Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/06/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Vân chuyên ngành Tài chính ngân hàng, với đề tài: Nghiên cứu năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam theo các tiêu chí Camels.
Thứ bảy, ngày 12/03/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam theo các tiêu chí Camels
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng                Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Vân                        Mã NCS: 070.K36 NHTC
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Lê Đức Lữ, 2. TS. Hoàng Việt Trung
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

-    Trên cơ sở lý thuyết chung về năng lực tài chính của ngân hàng thương mại, các tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng thương mại, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính và các quan điểm về hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng; luận án đã xây dựng được khung lý thuyết về năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam nói riêng.
-    Dựa trên các tiêu chí Camels kết hợp với đặc điểm của các NHTM sau M&A ở Việt Nam, luận án đã xây dựng được hệ thống gồm 15 chỉ tiêu sử dụng để đánh giá năng lực tài chính của các NHTM sau M&A ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019. Qua đó kết quả đánh giá sẽ cho thấy một bức tranh khá toàn diện về năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam có thể là chưa đảm bảo chuẩn mực quốc tế theo tiêu chí Camels.
-    Luận án là một công trình thử nghiệm kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm lặp lại và nghiên cứu ứng dụng, qua đó kiểm định được năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam so với tiêu chuẩn Camels bằng mô hình hồi quy nhị phân Logistic. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu đã phản ánh độ tin cậy cũng như bổ sung và phát triển về mặt phương pháp luận trong đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng thương mại và đề xuất các giải pháp khả thi cho các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:

-    Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về một phương pháp tiếp cận trong đo lường và đánh giá năng lực tài chính của NHTM. Đồng thời nhận diện các yếu tố cơ bản và vai trò tác động của chúng đến năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A. Đây là điều kiện để triển khai các nghiên cứu ứng dụng hoặc có những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tài chính cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A nói riêng trong giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó giúp Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước rút kinh nghiệm cho công cuộc thực hiện Đề án tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016-2020.
-    Nghiên cứu này sẽ là một thể nghiệm vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu đó là phương pháp định tính như: thống kê mô tả, chuyên gia, suy diễn, sử dụng kỹ thuật định tính… cùng với phương pháp định lượng như kiểm định sự phù hợp của mô hình, hồi quy bằng mô hình nhị phân Logistic. Mỗi phương pháp sẽ được vận dụng phù hợp theo từng nội dung nghiên cứu trong luận án. Do đó, công trình nghiên cứu sẽ có thể là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại về phương pháp luận, về đánh giá đo lường, về kiểm định cũng như kết quả của nghiên cứu.
-    Nghiên cứu sẽ là căn cứ để các ngân hàng thương mại Việt Nam chuẩn bị có ý định hoặc đang tiến hành tham gia vào các thương vụ M&A nhìn nhận đúng đắn về thực trạng năng lực tài chính của mình đồng thời tự đánh giá được năng lực tài chính của ngân hàng mình có đạt tiêu chuẩn quốc tế Camels hay không để thông qua đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp.

----------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Thesis topic: Research on financial capacity of commercial banks after M&A in Vietnam according to Camels criteria
Major: Finance - Banking                           Code: 9340201
PhD Candidate: Nguyen Thi Van                        Student ID: 070.K36.NH-TC
Instructor: 1. Prof.Dr Le Duc Lu, 2. Hoang Viet Trung
Training institution: National Economics University

New contributions for the academics and theory:

-    On the basis of the general theory of the financial capacity of commercial banks, the criteria for assessing the financial capacity of commercial banks, the factors affecting the financial capacity and the views on M&A activities in the banking sector; The thesis has built a theoretical framework on financial capacity of commercial banks after M&A in Vietnam in particular.
-    Based on Camels criteria combined with the characteristics of commercial banks after M&A in Vietnam, the thesis has built a system of 15 criteria used to assess the financial capacity of commercial banks after M&A in Vietnam in period 2011-2019. Thereby, the assessment results will show a fairly comprehensive picture of the financial capacity of commercial banks after M&A in Vietnam, which may not be up to international standards according to Camels criteria.
-    The thesis is an experimental work combining repeated academic research and applied research, thereby testing the financial capacity of commercial banks after M&A in Vietnam compared with Camels standard by Logistic binary regression model. Therefore, the research results have reflected the reliability as well as supplemented and developed methodologically in assessing the financial capacity of commercial banks and proposed possible solutions for commercial banks after M&A in Vietnam.

New proposals drawn from the findings:

-    The research results will help researchers and managers in the banking industry in Vietnam have a more complete and comprehensive view of an approach in measuring and assessing the financial capacity of commercial banks. At the same time, identify the basic factors and their impact on the financial capacity of Vietnamese commercial banks after M&A. This is a condition for conducting applied research or having appropriate solutions to improve the financial capacity of Vietnam's commercial banking system in general and Vietnam's commercial banks after M&A in particular in period 2025 - 2030. Thereby helping the Government and the State Bank to draw lessons for the implementation of the Project on restructuring commercial banks for the period 2011-2015 and the period 2016-2020.
-    This study will be an experiment using a combination of many research methods, which are qualitative methods such as descriptive statistics, expert, deductive, using qualitative techniques, etc., along with quantitative methods such as: test the model's fit, regression by Logistic binary model. Each method will be applied appropriately according to each research content in the thesis. Therefore, the study will be able to serve as a reference for those who are interested in the financial performance of commercial banks in terms of methodology, measurement evaluation, testing as well as the results of study.
-    The research will be the basis for Vietnamese commercial banks that are preparing to intend or are participating in M&A deals to properly recognize the current status of their financial capacity; at the same time, self-assess the financial capacity of the bank to see if it meets Camels international standards, through which to take appropriate timely adjustment measures.