Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 27/03/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Vân Anh chuyên ngành Quản trị nhân lực, với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Thứ sáu, ngày 25/06/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Chuyên ngành: Quản trị nhân lực    Mã số: 9340404
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Vân Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Xuân Cầu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn:

    Về lý luận

-    Xác định được những lý luận liên quan tới sự ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp của Giám đốc DN thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam dựa trên cơ sở lý thuyết vốn xã hội và lý thuyết mạng lưới xã hội.
- Xác lập được mô hình phân tích về các yếu tố thuộc hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp của Giám đốc DN thương mại và dịch vụ nhỏ và vừa tại Việt Nam. Hành vi kết nối mạng lưới bao gồm: 4 thành phần (DTLL-Duy trì liên lạc, XXH-Xã hội hóa, HDCN-tham gia hoạt động chuyên nghiệp, HVLD-Thực hiện hành vi lãnh đạo) trong đó, HVLD là thành phần mới được xây dựng thuộc hành vi kết nối mạng lưới; Bên cạnh đó, NCS bổ sung 02 chỉ báo đo lường yếu tố “duy trì liên lạc”, 02 chỉ báo đo lường yếu tố “xã hội hóa”, 01 chỉ báo đo lường yếu tố “tham gia hoạt động chuyên nghiệp”, 02 chỉ báo đo lường yếu tố “thực hiện hành vi lãnh đạo”, và 02 chỉ báo đo lường “sự thành công trong sự nghiệp khách quan”.
- Luận án đã tiến hành nghiên cứu định tính sau khi có kết quả nghiên cứu định lượng nhằm làm rõ, giải thích cụ thể kết quả và tìm kiếm những phát hiện mới, tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. 

    Về thực tiễn:

-    Luận án đã kiểm định được sự ảnh hưởng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp chủ quan và sự thành công trong sự nghiệp khách quan như thế nào, trong đó, yếu tố “thực hiện hành vi lãnh đạo”có tác động mạnh hơn đến sự thành công trong sự nghiệp chủ quan so với các yếu tố còn lại; yếu tố “Duy trì liên lạc” có tác động mạnh hơn đến sự thành công trong sự nghiệp khách quan so với các yếu tố còn lại.
Điều này đã giúp các giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành Thương Mại và dịch vụ hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của hành vi kết nối mạng lưới đến sự thành công trong sự nghiệp, cụ thể là yếu tố “thực hiện hành vi lãnh đạo” và “duy trì liên lạc” có tác động mạnh mẽ đến sự thành công trong sự nghiệp của các giám đốc. Kết quả nghiên cứu của luận án tạo tiền đề cho các giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa có động lực mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các hành vi kết nối mạng lưới để tạo nên sự thành công trong sự nghiệp.
-    Luận án đưa ra một số đề xuất và kiến nghị hoàn thiện hành vi kết nối mạng lưới giúp tạo nên sự thành công trong sự nghiệp với đối tượng giám đốc DN NVV trong ngành Thương Mại và Dịch vụ.

------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Research on the effects of networking behavior on the success of the director/ manager of small and medium-sized service and trade enterprises in Vietnam. 
Major: Human Resource Management        Code: 9340404
Name of Candidate: Nguyen Thi Van Anh        Candidate code: NCS36.096NL
Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Tran Xuan Cau
Institution: National Economics University 

The theory contributions of the thesis:

    In theory: 

- Identify theories related to the influence of network-connecting behavior on the career success of Directors of small and medium-sized service and trade enterprises in Vietnam based on the social capital theory, social network and social network theory. 
- Establish an research model on factors of networking behavior to the success of the career of the Director of small and medium-sized service and trade enterprises in Vietnam. Networking behavior includes: 4 components (DTLL-Maintaining contacts, XXH-Socializing, HDCN-engaging in professional activities, HVLD-performance of leadership behavior) of which, HVLD is the the newly built component of the networking behavior; In addition, the author added 02 indicators measuring the factor "maintaining contacts", 02 indicators measuring the factor "socializing", 01 indicator measuring the factor "engaging in professional activities", 02 indicators measure "performance of leadership behavior", and 02 indicators measure "success in an objective career". 
- The thesis has conducted qualitative research after quantitative research results to clarify and explain specifically the results and look for new findings, creating a premise for further research in the future. 

    About practice: 

- The thesis has examined how the influence of networking behavior on the success of a subjective career and objective success career, in which, the factor "performance of leadership behavior" has a stronger impact on success in a subjective career than the other factors; Factor "maintaining contacts" have a stronger impact on the success in an objective career than the other factors. This has helped small and medium business directors in the service and trade industry better understand the important role of networking behavior to career success, namely the "performance of leadership behavior" and "maintaining contacts" have a strong impact on the success of directors' careers. The research results of the thesis create a premise for the directors of small and medium-sized businesses to have a stronger motivation in performing the networking behavior to create success in their careers. 
- The thesis gives a number of suggestions and recommendations to improve the networking behavior to help create career success for SME directors in the service and trade industry.