Nghiên cứu sinh Thái Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 21/10/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Thái Anh Tuấn, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam"
Thứ sáu, ngày 20/09/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Thái Anh Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Văn Lợi, TS. Trần Thị Nam Thanh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Luận án tổng hợp những nghiên cứu quan trọng về mối quan hệ của một số nhân tố với việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp.
Sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết thể chế, luận án đã lựa chọn các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu và giải thích mức độ áp dụng kế toán quản trị thấp trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam.
 
Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy các kỹ thuật kế toán quản trị được áp dụng trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam còn ở mức độ thấp. 
Dựa trên các nghiên cứu trước, luận án xây dựng mô hình để nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam. Các nhân tố được đưa vào mô hình nghiên cứu gồm: áp lực cạnh tranh, phân quyền quản trị trong doanh nghiệp, mức độ áp dụng công nghệ thông tin, mức độ quan tâm của nhà quản trị đến kế toán quản trị và trình độ chuyên môn của nhân viên kế toán.
 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố được nghiên cứu trong mô hình đều có ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị là khác nhau.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Từ kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị trong các doanh nghiệp miền Bắc Việt Nam. Các đề xuất quan trọng gồm:
 
(1). Các doanh nghiệp cần tăng cường phân quyền quản trị trong các doanh nghiệp. Việc trao quyền ra quyết định cho các nhà quản trị cấp dưới giúp cho việc ra quyết định hiệu quả hơn do họ có thông tin tốt hơn. Việc phân quyền sâu hơn sẽ giúp cho hệ thống kế toán quản trị phát huy được hiệu quả.
 
(2). Các doanh nghiệp cần tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quá trình thu thập, xử lý dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị tiên tiến.
 
(3). Nhà quản trị cao nhất trong doanh nghiệp cần tăng cường sự quan tâm, tạo điều kiện để các kỹ thuật kế toán quản trị được triển khai và áp dụng trong doanh nghiệp.  
 
(4). Các nhân viên kế toán cần nâng cao trình độ chuyên môn kế toán, thường xuyên cập nhật các kiến thức kế toán quản trị hiện đại để các kỹ thuật kế toán quản trị được áp dụng trong các doanh nghiệp.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS
 
Thesis: Factors’ impacts on the application of management accounting within enterprises in the North of Vietnam 
Specialization: Accounting, auditing and analysis       
Institution: National Economics University 
 
New academic, theoretical contributions: 
 
The author synthesized significant studies related to the relationship between certain factors and the application of management accounting in enterprises.
 
In addition to the basis on contingency theory to explain and select independent variables for the research model, the author also used the institutional theory to provide explanation to the low level of applying management accounting within enterprises in the North of Vietnam.
 
The author researched and figured out the reality of applying management accounting within enterprises in the North of Vietnam. The findings revealed that these enterprises applied management accounting techniques at low level. 
 
The author established the research model and researched the impacts of factors on the application of management accounting in enterprises in the North of Vietnam. The factors inclusive in the model were comprised of: competitive pressure, management decentralization,  level of information technology application, level of manager’s interest in management accounting and accountants’ professional qualifications.
 
Research results demonstrated that all of the above metioned factors put an impact on the applciation of management accounting in enterprises in the North of Vietnam. However, different factor held different impact level on the application of management accounting .
 
New findings and recommendations based on the thesis’s research results and survey: 
 
Based on the thesis’s results, the author gave recommendations aiming at fostering the application of management accounting in enterprises, which would improve the management effectiveness in enterprises in the North of Vietnam. Important recommendations are as the followings:
 
(1). It is essential for these enterprises to enhance the management decentralization. Empowering the inferior managers with the right to give their own decisions would result in more effective decisions due to their possession of better information. Deeper decentralization would help the management accounting improve its effectiveness.
 
(2). Enterprises should promote their usage of information technology in order to automize the data collection and analysis process, which would be more advantegous for applying advanced management accounting techniques.
 
(3). The managers at highest position in the enterprises should pay more attention to and provide more favorable conditions for management accounting techniques so that they can be implemented in the enterprises.  
 
(4). Accountants should improve their specialization in accounting area. They should regularly get themselves updated with modern management accounting knowledge, which helps to ensure the application of management accounting techniques in the enterprises .