants and other factors outside the local administration which affect on the capacity of local civil servants, put in the relationships with knowledge, skills, attitude of local civil servants; 

2. New findings and proposals drawn from the research and experimental results of the dissertation:

(1) The results of research show 4 groups of factors which affect on the capacity of local civil servants including policies, administrative factors, staff and other factors.
(2) Five policies affect directly on the capacity of local civil servants as the following order: assessment, remuneration, recruitment, use and training policies
Based on the practical results of research, the dissertation proposes the following petitions: (i) build and issue the prior policies timely according to the above mentioned orders in order to meet the demand of local civil servants, (ii) complete the criteria to recruit the staff who have enough qualities such as knowledge, skills, attitude to ensure to meet requirements of local civil servants, (iii) issue the policies in order to boost the capacity of local civil servants via policies of assessments, remuneration to attract the talent staff, via appointment as well as promotion, supplying the entire training and re-training program for both political and administrative skills as well as ethnics. Assessing the capacity of local civil servants based on the effective output and work completion.