Nghiên cứu sinh Trần Đức Thành bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 10/01/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Đức Thành chuyên ngành Kinh tế du lịch với đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn.
Thứ hai, ngày 21/11/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn
Chuyên ngành: Kinh tế du lịch            Mã số: 9310110_DL
Nghiên cứu sinh: Trần Đức Thành            Mã NCS: NCS37.122DL
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Lan Hương, TS. Đỗ Cẩm Thơ
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Kết quả nghiên cứu của Luận án đã khẳng định và chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn trên thế giới và ở Việt Nam, và căn cứ vào việc thống kê các yêu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn thông qua khảo sát các ý kiến chuyên gia làm căn cứ khách quan và tiền đề cho hoạt động nghiên cứu. 
Luận án đã xây dựng và hoàn thiện mô hình nghiên cứu ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn, trên cơ sở đó sẽ có thể mở rộng nghiên cứu tại các khách sạn ở Việt Nam.
Luận án khẳng định rằng, trong bối cảnh ngành kinh doanh khách sạn đang bị tác động nhiều bởi các yếu tố ngoại cảnh thì “rủi ro cảm nhận về công việc” là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến ý định nghỉ việc của nhân sự ngành khách sạn.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả phân tích của Luận án cũng đem lại những hàm ý quan trọng đối với các nhà quản lý khách sạn nhằm gia tăng mức độ cam kết với tổ chức và giảm ý định nghỉ việc của nhân viên. Thông qua kết quả phân tích của Luận án, tác giả đã đề xuất các gợi ý nhằm giảm ý định nghỉ việc của nhân viên bao gồm: 
Thứ nhất là, sự thoả mãn công việc đối với nhân sự ngành khách sạn được khẳng định bởi sự sắp xếp công việc hợp lý; mối quan hệ tốt giữa cấp lãnh đạo và nhân viên nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện giữa những người lao động ở các đơn vị kinh doanh khách sạn; chính sách phát triển nhân sự; đẩy mạnh thu nhập cạnh tranh đối với nhân viên trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn; và đảm bảo công việc an toàn, ổn định cho người lao động. Hơn thế nữa, để tăng sự gắn kết với khách sạn, người lao động cần có sự thoả mãn trong công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp, song hành với nó cần phải giảm bớt tác động của yếu tố căng thẳng và rủi ro cảm nhận trong công việc.
Thứ hai là, từ những kết quả nghiên cứu trên là căn cứ khoa học cho các nhà quản trị nhân sự, nhà quản lý khách sạn ở Việt Nam ứng dụng và điều chỉnh phù hợp trong hoạt động tổ chức vận hành khách sạn nhằm ổn định, phát triển đội ngũ nhân sự phục vụ khách lưu trú.

---------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Factors affecting the employee turnover intention in hotel industry 
Major: Tourism Economics                    Code: 9310110_DL
PhD Candidate: Tran Duc Thanh                Student ID: NCS37.122DL
Instructor: Dr. Hoang Thi Lan Huong, Dr. Do Cam Tho    
Institution: National Economics University

1. New academic and theoretical contributions

The research results of the dissertation have confirmed and pointed out the factors affecting the intention of personnel to leave the hotel industry, base on systematizing the theoretical of the factors affecting the intention to leave the hotel industry of personnel worldwide and in the country, and the author has made statistics on the factors affecting the employees’ intention to leave the hotel industry through a survey of experts' opinions to serve as an objective basis and research premise. 
The thesis has been built and completed a research model on the employees' intention of leaving the hotel. Base on that, it will be possible to expand research in hotels in Vietnam.
The thesis asserts that, in the context that external factors heavily influence the hotel industry, "perceived risk about work" is the factor that most affects the intention to get out of this industry.

2. New findings and proposals drawn from the research and survey results 

The analysis results also bring important implications for hotel managers to increase the level of commitment to the organization and reduce the intention of employees to leave. Through these results, the author has proposed suggestions to minimise employees' intention to go, including:
Firstly, job satisfaction for hotel personnel is confirmed by a reasonable work arrangement, a good relationship between leadership and staff to create a friendly working environment among employees in hotel business units, personnel development policies, promoting competitive income for employees, and ensuring safe and stable work for them. Moreover, employees need job satisfaction and career development opportunities to increase engagement with the hotel. It is also necessary to reduce the impact of stress and perceived risk factors people feel at work.
Secondly, the above research results play a scientific basis for human resource managers and hotel managers in Viet Nam to apply and make appropriate adjustments in hotel operations to stabilize and develop the hotel staff to serve hotel guests better.