Nghiên cứu sinh Phạm Thị Diệu Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 30/06/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Diệu Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam.
Thứ hai, ngày 01/06/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Diệu Anh                    Mã NCS: NCS37.042 QTK 
Người hướng dẫn: PGS.TS Mạc Văn Tiến và TS. Trương Đức Lực
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

-    Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về năng lực quản lý doanh nghiệp, trong đó làm rõ khái niệm nội hàm về năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp với 3 yếu tố cấu thành theo mô hình BKD của Donald J. Campbell & Gregory J. Dardis (2004) là: tố chất quản lý, kiến thức quản lý và hành động quản lý. Đây là cơ sở luận cứ quan trọng cho quá trình nghiên cứu luận án và là cơ sở để đề xuất “Khung năng lực quản lý” cho nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam.
-    Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước và xuất phát từ đặc thù của ngành thuốc lá ở Việt Nam, luận án đã xây dựng được mô hình phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam và lượng hóa được mối quan hệ  ảnh hưởng đó. Kết quả phân tích cho thấy cả 5 nhân tố (Bản thân nhà quản trị cấp trung; cơ chế, chính sách của doanh nghiệp; quyết định chỉ đạo của nhà quản trị cấp cao; năng lực của nhân viên cấp dưới; sự cạnh tranh trên thị trường) đều ảnh hưởng tích cực ở các mức độ khác nhau đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung tại các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:

-    Từ kết quả khảo sát với quy mô mẫu là 668 người gồm 4 đối tượng là nhà quản trị cấp trung, nhà quản trị cấp cao, nhà quản trị cấp cơ sở và nhân viên cấp dưới tại 4 doanh nghiệp thuốc lá điển hình ở Việt Nam (Vinataba, Khatoco, CNS, Dofico) về các  nhân tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung; tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Linear Regression Analysis thông qua việc sử dụng phần mềm SPSS 25.0 để đưa ra phương trình hồi quy chuẩn hóa như sau:
NLQL = 0.306*BTQL + 0.248*CCCS + 0.239*QTCC + 0.181* NVCD + 0.091*CTTT
Kết quả này cho thấy, năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi nhân tố ”Bản thân nhà quản trị cấp trung” với hệ số là 0.306, tiếp theo là nhân tố ”Cơ chế chính sách của doanh nghiệp” với hệ số 0.248, sau đó là ảnh hưởng của nhân tố ”Quyết định chỉ đạo của nhà quản trị cấp cao” với hệ số là 0.239, nhân tố ”Năng lực của nhân viên cấp dưới” có ảnh hưởng thấp hơn với hệ số là 0.181, nhân tố ảnh hưởng thấp nhất là ”Sự cạnh tranh trên thị trường” với hệ số là 0.091. 
-    Từ kết quả phân tích thực trạng về năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung và kết quả đo lường sự ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực quản lý của nhà quản trị cấp trung tại 4 doanh nghiệp thuốc lá điển hình ở Việt Nam; luận án đã đề xuất được “Khung năng lực quản lý” cho nhà quản trị cấp trung của doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam phù hợp với đặc thù của ngành và kết quả nghiên cứu của luận án.
-    Kết quả nghiên cứu và những khuyến nghị sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách có liên quan đến các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đối với nhà quản trị cấp trung. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các doanh nghiệp trong ngành thuốc lá xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ công tác tuyển dụng, đánh giá thực hiện công việc và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý kế cận của các doanh nghiệp thuốc lá ở Việt Nam.

-------------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Thesis topic: Factors affecting the management capacity of middle managers in tobacco enterprises in Vietnam
Major: Business Management                    Code: 9340101
PhD Candidate: Pham Thi Dieu Anh                    Student ID: NSC37.042 QTK 
Instructor: Ass.Prof.Dr Mac Van Tien and Dr. Truong Duc Luc
Training institution: National Economics University 

New contributions for the academics and theory:

-    The thesis has systematized theoretical issues about enterprise management capacity, which clarifies the connotation concept of management capacity of middle managers in enterprises with 3 components constituting the BKD model of Donald J. Campbell & Gregory J. Dardis (2004) is: management qualities, management knowledge and management actions. This is an important basis for the thesis research process and a basis for proposing a "Management Capacity Framework" for middle managers in tobacco enterprises in Vietnam.
-    On the basis of inheriting previous studies and originating from the peculiarities of the tobacco industry in Vietnam, the thesis has built a model to analyze the influence of factors on the management capacity of middle managers in tobacco enterprises in Vietnamand and quantify that influence relationship. The analysis results show that all five factors (middle managers themselves; mechanisms and policies of the enterprise; directional decision of senior managers; competence of subordinates; competition in the market) have a positive influence on different levels to the management capacity of middle managers in tobacco businesses in Vietnam.

New proposals drawn from the findings:

-    From the survey results with a sample size of 668 people, including 4 subjects: middle managers, senior managers, low-level managers and employees at 4 typical tobacco enterprises in Vietnam (Vinataba, Khatoco, CNS, Dofico) on factors affecting management capacity of middle managers; The author has used the Linear Regression Analysis method through the use of SPSS 25.0 software to give a standardized regression equation as follows:
NLQL = 0.306*BTQL + 0.248*CCCS + 0.239*QTCC + 0.181* NVCD + 0.091*CTTT
This result shows that the management capacity of middle managers is most affected by the factor "Middle management themselves" with the coefficient is 0.306, followed by the factor "Mechanisms and policies of the enterprise" with the coefficient is 0.248, then the influence of the factor "Directional decision of senior managers" with the coefficient is 0.239, the factor "Capacity of subordinates" has a lower influence with a coefficient of 0.181, the lowest affecting factor is "Competition in the market" with a coefficient of 0.091. 
-    From the results of the situation analysis on the management capacity of middle managers and the results of measuring the influence of factors on the management capacity of middle managers in 4 typical tobacco enterprises in Vietnam; The thesis has proposed a "Management Capacity Framework" for middle managers of tobacco enterprises in Vietnam in accordance with the characteristics of the tobacco industry and the research results of the thesis.
-    The research results and recommendations will be the basis for the management and policy-making agencies related to tobacco enterprises in Vietnam to complete the human resource development policies for middle managers. The results of this study are the basis for tobacco enterprises to set up standards for recruitment, job performance evaluation, training and retraining of adjacent management teams of tobacco enterprises in Vietnam.