Nghiên cứu sinh Phan Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 12/10/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phan Thị Thu Hương, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế)".
Thứ tư, ngày 12/10/2016

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế)
Chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế) Mã số: 63.03.01.01
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Thu Hương
Người hướng dẫn:   PGS.TS Trần Thị Kim Thu ;   PGS.TS. Phạm Trung Lương

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 


Sử dụng cách tiếp cận tài khoản vệ tinh du lịch để nghiên cứu xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh ở nước ta hiện nay, luận án đã có một số đóng góp về mặt học thuật như sau :

(1) Luận án đã xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay. Với 07 bảng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh đề xuất, tác giả đã lần lượt trình bày rõ cấu trúc, nội dung, phương pháp tính và nguồn thông tin để tính các chỉ tiêu trong từng bảng;

(2) Luận án đã đề xuất các bước cũng như phương pháp tính tác động kinh tế của hoạt động du lịch thông qua đóng góp của hoạt động du lịch vào tăng trưởng kinh tế địa phương, cũng như ước tính việc làm tạo ra từ hoạt động du lịch ở phạm vi cấp tỉnh;

(3) Luận án đề xuất phương pháp ước tính tổng lượt khách du lịch ở phạm vi cấp tỉnh trên cơ sở tính toán được các hệ số phản ánh tỷ lệ khách nội địa và khách quốc tế đến trong ngày tại các địa phương, đây là chỉ tiêu cơ bản là cơ sở cho việc tính tài khoản vệ tinh du lịch ở phạm vi cấp tỉnh;

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

(1) Qua việc tính toán thử nghiệm tài khoản vệ tinh du lịch tại Thừa Thiên Huế khẳng định tính khả thi trong việc lập tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh và là cơ sở để nhân rộng mô hình ứng dụng cho việc xác định kết quả và tác động của hoạt động du lịch đến kinh tế ở phạm vi cấp tỉnh tại Việt nam hiện nay, đặc biệt là các tỉnh có điều kiện du lịch phát triển.

(2) Việc xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh đòi hỏi có sự đầu tư về nguồn nhân lực, nguồn tài chính. Vì vậy, cần (i) nâng cao nhận thức về vai trò của Thống kê du lịch, (ii) có sự hỗ trợ, hợp tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (cơ quan quản lý ngành) và Cục Thống kê (cơ quan Thống kê quốc gia) cấp tỉnh trong việc hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, phân công thực hiện một cách chi tiết, rõ ràng, hợp lý, tránh sự lãng phí nguồn lực (ii) tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền địa phương, các viện nghiên cứu, trung tâm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành, các cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn, từ đó nâng cao chất lượng công tác thống kê du lịch, nguồn dữ liệu thu thập đáng tin cậy và là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển du lịch ở cấp tỉnh hiện nay.

(3) Trên cơ sở số liệu khảo sát của tác giả và nguồn dữ liệu hiện có của địa phương, Luận án chỉ mới lập được 07 bảng tài khoản tại Thừa Thiên Huế, các bảng còn lại liên quan đến vốn cố định ngành du lịch và tiêu dùng du lịch tập thể là những nội dung còn bõ ngõ, cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

Nội dung của luận án xem tại đây.

---------------

NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

Thesis title: A study on tourism satellite acounts at provincial and city levels (Conducted in Thua Thien Hue province)
Major: Economics (Economics Statistics) Code: 63.03.01.01 
PhD Candidate: Phan Thi Thu Huong
Supervisor: 1. Associate Prof. Dr. Tran Thi Kim Thu; 2. Associate Prof. Dr. Pham Trung Luong

New contributions to theoretical and methodological aspects 

Using the approach of Tourism Satellite Account (TSA) to study on setting up the provincial tourism satellite account in Vietnam nowadays, the doctoral thesis has some academic contributions as follows:

(1) The doctoral thesis defined the scientific and practical background of setting up the provincial tourism satellite account in Vietnam today. With 7 proposed tables of provincial TSA, the author presented fully the structure, content, calculation methods and source of information to calculate indicators in each table;

(2) The doctoral thesis proposed the steps as well as the calculation methods of tourism’s economic impacts through tourism’s contribution to local economic growth. Also, the employment was created from the provincial tourism being estimated;

(3) The data on foreign and domestic visitors to Thua Thien Hue province are collected from number of in-house guests. The total of visitors by province is calculated through the rate of domestic and foreign visitors per day in local areas. This is the basic indicator in calculating provincial TSA; 

New conclusions, and recommendations from the research findings

The experimental calculation of TSA in Thua Thien Hue province figured out the feasibility of doing a provincial TSA. It is, moreover, a foundation to develop the application model that defines the outcome and impact of tourism on economy in provinces in Vietnam, especially in the provinces with good conditions of tourism development.

Setting up a provincial TSA requires the investment of human and financial resources. Therefore, it is essential to (i) raise the awareness of the role of Tourism Statistics (ii) have the assistance, cooperation of Culture, Sports and Tourism Department and Statistics Office in provinces when fulfilling the statistics information system; coordinate, share the information, assign clearly, reasonably and specifically the implementation to avoid from wasting the resources (ii) to produce the consensus, support of local authorities, researchers, tourism centers, enterprises of tourism and travel service, stakeholders with the aim of enhancing the quality of tourism statistics, to make policies of tourism development in provinces on the basic of the reliable data.

From the author’s surveyed and available data of local areas, the doctoral thesis only sets up 7 account tables in Thua Thien Hue, the left ones relates to fixed capitals of tourism and the tourism consumption of groups needs to be studied further.