Nghiên cứu sinh Phạm Quốc Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 07/11/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Quốc Kiên, chuyên ngành Kinh tế đầu tư, với đề tài "Các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp thuộc ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam".
Thứ ba, ngày 18/05/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp thuộc ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư                                        Mã số: 9310104
Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Kiên                                 Mã NCS: NCS35.24DT 
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt     
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án đã hệ thống hóa được một số nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và làm rõ được cơ sở lý luận về các nhân tố tác động tới FDI vào các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông (DN BC-VT), đồng thời xây dựng được mô hình kinh tế lượng để phân tích và đánh giá tác động của các nhân tố tới FDI vào các DN BC-VT Việt Nam. Xác định và lượng hóa được các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI (theo cách tiếp cận cấp DN). Đồng thời, Luận án chỉ ra được các tác động tích cực và các tác động tiêu cực của các nhân tố ảnh hưởng tới việc thu hút FDI vào các DN BC-VT dựa trên phân tích thực trạng và từ kết quả mô hình kinh tế lượng, làm tăng thêm cơ sở khoa học cho các nhận định và đóng góp hữu ích về phương pháp cho các nhà nghiên cứu. NCS đã phân tích các nhân tố tác động của dòng FDI vào các DN BC-VT và xác định được các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến dòng này, nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành này, và quan trọng hơn là tăng niềm tin của các nhà đầu tư.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

 Bằng việc áp dụng mô hình kinh tế lượng với phương pháp Bình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi (FGLS), Luận án chỉ ra bằng chứng thực nghiệm cho thấy cả 7 nhân tố được đề xuất với 14 biến quan sát có ảnh hưởng mạnh mẽ và có ý nghĩa thống kê, trong đó có 10 biến số có tác động tích cực và 4 biến số cản trở đến việc thu hút FDI vào các DN BC-VT Việt Nam. Kết quả ước lượng của mô hình hồi quy cho thấy, nhân tố Kinh tế vĩ mô (thông qua biến số Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng) và nhân tố Khả năng công nghệ của doanh nghiệp BC-VT có tác động tích cực lớn nhất đến thu hút FDI vào các doanh nghiệp BC-VT. Theo đó, Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế và Khả năng công nghệ của doanh nghiệp BC-VT tăng thêm 1% sẽ làm tăng việc thu hút FDI vào các doanh nghiệp BC-VT lần lượt là 1,0389% và 0,74%. Trên cơ sở đó, NCS đề xuất 5 quan điểm phát huy các nhân tố tích cực và hạn chế các nhân tố tiêu cực nhằm thu hút có hiệu quả FDI vào các DN BC-VT, trong đó nhấn mạnh 3 quan điểm đột phá là: (i) Thu hút FDI vào các DN BC-VT phải gắn với sự phát triển KHCN hiện đại của thế giới và ưu tiên thu hút các NĐTNN thuộc các MNCs lớn của thế giới vào Việt Nam; (ii) Đa dạng hóa hình thức FDI trong các DN BC-VT, và (iii) Thu hút FDI phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển của ngành BC-VT, phù hợp với nguyên tắc thị trường, cam kết và thông lệ quốc tế.
Trên cơ sở đưa ra 3 quan điểm đột phá đó, Luận án đưa ra hệ thống các giải pháp sau: (i) Nhóm giải pháp tận dụng tác động tích cực của các nhân tố; (ii) Nhóm giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của các nhân tố nhằm thu hút có hiệu quả FDI vào các doanh nghiệp BC-VT.

--------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Dissertation title: Factors affecting foreign direct investment in Posts - Telecommunications enterprises industry
Specialization: Economic Investment            Specialization code: 9310104
PhD candidate: Pham Quoc Kien                 Code: NCS35.24DT
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Bach Nguyet
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

The thesis systematized a number of factors affecting FDI and clarified the theoretical basis of the factors affecting FDI in the Posts - Telecommunications Enterprises (PTE), and at the same time building an economic model. to analyze and evaluate the impact of factors on FDI on Vietnam PTE. Identify and quantify factors affecting FDI attraction (according to enterprise level approach). At the same time, the thesis pointed out the positive and negative impacts of factors affecting the FDI attraction in PTE based on analysis of the current situation and from tissue results. econometric model, increases the scientific basis for useful comments and contributions on methods for researchers. The PhD student has analyzed the factors affecting FDI inflows in the PTE and identified the most important factors affecting this capital flow, in order to increase the attraction of FDI into this industry, and importantly It is more important to increase the confidence of investors.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

By applying the econometric model with the feasible general least squares (FGLS) method, the thesis shows empirical evidence that all 7 factors are proposed with 14 observed variables have a strong and statistically significant effect, of which 10 have a positive impact and 4 are hindering the attraction of FDI in Vietnam PTE. Estimated results of the regression model show that factor the macroeconomic (through the variable of Total Retail Sales and Consumer Service Revenue) and the factor Technology Ability of PTE has the greatest positive impact on FDI attraction in PTE. Accordingly, Total retail sales and sales of consumer services are based on actual prices and technological capabilities of PTE. 1% increase will increase the attraction of FDI to the PTE by 1.0389% and 0.74% respectively. On that basis, the PhD student proposes 5 points of view to promote positive factors and limit negative factors in order to effectively attract FDI into PTE, in which 3 points of view are emphasized. The breakthroughs are: (i) Attracting FDI in PTE must be associated with the modern science and technology development of the world and prioritize to attract foreign investors from large MNCs in the world to Vietnam; (ii) Diversifying the form of FDI in the PTE, and (iii) Attracting FDI in accordance with the planning and development strategy of the PT industry, in line with the principles of international practices, commitments and practices.
Based on these three breakthrough views, the thesis offers a system of the following solutions: (i) Group of solutions taking advantage of the positive effects of factors; (ii) Solutions to limit negative impacts of factors in order to effectively attract FDI into PTE.