Nghiên cứu sinh Phạm Lệ Mỹ bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 17/01/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Lệ Mỹ, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị".
Thứ ba, ngày 17/01/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị 
Chuyên ngành : Kinh tế học (Toán Kinh tế)            Mã số: 62.31.01.01
Nghiên cứu sinh: PHẠM LỆ MỸ
Người hướng dẫn: HD1: PGS.TS. Trần Hùng Thao  HD2: PGS.TS. Trần Trọng Nguyên 

Những đóng góp mới về mặt lý luận 

Luận án sử dụng các công cụ quan trọng của Thống kê là Hàm phân vị (Quantile Functions) và Hồi quy phân vị (Quantile Regression) để nghiên cứu xu hướng biến động giá cổ phiếu và phân tích rủi ro trong đầu tư thông qua đặc trưng nổi bật của phương pháp Thống kê phân vị là đuôi của phân phối, thể hiện ở các điểm sau:

-  Tiếp cận và xây dựng các kỹ thuật, thuật toán, viết chương trình (code) để ước lượng các tham số của mô hình hàm phân vị dựa trên các công cụ Toán học như Giải tích, phương trình vi phân...Trên cơ sở đó kết hợp với việc sử dụng các phần mềm toán học để viết các chương trình ước lượng các tham số trên và từ đó đưa ra một số nhận dạng về xu hướng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam.

- Tiếp cận mô hình hồi quy phân vị trong phân tích rủi ro: trình bày một cách có hệ thống cơ sở toán học của phương pháp hồi quy phân vị theo quan điểm kinh tế lượng. Nghiên cứu và phân tích rủi ro khi đầu tư vào nhóm các cổ phiếu khác nhau trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đề xuất khuyến nghị cho các nhà đầu tư 

Những phát hiện mới từ kết quả nghiên cứu của luận án

Thứ nhất, so với các mô hình dự báo khác khi phương sai có điều kiện thay đổi, kết quả dự báo theo mô hình hàm phân vị cho xu hướng biến đổi phù hợp với giá thực tế cũng như sai số tuyệt đối phần trăm (MAPE) của lợi suất nhỏ hơn. 

Thứ hai, kết quả của luận án cho rằng trong trường hợp thị trường có cú sốc đối với các công ty có vốn hóa lớn, các nhà đầu tư làm giá không đủ nguồn lực tài chính để thao túng thị trường nên các nhà đầu tư này chọn các cổ phiếu có vốn hoá nhỏ VNSMALL để đầu tư. Do đó hệ số beta của các cổ phiếu nhóm VNSMALL thay đổi mạnh hơn cổ phiếu VN30. Từ đó, nhà đầu tư e ngại rủi ro hoặc không e ngại rủi ro có thể lựa chọn các danh mục cổ phiếu phù hợp để đầu tư.

Thứ ba, khi thêm hai nhân tố quy mô vốn và giá trị sổ sách vào mô hình CAPM, kết luận khẳng định rằng, lợi suất của các cổ phiếu không phụ thuộc vào hai nhân tố này. Tuy nhiên với mô hình Fama – French, lợi suất cổ phiếu lại phụ thuộc nhân tố ngành. Kết quả thực nghiệm được thực hiện trên ba nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm, nhóm ngành Bất động sản và Xây dựng, nhóm ngành Hàng Tiêu dùng Thiết yếu cho thấy mức độ phụ thuộc vào nhân tố thị trường của nhóm Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm là cao nhất. Mức độ phụ thuộc ngành của nhóm Bất động sản và Xây dựng là cao nhất. Do đó, nhà đầu tư khi lựa chọn cổ phiếu đầu tư cần phải chú ý đến nhóm ngành đặc trưng của cổ phiếu.


Nội dung của luận án xem tại đây.

--------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

Thesis title:  Analysing, investing stocks on the Vietnam stock by quantile statistical methods
Major: Economics: : Economics Mathematics  Code: 63.03.01.01
PhD Candidate: Pham Le My
Supervisor: 1. Associate Prof. Dr. Tran Hung Thao 2. Associate Prof. Dr. Tran Trong Nguyen

New contributions to theoretical and methodological aspects

The thesis proposes two important statistical tools: Quantile Funtion and Quantile Regression in order to study the volatility trend of stock price and analyze risk on investment through featured characteristics of quantile statistical method-the tail properties of distribution:

- Approaching Quantile function model, setting up the techniques and writing the code to estimate the parameters of quantile function model based on the tools of mathematics such as analytics, differential equations…; and using the mathematical software to write the program for estimating the parameters. The thesis provides some identities of stocks price trend on Vietnam financial market.
- Approaching Quantile regression model, the thesis has systematically presented mathematical basis of quantile regression method in econometrics perspective. Researching and analyzing risk in investing in different classes of stocks on Vietnam stock market and proposing recommendations for investors.

New conclusions, and recommendations from the research findings

First, the forecast results of the quantile function model for the price trend (returns trend)  are more accurate than other models. 

Second, the results of thesis show that, in case of fluctuated market, with large capital companies (VN30), speculative investors have not enough financial resources to manipulate the stock market. Therefore they buy many  small- cap stocks (VNSMALL) to minimize the risk. Hence, the volatility of stocks of VNSMALL is stronger than that of stocks of VN30. As a result, investigators who are afraid or not afraid of risks canchoose suitable stock porfolio for investigating.

Third, the empirical results show, the returns of stock does not depend on capital of company factor and the book -to- value factor.  Nevertheless, in Fam-French model, the returns of stocks depend sector factor. Experimental data contains three sectors: Finance, Banking and Insurance; Real Estate and Consumer Staple. The dependence on market factors of Finance, Banking and Insurance ’s stocks is the highest. The dependence on sector factor of Real Estate’s stocks is the highest. Therefore, investors need to pay attention to specific sectors of holding stock.