Nghiên cứu sinh Trần Hồng Nhạn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 13h30 ngày 10/06/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Hồng Nhạn, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài "Nghiên cứu thống kê tác động các nhân tố đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ - Trường hợp tỉnh Bắc Ninh".
Thứ sáu, ngày 10/05/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: "Nghiên cứu thống kê tác động các nhân tố đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ - Trường hợp tỉnh Bắc Ninh"
Chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê Kinh tế)
Nghiên cứu sinh: Trần Hồng Nhạn
Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Phạm Ngọc Kiểm
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Luận án đã làm rõ khái niệm công nghiệp hỗ trợ và sự phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, điểm mới của khái niệm tập trung vào phạm vị chính và xác định dựa trên lợi thế so sánh của Việt Nam hiện nay. Tác giả dựa trên hệ thống phân ngành kinh tế và phân ngành sản phẩm để xác định các nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ, cụ thể dựa trên: công dụng sản phẩm, nguyên vật liệu chính và quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm. 
 
Đóng góp về hệ thống chỉ tiêu thống kê, sự phát triển công nghiệp hỗ trợ bao gồm 02 phần chính: thứ nhất là phản ánh sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (05 chỉ tiêu); thứ hai là sự cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (05 chỉ tiêu). Luận án cũng lựa chọn những tiêu chí thống kê phù hợp để xây dựng hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp lắp ráp có thể dễ dàng tìm kiếm được đối tác.
 
Luận án để xuất mô hình nghiên cứu, kiểm định 06 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp hỗ trợ. Nghiên cứu đã chứng minh tiêu chí đo lường mới phù hợp và có ý nghĩa thống kê, đó là tiêu chí “Trách nhiệm bảo vệ môi trường” có tác động thuận chiều với biến độc lập “Sự phát triển công nghiệp hỗ trợ”. 
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
- Xác định mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó nhân tố môi trường chính sách là ảnh hưởng nhiều nhất, nhân tố ảnh hưởng yếu là trách nhiệm bảo vệ môi trường.
 
- Đưa ra sự khác biệt về ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển từng ngành công nghiệp hỗ trợ, cho thấy chỉ có duy nhất biến thông tin có ảnh hưởng như nhau tới các nhóm ngành. Các biến còn lại đều tạo sự khác biệt, do đó cần có giải pháp cụ thể cho từng nhóm ngành theo các yếu tố.
 
- Mở ra những gợi ý với cơ quan thống kê về việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp CNHT. Tăng tính trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khi tham gia sản xuất. Tích cực cải thiện môi trường chính sách, nâng cao kỹ năng người lao động. 
 
-Hướng nghiên cứu tiếp theo, đó là sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu mảng của 63 tỉnh/thành phố để đánh giá tác động các nhân tố đến sự phát triển công nghiệp hỗ trợ, có sự so sánh giữa các phương pháp. Đi sâu vào nghiên cứu, xây dựng bảng Input/Output (I/O) cho riêng ngành CNHT nhằm làm bật lên mối liên hệ giữa doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp lắp ráp.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
The name of the thesis: "Researching statistics on impacting factors on the development of supporting industries – The real situation in Bac Ninh province"
Major: Economic Statistics
PhD student: Tran Hong Nhan            
University: National Economics University
 
The new academic contributions and arguments to this thesis.
 
The thesis has clarified the concept of supporting industry and the development of supporting industry. Particularly, the concepts new point focuses on the main scope and determinations based on Vietnams current comparative advantages. The author bases on the system of economic subdivisions and product sub-sectors to identify supporting industry groups, in particular relied on the use of products, main materials and technological processes to produce products. .
 
Contributing to the statistical indicators system, the supporting industry development consists of two main parts: the first is to reflect the increase in the number of supporting industrial enterprises (5 indicators); The second is the improvement of competitiveness of enterprises (5 indicators). The thesis also selects appropriate statistical criteria to build information systems for assembling enterprises from that they can find partners easily.
 
The thesis gives the suggestion of researching models and evaluates 6 factors affecting the development of supporting industries. The study has proved that the new measurement criteria are appropriate and statistically significant, which is the criterion "Responsibility to protect the environment" has a positive effect with the independent changes. It is "Development of supporting industry".
 
The new proposals taken from the research results
 
- Determine the impact level of factors affecting the development of supporting industries. In which, the factor of environmental policy is the most influential, the factor of weak influence is the responsibility to protect the environment.
 
- Give the difference in the influence of factors on the development of each supporting industry, showing that only information has the same impact on industry groups. The remaining variables all make a difference, so there should be specific solutions for each industry group according to the factors.
 
- Give the suggestions to the statistics agency about the construction of database system of supporting industry enterprises. Increase the responsibility of environmental protection of enterprises when they participate in production. Improve the policy environment actively and improve workers skills.
 
The next research direction is to use the array data regression method in total 63 provinces to assess the impact of factors on supporting industry development, with comparison between methods. Going into the research, building an Input / Output table (I /O) for the industry of supporting industry to make a connection between supporting enterprises and assembling enterprises.