Nghiên cứu sinh Prak Chandara bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 07/04/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Prak Chandara, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), với đề tài "Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch Campuchia".
Thứ hai, ngày 06/03/2017


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch Campuchia
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch) Mã số: 62.34.04.10
Nghiên cứu sinh: Prak Chandara
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh   2. PGS.TS Trương Đoàn Thể

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án này đã đóng góp vào lý luận về chất lượng dịch vụ ở một số phương diện như sau:

Đầu tiên, đóng góp vào cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ, thông qua phân tích một số vấn đề cốt yếu của chất lượng dịch vụ, nhấn mạnh vào bối cảnh nghiên cứu là các khách sạn từ ba đến năm sau ở Campuchia. Luận án đã chỉ ra 8 yếu tố (phương diện) quan trọng nhất mà khách hàng sử dụng trong đánh giá chất lượng. Nhờ đó, nghiên cứu này đưa ra những dẫn chứng rõ ràng về yêu cầu thay đổi cách thức tuyển dụng, đào tạo nhân viên ở các khách sạn Campuchia và toàn diện hơn là đổi mới quản trị nguồn nhân lực khách sạn.

Thứ hai, luận án này đưa ra những phân tích sâu hơn về những rào cản của quá trình cung ứng dịch vụ. Trước đây vấn đề này ít được quan tâm, do đó nghiên cứu này tạo cơ sở và khuyến khích các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ ba, luận án này khẳng định rằng mô hình SERVQUAL là công cụ hữu ích để đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú, mặc dù cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng bối cảnh nghiên cứu. Dựa trên mô hình SERVQUAL, nghiên cứu này đã xây dựng và đánh giá bộ thang đo, qua đó đóng góp cho cách thức đo lường chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch.

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn

Một là, luận án này đã tích hợp các kết quả nghiên cứu từ nhiều nghiên cứu khác để đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về chất lượng dịch vụ khách sạn, qua đó giúp xác định các yếu tố cụ thể mà khách hàng sử dụng khi lựa chọn một khách sạn nào đó.

Hai là, luận án này đưa ra một công cụ toàn diện và đáng tin cậy giúp các nhà quản trị khách sạn có thể đo lường chất lượng dịch vụ khách sạn.

Ba là, luận án giúp các nhà quản trị khách sạn Campuchia phát hiện ra những vấn đề yếu kém về chất lượng dịch vụ, và đưa ra những gợi ý về việc cải tiến đổi mới quản trị nguồn nhân lực trong ngành khách sạn Campuchia.

 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS 

Thesis title: Improving the quality of lodging service in Cambodia
Major: Economic Management (Tourism Economics) Code: 62.34.04.10
PhD Candidate: Prak Chandara
Supervisor: 1. Associate Prof. Dr. Nguyen Van Manh  2. Associate Prof. Dr. Truong Doan The

New contributions to theoretical and methodological aspects

First, this doctoral thesis contributed to the theoretical aspect in terms of service quality by analyzing core factors, focusing on the research context of three to five star hotels in Cambodia. The thesis has pointed out 8 important components used to evaluate the quality by customers. Hence, the research provides obvious evidence about the requirement of changing staff recruitment and training in Cambodia hotels, moreover, improving human resources management in hotels.

Second, this doctoral thesis has deeply analyzed barriers in supply process. Little was this matter concerned in the past; therefore, the thesis creates the basis and encourages further research.

Third, the thesis confirms that SERVQUAL model is an effective tool to evaluate the quality of lodging service although it is necessary to be adjusted for each research context. Based on SERVQUAL model, the thesis has built and assessed the measurement, contributing to the evaluation of quality in the lodging service.

New contributions to the practical aspects: 

First, the thesis has integrated different research findings to create a clear overview of the quality of hotel service, identifying the core components which are used to choose a hotel by customers. 

Second, the thesis provides a thorough and reliable measurement for hotel managers to measuring the quality of hotel service.

Third, this doctoral thesis supported Cambodian hotel managers to identify the problems in service quality, and gave recommendations in improving the human resources management in Cambodia hotels area.