Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tuyết bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 12/07/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Tuyết chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài: Phân tích các nhân tố tác động tới cầu y tế ở Việt Nam.
Thứ hai, ngày 13/06/2022

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

--------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phân tích các nhân tố tác động tới cầu y tế ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế học           Mã số: 9310101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyết
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án đã tổng hợp và làm rõ cơ sở lý thuyết về cầu y tế. Luận án xem xét cầu y tế của cá nhân bao gồm sự lựa chọn cơ sở y tế khám chữa bệnh và mức sử dụng dịch vụ y tế cá nhân, cụ thể là số lần khám chữa bệnh và mức chi tiêu cho dịch vụ y tế. Điểm khác so với với nghiên cứu trước đây là lận án đã đưa yếu tố môi trường khung phân tích để đánh giá tác động của môi trường đến cầu y tế ở cấp độ cá nhân. 

Bằng việc kết hợp sử dụng bộ dữ liệu VHLSS với các dữ liệu thu thập từ Tổng cục thống kê, dữ liệu về ô nhiễm không khí thông qua các phân tích định lượng, luận án đã chỉ ra được các mô hình kinh tế lượng phù hợp để ước lượng cầu dịch vụ y tế và sử dụng kết hợp các mô hình định lượng khác nhau cho thấy được các nhân tố tác động tới các khía cạnh khác nhau của cầu y tế. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án  của luận án

Thứ nhất, luận án đã cho thấy các nhân tố quan trọng tác động tới cầu dịch vụ y tế. Luận án cho thấy những người yếu thế trong xã hội là những người dân tộc thiểu số, người dân vùng nông thôn, người có trình độ giáo dục thấp hơn, người có thu nhập thấp là những nhóm người có cầu về dịch vụ y tế thấp hơn so với những nhóm còn lại. Điều này góp phần tăng các bằng chứng cho thấy Nhà nước cần quan tâm hơn đến các đối tượng này. 

Thứ hai, luận án đồng thời chỉ ra các nhân tố tác động tới lựa chọn các cơ sở y tế để khám chữa bệnh giữa các cá nhân khác nhau. Tồn tại bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các cá nhân. Người dân thành thị, người dân có có thu nhập cao thường lựa chọn cơ sở y tế tuyến cao hơn để khám chữa bệnh. Trong khi đó nhóm dân khu vực nông thôn, nhóm thu nhập thấp thường lựa chọn cơ sở y tế tuyến xã/ huyện để khám chữa bệnh. Đây cũng là đóng góp quan trọng giúp đưa ra khuyến nghị chính sách tới các cơ quan liên quan để phát triển mạng lưới cơ sở y tế, nâng cao trình độ chuyên môn và tăng cường cơ sở vật chất cho các tuyến cơ sở y tế để đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế tới mọi người dân. 

Thứ ba, luận án đã cho thấy môi trường không khí là tác nhân quan trọng làm gia tăng cầu dịch vụ y tế, tăng chi tiêu y tế nội trú. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang tăng cao ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, qua đây cho thấy Chính Phủ cần có các giải pháp mạnh mẽ trong vấn đề giảm ô nhiễm không khí cũng như kế hoạch phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.

------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Analysis of factors affecting healthcare demand in Vietnam
Major: Economics         Code: 9310101
Name of Candidate: Nguyen Thi Tuyet  
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Viet Hung

New theoretical and academic contributions

The thesis clarifies the theoretical basis of healthcare demand, including the choice of health facilities for examination and treatment and the number of healthcare visits and healthcare expenditure. The difference compared to the previous study is that the thesis has included the environmental factor in the analysis framework to assess the impact of the environment on health demand at the individual level.

By combining the use of VHLSS dataset with data collected from the General Statistics Office, air pollution data through quantitative analysis, the thesis has shown suitable econometric models to estimate the demand for health services. Combining of different quantitative models helps to find the factors affecting different aspects of health demand.

New findings and proposals drawn from research results and surveys of the thesis 

Firstly, the results of thesis confirm important factors affecting the demand for health services. They show that the disadvantaged people in society are ethnic minorities, people in rural areas, people with lower education level, people with low income are the groups of people with demand for health services. lower than the rest of the groups. This contributes to increasing evidence that the State should pay more attention to them.

Secondly, the results of thesis also points out the factors affecting the choice of medical facilities for medical examination and treatment among different individuals. Inequalities in access to health services exist among individuals. People in urban areas and people with high incomes often choose higher-level medical facilities for medical examination and treatment. Meanwhile, people in rural areas and low-income groups often choose health facilities at the commune/district level. This is also an important contribution to help make policy recommendations to relevant agencies to develop the network of health facilities, improve professional qualifications and strengthen facilities for health facilities to ensure equitable access to health services for all people.

Third, the thesis has shown that the air environment is an important factor that increases the demand for health services and increases inpatient health spending. This has important implications in the context of air pollution is increasing in Vietnam today. Therefore, the Government needs to have strong solutions to reduce air pollution as well as plan for sustainable economic development.