Nghiến cứu sinh Nguyễn Thùy Linh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 09/09/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thùy Linh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), với đề tài "Nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến của cơ quan thuế - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội".
Thứ sáu, ngày 09/08/2019
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến của cơ quan thuế - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thùy Linh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Lan Hương, TS. Trần Ngọc Thìn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
- Luận án đã đề xuất một nhân tố mới là nhân tố niềm tin đối với Cơ quan Thuế trong mô hình nghiên cứu các nhân tố có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến.
 
- Trong các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến, tác động của nhân tố “Niềm tin vào internet” có sự khác biệt với kết quả của nghiên cứu trước. Nếu như ở các nghiên cứu trước, mức độ tác động của nhân tố “niềm tin vào internet” đến hài lòng thấp thì trong nghiên cứu này, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng “niềm tin vào internet” có tác động tương đối lớn đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến trên địa bàn”Hà Nôi.
 
- Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng“có sự khác biệt về sự hài lòng đối với dịch vụ thuế trực tuyến khi xem xét đến quy mô của doanh nghiệp về mặt nhân sự. Cụ thể, doanh nghiệp có quy mô về nhân sự càng lớn thì”mức độ hài lòng càng cao. 
 
Những kết luận, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu: 
 
Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với dịch vụ thuế trực tuyến phù hợp với bối cảnh nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội, như nâng cao dịch vụ hỗ trợ trực tuyến bằng cách nâng cao trình độ của cán bộ trực tổng đài hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải đáp vướng mắc  của doanh nghiệp trên hệ thống, giảm thiểu việc luân chuyển định kỳ…
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Factors influencing enterprise’s satisfaction with e-tax service: Applied in Hanoi city
Major: Business Administration
Research student: Nguyen Thuy Linh
Supervisor: Asso.Prof. Le Thi Lan Huong; Prof. Tran Ngoc Thin
Training institution: National Economic University
 
Thesis contribution to the current state of knowledge 
 
- The thesis proposed a new factor named “the trust with Department of Taxation” in research model.
 
- Among factors impacting enterprise’s satisfaction toward online tax services, the influence of “trust in the internet” was difference from other previous researches. In previous researches, “Trust in the internet” had low influence on enterprise’s satisfation toward online tax services. However, it was high impact in this research.
 
- The research showed that the larger the size of the business (in term of number of employees), the higher the satisfaction with e-tax services.
 
New proposals withdrawn from the research outputs
 
- Depend on the research results, solutions to improve the satisfaction of enterprises with online tax services in Hanoi were proposed such as enhancing the online support service by improving the level of the operator to support the business, abridging the time to solve problems on the system, minimizing the periodic rotation...