Nghiên cứu sinh Phạm Tiến Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 7h00 ngày 02/11/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Tiến Hùng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Phát triển mô hình bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Nghiên cứu các mô hình bancassurance tại các ngân hàng thương mại nhà nước".
Thứ bảy, ngày 02/11/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phát triển mô hình bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam: Nghiên cứu các mô hình bancassurance tại các ngân hàng thương mại nhà nước
Nghiên cứu sinh: Phạm Tiến Hùng
Chuyên ngành:Tài chính - Ngân hàng
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Thị Hải Đường   2. TS. Đoàn Phương Thảo
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án
 
Luận án sử dụng cách tiếp cận rất cụ thể và trực tiếp khi nghiên cứu tổng quan và rút ra kinh nghiệm phát triển mô hình Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại các thị trường trên 03 khía cạnh: (i) Kinh nghiệm về quản lý Nhà nước; (ii) Kinh nghiệm lựa chọn mô hình bancassurance; và (iii) Kinh nghiệm phát triển sản phẩm bảo hiểm phân phối quan kênh Bancassurance. Qua đó, Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới các mô hình Bancassurance và mô hình bancasurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, phát triển mô hình bancassurance; Đồng thời luận án cũng hệ thống hóa các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của mô hình Bancassurance. Thông qua nghiên cứu thực tế phát triển các mô hình Bancassurance tại các thị trường và Việt Nam, luận án đã chỉ ra và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của mô hình Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Đây là những phát hiện có ý nghĩa về mặt lý luận, bổ sung thêm những phát hiện mới về mô hình Bancassurance tại các thị trường đang phát triển trong đó có Việt Nam.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của Luận án
 
Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, Luận án đã chỉ ra 04 nhân tố có tác động tích cực đến sự phát triển của mô hình bancassurance tại các Ngân hàng thương mại nhà nước tại Việt Nam, bao gồm: (i) Mô hình liên kết của ngân hàng và công ty bảo hiểm: mô hình các bên tham gia lựa chọn; (ii) Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường của công ty bảo hiểm đối với ngân hàng; (iii) Sản phẩm và (iv) Phạm vi bảo hiểm mà cụ thể là mức độ bảo vệ và tính đa mục đích của sản phẩm. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thị trường bảo hiểm nhân thọ nói chung và sự phát triển của các mô hình bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nói riêng tại Việt Nam, bám sát định hướng phát triển của nền kinh tế và tiềm năng tại các ngân hàng thương mại nhà nước trong thời gian tới, Luận án đã đề xuất một số giải pháp trực tiếp và cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của các mô hình bancassurance tại các ngân hàng thương mại nhà nước tại Việt Nam. Cụ thể như sau: 
 
Thứ nhất, nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các bên của mô hình liên kết, trong đó nhấn mạnh và cụ thể hóa vai trò chỉ đạo của ngân hàng cũng như vai trò của bảo hiểm.
 
Thứ hai, tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng, chất lượng và thái độ đội ngũ bán. 
 
Thứ ba, phát triển các sản phẩm bám sát thực tế và phù hợp với kênh phân phối bancassurance như sản phẩm bảo hiểm tử kì tín dụng, sản phẩm nhân thọ tiết kiệm, sản phẩm nhân thọ liên kết đầu tư chung, sản phẩm hưu trí. …
 
Thứ tư, tăng cường chất lượng kênh phân phối kết hợp giữa việc xác định đối tượng bán phù hợp (nguồn đại lý), tăng cường đào tạo, kết hợp đánh giá kết quả bán thông qua các chỉ tiêu thực hiện công việc.
 
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION
PhD Candidate: Pham Tien Hung
Thesis topic: Developing bancassurance models in the field of life insurance at commercial banks in Vietnam: Studying bancassurance models at state-owned commercial banks
Major: Finance – Banking               
Training institution: National Economics University 
Instructor:   1. Dr. Nguyen Thi Hai Duong             2. Dr. Doan Phuong Thao
 
1.Academic and theoretical new contributions 
 
Clarifing the concepts of bancassurance model, bancassurance link model; bancassurance activities. 
 
Analysing of contents related to life insurance products in accordance with bancassurance channel, characteristics of the distribution of life insurance through bancassurance channel.
 
Identifing factors affecting the development of the bancassurance model in the field of life insurance at commercial banks.  
 
Giving an approach on bancassurance deployment experience and developing bancassurance model according to issues: state management, selection of linkage model among associated parties, development of joint activities. This approach goes directly to issues related to model development.
 
2.New findings and proposals are drawn from the research results of the thesis
 
Through practical analysis of bancassurance model development at state-owned commercial banks in Vietnam, the thesis has proposed a number of solutions which, in the authors view, are suggestions that directly affect the Development of bancassurance models at state-owned commercial banks in Vietnam:
 
Firstly, the issue of coordinating the activities of the parties in the associated model, the leading role of the bank should be emphasized and concretized into the operational deployment model. The role of insurance in relation to technical factors, training and exploitation support should be specified in the operation of each stage. This is also the solution that the PhD candidate proposed to be implemented immediately and adjusted as necessary in relation to the change in business environment and governance structure.
 
Secondly, the issue of corporate culture related to customer service, after-sales service, quality and attitude of the sales team. Specific solutions focus on the training and support of the insurance side in sales activities.
 
Thirdly, based on the experience gained from other countries and the theoretical basis, the author proposes that life insurance products are suitable for bancassurance distribution channels: credit term insurance products, personal products, life products associated with joint investment; retirement products.
 
Fourthly, solutions to improve the quality of distribution channels combine to identify suitable sales objects; strengthening training, combining assessing sales results through performance indicators
 
In addition, the thesis also proposes a number of supportive measures related to salary, bonus, welfare policies, marketing and business image promotion; technology applications. The solutions are updated with the reality of the life insurance market in general and the development of bancassurance models in the field of life insurance in particular in Vietnam at the present time and follow the development orientation of the economy in the future.