Nghiên cứu sinh Phạm Thị Khánh Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h30 ngày 28/11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Khánh Ngọc, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch MICE nội địa tại Việt Nam - Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng".
Thứ bảy, ngày 28/10/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch MICE nội địa tại Việt Nam - Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng.
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch)   Mã số chuyên ngành: 62340410
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Khánh Ngọc
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa   2. PGS.TS Phạm Trương Hoàng

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Nghiên cứu trước, các tác giả đã chỉ ra khách du lịch tự chọn điểm đến tự trả tiền thì hình ảnh điểm đến, giá trị nhận thức có tác động đến sự hài lòng của họ. Đối với du lịch MICE, du khách MICE không tự lựa chọn điểm đến, không phải trả tiền, thì còn thiếu nghiên cứu về tác động của người thứ ba là người mua tổ chức (đơn vị tổ chức) có tác động tới sự hài lòng của khách du lịch MICE. Luận án đã phân tích và kiểm định sự tác động của các nhân tố tới sự hài lòng của khách du lịch MICE cụ thể là hình ảnh điểm đến, giá trị nhận thức của khách du lịch MICE khi có tác động của người thứ ba (người mua tổ chức). Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra năng lực đơn vị tổ chức là nhân tố ngoại sinh có tác động lên sự hài lòng của khách du lịch MICE. Việc kiểm chứng và khẳng định có sự tác động năng lực đơn vị tổ chức đến  sự hài lòng của khách du lịch MICE là điểm khác biệt của nghiên cứu này so với các nghiên cứu trước và là điểm mới của luận án.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả nghiên cứu khẳng định có sự tác động thuận chiều của các nhân tố đến sự hài lòng của khách du lịch MICE bao gồm hình ảnh điểm đến, giá trị nhận thức và năng lực đơn vị tổ chức. Trong đó, nhân tố mới được bổ sung là năng lực đơn vị tổ chức và là nhân tố ngoại sinh. Ngoài việc chứng minh các nhân tố có tác động tới sự hài lòng của khách du lịch MICE, nghiên cứu còn kiểm chứng có tác động của năng lực đơn vị tổ chức lên hình ảnh điểm đến và giá trị nhận thức, tác động của hình ảnh điểm đến tới giá trị nhận thức của khách du lịch MICE. Nghiên cứu làm rõ mức độ tác động của các thành phần trong nhân tố năng lực đơn vị tổ chức là năng lực lựa chọn và cung cấp thông tin và năng lực tổ chức của đơn vị tổ chức du lịch MICE. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra những đề xuất giúp cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp du lịch tham khảo vận dụng trong quá trình quản lý điều hành, phục vụ khách du lịch MICE và có thể điều chỉnh phần nào những nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch MICE, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong kinh doanh du lịch MICE nói chung và Hải Phòng nói riêng. 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
----------
 
THE NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Thesis topic: Study the factors that affect the satisfaction of domestic MICE tourists in Vietnam - Take the typical example in Hai Phong city.
Specialization: Economic Management (Tourism Economics) Code: 62340410
PhD student: Pham Thi Khanh Ngoc  
Facilitator    1: Associate Prof. Dr. Nguyen Dinh Hoa     2: Associate Prof. Dr. Pham Truong Hoang

New theoretical and academic contributions of the thesis
 
The research develops the conceptual model of the satisfaction of MICE tourists basing on the theory of previous studies. Authors of previous studies have shown that when tourists themselves choose destination and pay, destinations’ images and awareness value affects their satisfaction. In MICE tourism, MICE tourists do not choose their own destinations and are free of charge. Thus, there is a lack of research about the impact of the third party, who is buying organizations (organizational units), on the satisfaction of MICE tourists. The thesis studies the factors that affect the satisfaction of tourists in this context, and also how destinations’ images and awareness value affects the satisfaction of MICE tourists when there is an impact of a third party (organization buyers). Verification and confirmation of the impact of organizational units’ capacity on MICE tourists’ satisfaction is a distinction of this study compared to previous studies and is a new point of the thesis.
 
New findings and proposals drawn from the thesis’s research and survey results
 
The research results confirm the impact of factors on MICE tourists’ satisfaction including destinations’ images, perceived value and organizers’ capacity, among which organizers’ capacity is a new and exogenous factor. In addition to clarifying the impact of factors on the satisfaction of MICE tourists, the study verifies the impact of organizers’ capacity on destinations’ images and perceived value, the impact of destinations’ images on perceived value of MICE tourists. The research indicates the degree of the impact of components of organizers’ capacity is the capacity for selecting and providing information and organizational capacity of MICE tourism organizers.
 
Based on the results of the study, the thesis has made recommendations to help state management agencies and tourism enterprises to apply in the management process, serve MICE tourists and can Adjusting some of the factors affecting the satisfaction of MICE tourists, contributing to improve the management effectiveness in the MICE tourism business in general and Hai Phong in particular.