Nghiên cứu sinh Tạ Thị Thúy Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 18/06/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Tạ Thị Thúy Hằng, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 18/05/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)
Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Thúy Hằng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Thái Hùng,     PGS.TS. Trần Văn Thuận

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
(1). Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về ảnh hưởng CBTTTNXH đến HQTC có tính đến đặc trưng bối cảnh Việt Nam để đo lường mức độ CBTTTNXH, trong đó tác giả xây dựng danh sách kiểm tra thông tin TNXH thông qua khảo sát thử các báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.
 
(2). Luận án là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam thực hiện kiểm tra ảnh hưởng của CBTTTNXH đến HQTC của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam có tính đến sự khác biệt về thời gian với bối cảnh kinh tế trước và sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 bằng việc bổ sung thêm biến giả trong mô hình nghiên cứu.
 
(3). Về mô hình hồi quy, ngoài các phương pháp mà các nghiên cứu trước tại Việt Nam hay sử dụng trong nghiên cứu ảnh hưởng của CBTT TNXH đến HQTC là mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), trong nghiên cứu này  tác giả kiểm định bổ sung hồi quy hai giai đoạn (2 SLS), mô hình Moment tổng quát (GMM) trong mô hình có hiệu tượng nội sinh.
 
Những phát hiện rút ra từ kết quả nghiên cứu:
 
(1). Chỉ ra bằng chứng tại Việt Nam về ảnh hưởng tích cực của CBTTTNXH đến HQTCDN với 2 chỉ tiêu đại diện là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ROA và giá trị DN Tobin’Q. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt về ảnh hưởng này trong bối cảnh kinh tế khác nhau trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2016.
 
(2). Thông qua kiểm tra sự phù hợp của biến công cụ trong mô hình  hồi quy 2 giai đoạn (2SLS). Nghiên cứu chỉ ra bằng chứng chất lượng kiểm toán và quy định của pháp luật ảnh hưởng tích cực đến mức độ CBTT TNXH của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
Những đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
Dựa trên kết quả nghiên cứu, Luận án đưa ra những khuyến nghị nhằm thúc đẩy thực hành và CBTTTNXH của các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam:
 
- Đối với Nhà nước: (1). Chuẩn hóa những yêu cầu về CBTT TNXH, (2).Thể chế hóa việc CBTT TNXH trong hệ thống pháp luật Việt Nam đưa vào Luật DN, (3) Khuyến khích các DN thực hành và CBTT TNXH được đảm bảo bởi bên thứ ba, (4). Xây dựng bộ chỉ số đánh giá điểm CBTT TNXH đối với các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam, (5) Khích lệ các DN thực hành và CBTT TNXH bằng việc tăng cường vai trò của các bên liên quan
 
- Đối với DN niêm yết: (1). Nâng cao nhận thức của DN về thực hành và CBTT TNXH,(2) Tranh thủ tư vấn của các tổ chức, chuyên gia các thông tin cần thiết hoặc cách thức thực hiện và CBTT TNXH, (3). Xây dựng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán
 
- Đối với các nhà đầu tư:  Cần có sự am hiểu nhất định về TNXH, quan tâm xem xét đến thực tế thực hành TNXH ở các DN  để giảm thiểu rủi ro không đáng có thể gặp phải trong quá trình đầu tư 
 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
THE CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Research topic: The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance of listed companies on Vietnam stock market.
Major: Accounting, auditing and analyzing 
PhD candidate: Ta ThiThuy Hang
Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Dang Thai Hung,     Assoc.Prof.Dr. Tran Van Thuan
 
Academic and theoretical contributions
 
(1). This is the first study in Vietnam on the impact of CSRD on corporate financial performance considering the context of Vietnam to measure level of CSRD. In this research, the author established the list of indicators of CSR by examining annual reports, sustainability reports of listed companies in Vietnam.
 
(2). This is the first study in Viet Nam investigating the impact of CSRD on financial performance of listed companies on Vietnam stock market while taking into account the differences of time and economic context of Vietnam before and after global financial crisis by supplementing a dummy variable in the research model 
 
(3). Regarding the regression model, in addition to methods usually used by previous studies of the impact of CSRD on financial performance of companies in Vietnam which are the Fixed Effects Model (FEM), the Random Effects Model (REM), in this study, the author used General Momentum Model (GMM), and two-stage least squares regression method (2SLS) in the models having endogenous phenomenon.
 
Research findings:
 
(1). The study provided evidence in Vietnam about the positive impact of CSRD on financial performance of enterprises with 2 representative indicators which are return on assets ROA and corporate value TobinQ. At the same time, the study also pointed out differences in the impact in different economic contexts during the period from 2006 to 2016
 
(2). Through testing for appropriateness of instrument variables in Two-stage least squares regression method, this study provided evidence that audit quality and legal regulations positively affect the level of CSRD of listed companies on Vietnam stock market.
 
Suggestions withdrawn from the research results, survey
 
Based on the research results, the dissertation proposed several recommendations to promote implementation and disclosure of CSR of listed companies onVietnam stock market:
 
- Recommendations for the government: (1). Standardizing the requirements of CSRD, (2). Institutionalize CSRD in the Vietnamese legal system and integrate into the Law on Enterprises, (3). Encouraging enterprises to implement and disclose CSR guaranteed by a third party, (4). Developing a set of indicators for assessing level of CSRD for enterprises listed on Vietnam stock market, (5). Encouraging enterprises to implement and disclose CSR by strengthening the role of stakeholders.
 
- Recommendations for listed enterprises: (1). Raising awareness of enterprises on implementation and disclosure of CSRD, (2). Taking advantages of the advice of organizations, experts on necessary information or ways to implement and disclose CSRD, (3). Developing and perfecting the accounting information system.
 
- Recommendations for investors:  It is essential to have certain understanding of social responsibility, consider the real practice of CSR to minimize unnecessary risks that can occur while investing