Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thúy Vân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 13h30 ngày 03/01/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Thúy Vân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing), với đề tài "Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của người tiêu dùng - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội".
Thứ sáu, ngày 03/01/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của người tiêu dùng - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing)
Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thúy Vân
Người hướng dẫn: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ; PGS.TS. Phạm Thị Huyền
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
- Luận án đã đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet người tiêu dùng Việt Nam, với 9 nhân tố, được chia thành 3 nhóm: (1) Nhóm nhân tố đẩy bao gồm: Sự hài lòng, niềm tin, nhận thức về giá dịch vụ, nhận thức về sự thay đổi công nghệ; (2) Nhóm nhân tố giữ bao gồm: Chuẩn mực chủ quan, nhận thức về chi phí rủi ro, nhận thức về chi phí di chuyển, nhận thức về chi phí tài chính; (3) Nhóm nhân tố kéo với nhân tố nhận thức về sự hấp dẫn thay thế. Trong đó, nhân tố nhận thức về sự thay đổi công nghệ là nhân tố chưa được chú ý đến trong những nghiên cứu về ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam và trên thế giới. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bội, luận án đã kiểm định đồng thời được các giả thuyết trong bối cảnh nghiên cứu mới.
 
-  Luận án mở rộng mô hình lý thuyết PPM của Bansal, H.S và cộng sự (2005) bằng việc bổ sung thêm biến nhận thức về sự thay đổi công nghệ.  Kết quả nghiên cứu đã chứng minh nhận thức về sự thay đổi công nghệ có tác động ngược chiều với ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của người tiêu dùng.  
 
- Nghiên cứu đã hoàn thiện các thang đo nhận thức về chi phí rủi ro, thang đo nhận thức về chi phí di chuyển, thang đo nhận thức về chi phí tài chính cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam 
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
- Thông qua nghiên cứu thực trạng cảm nhận của người tiêu dùng về ý định chuyển đổi, nghiên cứu đã gợi ý cho các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông một số nội dung để ngăn cản ý định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của người tiêu dùng. Các biện pháp để tạo dựng và củng cố niềm tin của khách hàng là những biện pháp quan trọng nhất để ngăn cản ý định chuyển đổi.  
 
- Nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị vĩ mô trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho việc kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ internet tại Việt Nam.
 
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Research topic: Factors affecting internet service provider switching intention of consumers – Research in Ha Noi area
 
Theoretical contributions
 
- The thesis has proposed the research model of factors affecting internet service provider switching intention of consumers Viet Nam, the research model has 9 factors, divided into 3 groups: (1) Push factors include: Satisfaction, trust, perceived prices, perceived change in technology; (2) Mooring effects include: Subjective norms, perceived economic risk costs, perceived transferring costs, perceived monetary lost costs; (3) Pull factors are perceived alternative attractiveness. The factor perceived change in technology has not been paid much attention in internet service provider switching intention in Viet Nam and around the world. Using multiple regression analysis method, the thesis has simultaneously tested hypotheses in the context of new research.
 
- The research has extended the PPM theoretical model of Bansal, H.S et al. (2005) by adding the variable of perceived change in technology. Research results  have proved that perceived change in technology has an opposite effect with internet service provider switching intention.
 
- The research has completed perceived economic risk costs scale, perceived transferring costs scale, perceived monetary lost costs scale to be suitable with research conditions in Viet Nam. 
 
New findings and proposals drawn from the research results of the thesis
 
- Through studying the perceived real situation of consumers about switching intention, the research suggested enterprises doing business in telecommunication some contents to prevent internet service provider switching intention of consumers. Measures to build and strengthen customer trust are the most important measures to prevent switching intention.  
 
- The research proposes some macro recommendations in creating a favorable environment for business and promoting the development of internet service market in Viet Nam.