Nghiên cứu sinh Trần Đoàn Khánh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 09/09/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Đoàn Khánh, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, với đề tài "Quản lý nhà nước đối với thị trường vàng tại Việt Nam".
Thứ hai, ngày 29/06/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: “Quản lý nhà nước đối với thị trường vàng tại Việt Nam”
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng            Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: TRẦN ĐOÀN KHÁNH
Người hướng dẫn khoa học 1: GS.TS. Phạm Quang Trung
Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Ngô Trí Long
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án có những đóng mới so với các nghiên cứu trước như sau: 

1.    Về lý thuyết: Luận án sẽ tổng hợp và trình bầy lại một cách có hệ thống các lý luận về vàng, thị trường vàng và chính sách QLNN đối với thị trường vàng, mức độ hoàn thiện của chính sách. Đồng thời nghiên cứu về mối quan hệ giữa thực thi CSTT với công tác QLNN với hoạt động kinh doanh vàng. Từ đó rút ra kết luận và đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả QLNN đối với thị trường vàng Việt Nam. 
2.    Về phương pháp: Luận án áp dụng mô hình VAR cho 2 giai đoạn từ 01/2006 đến 04/2012 và 05/2012 đến 12/2016 (thời gian Nghị định 24/2012/NĐ-CP ra đời, đánh dấu những thay đổi cơ bản về cấu trúc thị trường vàng) để đánh giá hiệu quả chính sách QLNN đối với thị trường vàng Việt Nam trước những cú sốc từ bên ngoài. Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu trên: Công tác QLNN đối với thị trường vàng sẽ phản ứng như thế nào trước sự thay đổi của tỷ giá, lãi suất, lạm phát, dự trữ ngoại hối. Ảnh hưởng của thay đổi điều hành CSTT: tỷ giá, lãi suất, lạm phát và dự trữ ngoại hối đến giá vàng, Phản ứng của các biến số kinh tế vĩ mô trước sự biến động của giá vàng trong nước và giá vàng thế giới
3.    Những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu: (i) Chính sách QLNN đối với thị trường vàng đã làm thay đổi bản chất và chiều hướng mối quan hệ giữa tỷ giá với giá vàng trong nước (quốc tế), quan hệ giữa tỷ giá với giá vàng thế giới sau Nghị định 24 là quan hệ nghịch chiều và phản ứng của tỷ giá với giá vàng thế giới nhanh hơn so với giá vàng trong nước; (ii) Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng của lạm phát, khi có cú sốc về giá vàng thì lạm phát không biến động ngay lập tức tuy nhiên sẽ có xu hướng tăng lên đỉnh điểm ở 2 tháng, sau đó giảm dần trong vòng 6-7 tháng; (iii) Khi có cú sốc về giá vàng thì lãi suất huy động gần như không có biến động; (iv) Khi có cú sốc về giá vàng thì dự trữ ngoại hối gần như không có biến động, do thị trường vàng đã ổn định NHNN không cần phải dùng vàng trong dự trữ ngoại hối để can thiệp vào thị trường; (v) Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng của yếu tố tâm lý các nhà đầu tư, tuy nhiên khi có chính sách quản lý của NHNN thì yếu tố tâm lý bị hạn chế đi rất nhiều. 

4.    Những đề xuất mới về chính sách rút ra từ kết quả nghiên cứu

Với mục tiêu phát ổn định và bền vững thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, luận án đã đề xuất một số đề xuất là: Hoàn thiện nhiệm vụ, mục tiêu QLNN đối với thị trường vàng tại Việt Nam; Hoàn thiện bộ máy tổ chức QLNN; Hoàn thiện chính sách và công cụ QLNN; Nhóm giải phóp ổn định kinh tế vĩ mô và hiệu quả CSTT; Nhóm giải pháp dài hạn phát triển thị trường vàng. Qua đó đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan QLNN.

---------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Topic of the thesis: " State management of the gold market in Vietnam "
Major:       Banking - Finance                                                     Code:       9340201
PhD Candidate:     TRAN DOAN KHANH
Instructor:  1. Prof. Dr. Pham Quang Trung            2. Associate. Prof. Dr. Ngo Tri Long 
Training Institution: National Economics University

Academic and theoretical new contributions: 

Compared to previous studies, the thesis has new contributions as follows:

1. Theoretically, The thesis will summarize and present systematically theories about gold, gold market and state management policies for gold market, the level of completion of the policy. At the same time, studying the relationship between implementation of monetary policy and state management with gold trading activities. From there, draw conclusions and propose solutions and recommendations to contribute to improving the efficiency of state management for the gold market in Vietnam.
2. In terms of Methodology: The thesis applies VAR model for 2 periods from 01/2006 to 04/2012 and 05/2012 to 12/2016 (time of Decree 24/2012/ND-CP issued, marking the basic changes in structure of the gold market) to evaluate the effectiveness of state management policies for the gold market in Vietnam before external shocks. To answer the research question: How will the state management of the gold market react to changes in exchange rates, interest rates, inflation and foreign exchange reserves? The impact of changes in monetary policy management: exchange rates, interest rates, inflation and foreign exchange reserves on gold prices, The response of macroeconomic variables to the fluctuations of domestic gold prices and world gold prices.
3. New arguments drawn from research results: (i) The State management policy for the gold market has changed the nature and direction of the relationship between the exchange rate and the domestic (international) gold price, the relationship between the exchange rate and the world gold price after Decree 24. is the negative relationship and the reaction of the exchange rate with the world gold price faster than domestic gold price; (ii) Domestic gold price is affected by inflation. When there is a shock of gold price, inflation does not fluctuate immediately, however, it will tend to peak at 2 months, then decrease gradually within 6-7 months; (iii) When there is a shock about gold price, deposit interest rates are almost unchanged; (iv) When there is a shock in the price of gold, the foreign exchange reserves are almost unchanged, because the gold market has stabilized. The SBV does not need to use gold in the foreign exchange reserves to intervene in the market; (v) Domestic gold price is influenced by the psychology of investors, however, when there is a management policy of the SBV, the psychological factor is greatly limited.

New proposals drawn from the results of thesis study:

 With the goal of stable and sustainable development of the gold market, contributing to macroeconomic stability, the thesis has proposed a number of proposals: Completing the tasks and objectives of state management of the gold market in Vietnam; Improving the organizational structure of state management; Improve policies and tools for state management; Group for macroeconomic stability and efficiency of monetary policy; Group of long-term solutions to develop the gold market. Thereby making some recommendations to the state management agency.