Nghiên cứu sinh Phạm Huy Thông bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 24/04/2023 tại P501 Nhà A2,Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Huy Thông, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với đề tài: Tác động của lợi nhuận giữ lại tới kết quả hoạt động của DN niêm yết trên TTCK Việt Nam.
Thứ ba, ngày 04/04/2023

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của lợi nhuận giữ lại tới kết quả hoạt động của DN niêm yết trên TTCK Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính -Ngân hàng                Mã số: 924.34.02.01
Nghiên cứu sinh: Phạm Huy Thông                      Mã NCS: NCS38.01B3TC 
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Trung Thành      
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Luận án của nghiên cứu sinh đã đạt được những thành công và điểm mới như sau:

1. Về lý luận

- Khác với một số lý thuyết về tác động tích cực của lợi nhuận giữ lại, luận án đã luận giải tác động tích cực cũng như tiêu cực của lợi nhuận giữ lại tới kết quả hoạt động trong doanh nghiệp. 
- Luận án đã chỉ ra ảnh hưởng của lợi nhuận tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ ngắn hạn và dài hạn.
- Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa lợi nhuận giữ lại và kết quả hoạt động kinh doanh.

2. Về thực tiễn

Tồn tại tác động của lợi nhuận giữ lại tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác động của lợi nhuận giữ lại tới kết quả hoạt động khác biệt giữa các ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng những nhà quản trị công ty tại Việt Nam nên sử dụng lợi nhuận giữ lại nhiều hơn để tài trợ cho các dự án đầu tư của mình. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng là cơ sở để những người làm chính sách đưa ra các chính sách phù hợp thúc đẩy việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư của các công ty.

---------------------------

THE NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

The topic of the thesis: The impact of retained earnings on the performance of listed firms on the Vietnamese stock market.
Major: Banking and Finance                Code: 924.34.02.01
Name: Phạm Huy Thông                      Student ID: NCS 38.01B3TC 
Supervisor: PGS.TS Le Trung Thanh      
University: National Economics University 

The thesis has new contribution as follows:

1. Regarding theoretical aspects
- Different from some theories about the positive impact of retained earnings, the thesis has explained the positive as well as the negative impact of retained earnings on the performance of the business.
- The thesis shows the impact of retained earnings on firm performance in the short and long term.
- Financial leverage affects the relationship between retained earnings and firm performance.

2. Regarding practical aspects
There exists the impact of retained earnings on the performance of listed firms on the Vietnamese stock market.
The impact of retained earnings on firm performance varies across industries in the Vietnamese stock market.
The results suggest that corporate managers in Vietnam should use retained earnings more to finance their investment projects. The results are the basis for policy makers to come up with appropriate policies to encourage firms to retain their earnings to invest in new projects.