Nghiên cứu sinh Tạ Thu Phương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 06/02/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Tạ Thu Phương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam".
Thứ năm, ngày 07/01/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)      Mã số: 9340101_QTK
Nghiên cứu sinh: Tạ Thu Phương                              Mã NCS: NCS35.35QTK
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Công Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Qua quá trình nghiên cứu, luận án phát hiện ra khoảng trống lý thuyết: chưa có công trình nào nghiên cứu về ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam.
Trên thế giới có rất nhiều công trình nghiên cứu về hệ thống kiểm soát quản lý (Management Control System). Tại Việt Nam, dễ dàng nhận thấy rất nhiều công trình nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ (Internal Control System), các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát quản lý tuy không phải là chủ đề mới nhưng còn rất khiêm tốn, đặc biệt chưa có công trình nào nghiên cứu về ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam.
Do vậy, luận án góp phần bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu về hệ thống kiểm soát quản lý trong các doanh nghiệp Việt Nam, về ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

1)    Tiến hành so sánh các hệ thống kiểm soát quản lý trên thế giới kết hợp với kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia, luận án đã phát hiện ra hệ thống kiểm soát quản lý phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam, đó là hệ thống kiểm soát quản lý của Merchant & Vander Stede.
2)    Thông qua kết quả kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu, luận án đã đóng góp về mặt thực tiễn khi làm rõ ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam thông qua hai biến kiểm soát, đó là Đổi mới (Innovation) và Phát triển quản lý (Management development).
3)    Luận án đóng góp hai nghiên cứu điển hình tại 02 doanh nghiệp Việt Nam có qui mô và lĩnh vực hoạt động khác nhau. Kết quả cho thấy hệ thống kiểm soát quản lý được sử dụng hợp lý sẽ ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
4)    Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở đề xuẩt một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát quản lý từ đó nâng cao kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

-------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS
Thesis topic: Influence of management control system to firm performance of Vietnamese enterprises.
Major: Business Administration (Faculty of Business Administration)       Code: 9340101_QTK
Post-graduate: Ta Thu Phuong                                                                Code: NCS35.35QTK
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Le Cong Hoa
Training institution: National Economics University

New contributions in terms of academic, theoretical 

Through the research process, the thesis discovered a theoretical gap: there is no research on the influence of the management control system to firm performance of Vietnamese enterprises.
In the world, there are many researches on Management Control System. In Vietnam, easily find a lot of researches on Internal Control System, the study of management control system while not new themes but also very humble. Especially, there is no research on the influence of Management control system to firm performance of Vietnamese enterprises.
Therefore, the thesis contributes to the database system of the management control system and the impact of the management control system on the performance of Vietnamese enterprises.

The new findings and recommendations from the results of research and surveys of the thesis

1)    Comparing the management control systems in the world combined with expert consultation results, the thesis has discovered a management control system suitable for Vietnamese enterprises, that is management control system of Merchant & Vander Stede.
2)    Through the results of hypothesis testing and research model, the thesis has made a practical contribution to clarifying the impact of the management control system on the performance of Vietnamese enterprises through two control variables, which are Innovation (Innovation) and Management Development (Management development).
3)    The thesis contributes two typical studies in 02 Vietnamese enterprises with different sizes and fields of operation. The results show that the properly used management control system will positively affect business performance.
4)    The research results of the thesis are the basis for recommending a number of recommendations for Vietnamese enterprises to improve the management control system, thereby improving the result of the business.