Nghiên cứu sinh Tạ Thu Trang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 31/03/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Tạ Thu Trang, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ hai, ngày 27/02/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài Luận án: Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán& Phân tích)              Mã số: 62340301
Nghiên cứu sinh: Tạ Thu Trang
Người hướng dẫn 1: PGS. TS. Ngô Trí Tuệ;  2: PGS. TS. Phan Trung Kiên 

Những đóng góp mới của Luận án về mặt lý luận

Luận án hệ thống hóa và chỉ ra cơ chế hình thành gian lận trong lập báo cáo tài chính (BCTC) của công ty niêm yết, xác định những chỉ báo cho kiểm toán viên về dấu hiệu gian lận trên BCTC. Trên cơ sở đó, Tác giả phát triển kiểm toán gian lận theo hướng lồng ghép kiểm toán gian lận trong quy trình kiểm toán BCTC.

Những đóng góp mới của Luận án về mặt thực tiễn: 

i). Luận án kiểm chứng mối liên hệ giữa các chỉ báo dấu hiệu gian lận trong lập BCTC theo 3 nhóm yếu tố (áp lực/động cơ và cơ hội, thái độ) tác động tới gian lận phổ biến trong lập BCTC của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

ii). Tác giả phát hiện hình thức khai khống lợi nhuận/tài sản là hình thức gian lận phổ biến; gian lận (nếu có) xuất hiện phổ biến trên các khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho và khoản phải thu; chứng minh mối quan hệ lôgic giữa chỉ báo gian lận với sự tồn tại và cách thức gian lận phổ biến của các khoản mục cụ thể (nêu trên) trong BCTC của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

iii). Tác giả chứng minh thủ tục kiểm toán gian lận được xây dựng dựa trên những chỉ báo về dấu hiệu của gian lận đem lại tính hiệu lực cho cuộc kiểm toán.

iv). Luận án chứng minh kiểm toán gian lận lồng ghép trong quy trình kiểm toán BCTC của công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện bao gồm đánh giá rủi ro có gian lận, biện pháp xử lý tổng thể và thiết kế thủ tục kiểm toán khi hiện diện rủi ro có sai phạm trọng yếu do gian lận, khẳng định chương trình kiểm toán hữu hiệu trong phát hiện gian lận đối với các khoản mục (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho và khoản phải thu) và các bước công việc xử lý sau khi gian lận được phát hiện.

v). Luận án đề xuất các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán gian lận lồng ghép trong kiểm toán BCTC theo hướng tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro, đặc biệt tập trung vào nhận diện những dấu hiệu rủi ro có gian lận trong lập BCTC. 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-----------
 
THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS

Topic: Fraud audit in financial statement audit of non-financial listed companies in Vietnam stock market.
Major: Accounting (Accounting, Auditing & Analysis).     Code: 62340301
Ph.D attendant: Ta Thu Trang
Supervisor 1: Ass. Pro. Dr. Ngo Tri Tue; 2: Ass. Pro. Dr. Phan Trung Kien

New contributions in terms of academic and theoretical aspect

The thesis systematized and pointed out the process of fraudulent financial reporting of listed companies, determined the indicators of fraudulent financial reporting for auditors. This is the basis to develop fraud audit integrated in the process of financial statement audit.

New contributions in terms of practice

i). The thesis has verified the relationship among fraudulent financial reporting indicators under 3 groups of factors (pressure/motives, opportunities and attitudes/rationalization) affecting to popular fraudulent financial reporting in non-financial listed companies in Vietnam stock market.

ii). The author has proved that net income/asset overstatement is the most popular in fraudulent financial reporting, fraud (if any) appears in popular items such as revenues from sales and services, cost of goods sold, inventories and accounts receivables; proved a logical relationship between signs of fraud risk factors and its existence as well as the popular methods of fraud of specific items (mentioned above) in the financial statements of non-financial listed companies in Vietnam stock market. 

iii). The author has proved that fraud audit procedures based on the signs of fraud indicators have bought effectiveness in financial statement audit.

iv). The thesis has proved that fraud audit should be integrated into financial statement audit process of non-financial listed companies conducted by auditing firms in Vietnam stock market through the assessment of fraud risk, responded to design of audit procedures to the present of the material fraud risk, pointed out the effective audit procedures in detecting fraudulent financial reporting for several items (revenues from sales and services, cost of goods sold, inventories and accounts receivables), gave certain steps to solve after fraud have been detected.

v). The thesis has proposed that auditing firms should conduct fraud audit integrated in financial statement audit on risk – based assessment, especially focused on identifying fraud risk factors in the financial reporting.