Nghiên cứu sinh Phạm Thị Ánh Tuyết bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h30 ngày 06/11/2021 tại Phòng Hội thảo G01 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Ánh Tuyết, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ ba, ngày 18/05/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng                           Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Ánh Tuyết                         Mã NCS: NCS35.31B2TC
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Hoàng Nga và TS. Phan Hồng Mai
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án đã tổng hợp các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài về vấn đề hạng và nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) ở một số quốc gia, các vấn đề về xếp hạng thị trường. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng được yêu cầu của tổ chức xếp hạng, tập trung vào trạng thái từ thị trường Cận biên (FM) lên thị trường Mới nổi (EM) cũng được nghiên cứu. Từ đó, rút ra được một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để nâng hạng TTCK trong thời gian tới.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sá

Từ thành tựu sau 20 năm vận hành và phát triển, TTCK Việt Nam hiện đang được xếp hạng ở trạng thái FM. Luận án đã sử dụng nghiên cứu định tính và mô hình kinh tế lượng để phân tích khá chi tiết và đầy đủ sự đáp ứng các tiêu chí định tính và định lượng trong bộ tiêu chí của Morgan Stanley Capital International (MSCI), tập trung vào 2 tiêu chí giá trị vốn hóa thị trường và tính thanh khoản của cổ phiếu. 
Luận án luận giải lý do Việt Nam chưa đạt tiêu chuẩn định tính của tổ chức xếp hạng khi nâng hạng TTCK Việt Nam. Từ đó, Luận án đề xuất 6 quan điểm về nâng hạng TTCK Việt Nam, trong đó nhấn mạnh 3 quan điểm đột phá là: 
Thứ nhất, nâng hạng TTCK là cần thiết, nhưng không nóng vội, duy ý chí đạt được bằng mọi cách; 
Thứ hai, nâng hạng TTCK là bước đi tất yếu trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế và tài chính thế giới, phải đồng bộ với sự phát triển kinh tế vĩ mô và với sự phát triển của thị trường tài chính quốc gia; 
Thứ ba, nâng hạng TTCK cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể, thận trọng. 
Luận án đưa ra hệ thống 9 giải pháp: (i) Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển TTCK; (ii) Nâng cao mức độ mở hơn với sở hữu nước ngoài; (iii) Cải thiện hạ tầng thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài; (iv) Thúc đẩy quyền bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh việc công bố thông tin bằng tiếng Anh; (v) Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam; (vi) Thúc đẩy tự do hóa tài khoản vốn; (vii) Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa gắn với niêm yết và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; (viii) Nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực tiễn thực thi; (ix) Tổ chức đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý và tổ chức xếp hạng thị trường.

----------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Upgrading Vietnam’s Stock Market
Major: Finance - Banking                         Code: 9340201
PHD candidate: Pham Thi Anh Tuyet                         Code: NCS35.31B2TC
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Le Hoang Nga and Dr. Phan Hong Mai
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

The dissertation has studied general domestic and foreign research on stock market ranking and upgrading in some countries, systematized the market ranking issues, studied the experiences of a number of countries in their preparation to meet the standards of different rating organizations, especially from FM to EM. From these studies, some valuable lessons have been drawn for Vietnam in the process of preparing conditions to upgrade the market in the coming years.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

From achievements after 20 years of operation and development, Vietnam's stock market is currently ranked in FM status. The thesis used qualitative research and econometric model to analyze relatively detailed and complete the satisfaction of qualitative and quantitative criteria in the set of criteria of MSCI, focus on 2 criteria of market capitalization and stock liquidity. The thesis explains the reasons that Vietnam has not yet met the qualitative standards of the rating agency when upgrading Vietnam's stock market. Since then, the dissertation proposes 6 points of view on upgrading Vietnam's stock market, in which three breakthrough points are emphasized: (i) Upgrading the stock market is necessary, but not in a hurry, only the will is achieved by any means; (ii) Upgrading the stock market is an inevitable step in the process of integrating into the world economy and finance, it must be synchronized with the development of the macro-economy and with the development of the national financial market; (iii) Upgrading the stock market should have a specific and prudent plan and roadmap. The thesis proposes a system of 9 solutions: (i) Continue to improve the legal framework and policies for stock market development; (ii) Increase the openness to foreign ownership; (iii) Improving market infrastructure for foreign investors; (iv) Promoting equal rights for foreign investors and accelerating the disclosure of information in English; (v) Apply International Financial Reporting Standards in Vietnam; (vi) Promote capital account liberalization; (vii) Promote equitization associated with listing and divestment of SOEs; (viii) Improve management capacity, monitor and practice practices; (ix) Organize regular dialogue between the regulator and the market ranking organization.