Nghiên cứu sinh Phạm Hương Thảo bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 15/11/2018 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Hương Thảo, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Nghiên cứu tác động của tính đa dạng nhóm đến kết quả làm việc nhóm trong các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở Việt Nam"
Thứ hai, ngày 15/10/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của tính đa dạng nhóm đến kết quả làm việc nhóm trong các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Phạm Hương Thảo
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
                 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Thứ nhất, luận án đã luận giải về khả năng có thể tác động của các yếu tố thuộc tính đa dạng nhóm: Đa dạng giới tính, đa dạng trình độ học vấn, đa dạng chuyên môn, đa dạng giá trị cá nhân theo tinh thần hợp tác, đa dạng giá trị cá nhân theo năng lực đổi mới sáng tạo, đa dạng giá trị cá nhân theo tính quyết đoán, đa dạng giá trị cá nhân theo cách tạo động lực làm việc, nhận thức của thành viên về cách quản lý tính đa dạng văn hóa tác động đến kết quả làm việc nhóm. 
 
Thứ hai, luận án xem xét tính đặc thù về quản trị nhóm làm việc đa dạng trong các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở Việt Nam khi đánh giá được mức độ phụ thuộc vào nhiệm vụ của các thành viên nhóm và loại nhóm có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tính đa dạng nhóm và kết quả làm việc nhóm và cỡ nhóm không có ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
 
Thứ ba, nghiên cứu này đã kế thừa và phát triển nghiên cứu của Leveson (2009) để đánh giá mối quan hệ trực tiếp giữa biến nhận thức của thành viên về cách quản lý tính đa dạng văn hóa và kết quả làm việc ở cấp độ nhóm.
 
Đóng góp mới về thực tiễn 
 
Kết quả nghiên cứu của luận án đưa ra những gợi ý cho các nhà quản trị trong các doanh nghiệp ngành Công nghệ thông tin ở Việt Nam áp dụng mô hình tổ chức theo nhóm làm việc một số đề xuất để quản trị tính đa dạng nhóm, từ đó giúp cho các nhà quản trị có thêm những hiểu biết trong tổ chức và điều hành và hỗ trợ nhóm làm việc có yếu tố đa dạng hoàn thành mục tiêu. Theo đó, để tạo môi trường cho nhóm làm việc đạt kết quả tốt, các nhà lãnh đạo cấp doanh nghiệp cần định hướng cho các nhà quản trị nhóm về sự phù hợp giữa mục tiêu của nhóm làm việc và mục tiêu của doanh nghiệp; cho phép xây dựng cơ cấu nhóm làm việc linh hoạt, tạo cơ chế tạo động lực cho nhân viên, tổ chức các khóa đào tạo rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ năng làm việc trong môi trường đa dạng nhằm hỗ trợ các nhân viên có sự chuẩn bị và rèn luyện kiến thức và kỹ năng tốt hơn để thích nghi với nhóm làm việc đa dạng.
 
Luận án cũng đưa ra đề xuất với các nhà quản trị nhóm làm việc trong các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam: Để nhóm làm việc đạt kết quả tốt, các nhà quản trị nên tăng cường cách tổ chức hoạt động nhóm theo nhóm ngắn hạn và các thành viên nhóm có mức độ phụ thuộc vào nhiệm vụ ở mức độ cao và vừa. Đồng thời, luận án đã làm rõ vai trò của tính đa dạng giữa các thành viên trong nhóm làm việc về đặc điểm nhân khẩu học, chuyên môn và giá trị cá nhân; điều này giúp các nhà quản trị có thêm cơ sở trong việc lựa chọn và phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên nhóm. Qua đó giúp cho các nhóm làm việc đạt được kết quả làm việc nhóm theo mục tiêu đã đề ra.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONs OF THE THESIS
 
Thesis topic: Study the impact of team diversity on team performance in enterprises in Information Technology sector in Vietnam.
Major: Business Administration (Faculty of Business Administration) 
PhD student: Phạm Hương Thảo
 
New contributions in academic and theoretic terms
 
Firstly, the thesis has commented on the possibility of influencing factors of team diversity: gender diversity, education level diversity, functional background diversity, personal value diversity by supportiveness, personal value diversity by innovation, personal value diversity by decisiveness, personal value diversity by reward-oriented, and team members’ cultural diversity management perceptions, which affect team performance.
 
Secondly, the thesis has reviewed the attributes of diversified teamwork governance in information technology firms in Vietnam with findings indicating that task-interdependence levels of team members, and team types affect the relation between team diversity and team performance, while team size has no impact on this relation.
 
Thirdly, this research has inherited and further developed Levesons research (2009) to assess the direct relation between variable of team members’ cultural diversity management perceptions and the performance at team level.
 
New contributions in practice
 
The results of the thesis give suggestions for managers in IT firms in Vietnam to apply the proposed team performance organization model to manage team diversity, thereby, providing managers more organizational and operational insights to support a diversified team accomplish presented goals. In order to create a good team environment, corporate leaders need to direct the team managers to the matching of the teams goals and corporate objectives; It allows flexible working team structure, facilitates staff motivation, organizes teamwork skills training, and works in diverse environments to make employees better prepared and trained with knowledge and skills to adapt to a diverse team. The thesis also presents suggestions to team leaders in IT enterprises in Vietnam: For the team to work well, managers should strengthen the organization of short-term group activities, and task dependency of team members should be at high and moderate levels. At the same time, the thesis clarifies the role of diversity among team members in terms of demographic characteristics, functional background and personal values; this gives administrators more incentive to select and give appropriate assignments to team members. As a result, the team will be able to achieve the results of team performance according to the planned objectives.