Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Linh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 09/12/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Mạnh Linh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Những nhân tố tác động đến quyết định tham dự đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu".
Thứ hai, ngày 09/12/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Những nhân tố tác động đến quyết định tham dự đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)
Nghiên cứu sinh: TRẦN MẠNH LINH
Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Đoàn Thể; TS. Trần Thị Hồng Việt
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
1. Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn 
 
Những đóng góp về lý luận:
 
Luận án đã đề xuất được mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham dự đấu thầu của nhà thầu đối với các gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình (TCXDCT). Mô hình đã tính đến các đặc thù của nhà thầu tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. 
 
Luận án đã chứng minh mô hình nghiên cứu có giá trị thực tiễn gồm 6 nhân tố (với 23 biến) tác động đến quyết định tham dự đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát TCXDCT của nhà thầu. Mô hình nghiên cứu này đã đưa ra một nhận tố mới là nhân tố “thông tin đăng ký dự thầu của các nhà thầu” phù hợp với điều kiện nghiên cứu là tại  thành phố Hà Nội. 
 
Việc kiểm định mô hình đã xác định được các tác động quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định tham dự đấu thầu của nhà thầu đối với các gói thầu giám sát TCXDCT.
 
Những đóng góp về thực tiễn:
 
Luận án đã giải thích những nguyên nhân dẫn đến việc có ít nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát TCXDCT của nhà thầu, đó là do sự tác động của các nhân tố như “mong đợi của nhà thầu bị suy giảm” do nhiều nguyên nhân khác nhau; các hiện tượng quân xanh, quân đỏ,…
Đề xuất một số giải pháp khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự tham dự đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát TCXDCT của nhà thầu cũng như minh bạch hơn nữa hoạt động đấu thầu để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu trong thực tế. 
 
2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 
 
Những phát hiện mới: (1) bổ sung vào khái niệm “quyết định tham dự thầu của nhà thầu” với biểu hiện “đã nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu”; (2) trong mô hình đã được chứng minh có đề xuất mới một nhân tố “thông tin đăng ký tham dự thầu của các nhà thầu”. Đây chính là những thông tin cơ bản về số lượng, tên nhà thầu đăng ký tham dự thầu đối với một gói thầu giám sát TCXDCT cụ thể với 4 biến đo lường mới so với các nghiên cứu trong và ngoài nước đã được công bố trước đây; (3) giải thích được một số vấn đề trong thực tiễn trước đây chưa hiểu thấu đáo (ví dụ như: năng lực tài chính của nhà thầu không ảnh hưởng đến quyết định tham dự thầu của nhà thầu).
 
Những đề xuất: 
 
Với cơ quan quản lý Nhà nước về đấu thầu: Luận án đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trong đấu thầu dẫn đến việc tham dự đấu thầu ít của nhà thầu và tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi sai phạm đó. 
Với nhà thầu: Luận án đã đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự tham dự đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn giám sát TCXDCT của nhà thầu như “xây dựng cơ chế thanh quyết toán, khen thưởng” thích đáng đối với các hoạt động tích cực chuẩn bị và quyết định tham dự đấu thầu để hoạt động đấu thầu thực chất hơn, hiệu quả hơn.
 
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis topic: Factors affecting bidding contractors’ decision to participate in bidding for construction supervision of bidding packages”
Major: Business Administration
PhD candidate: TRAN MANH LINH
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Truong Doan The; Dr. Tran Thi Hong Viet
Training institution: National Economics University 
 
1. New contributions to the theories and practices
 
New contributions to the theories:  
 
The research thesis proposed the model to evaluate factors affecting on making bidder’s decision of participating in bidding for construction supervision of bidding packages. The proposed model is adjusted suitably to the different features of Vietnam as well as of Hanoi capital.   
 
The research thesis demonstrated the valued model of 6 factors (with 23 variables) influencing to bidder’s making decision of participating in bidding packages for construction supervision. This model proposed a new factor named “Information of bidders’ participation registration”, which is suitable to the research condition in Hanoi capital.
 
The research model tested to identify different importance of factors affecting on making bidder’s decision of participating on bidding of construction supervision of bidding packages. 
 
New contribution to the practice: 
 
The thesis explained why there had not many bidders participating on biddings of construction supervision packages in the past time such as “reduce of bidders’ expectation” by many different reasons; bad situations such as green bidders, red bidders,…   
 
The thesis proposed solutions and recommendations to enhance bidders’ participation on biddings of construction supervision packages as well as to make more transparency of biddings in order to improve bidding efficiency in practice.  
 
2. New findings and new proposals withdrawn from the research outputs
 
New findings: (1) Adding new idea as “submitting bid dossiers before the Time of bid closure” into the definition of “making bidder’s decision of participating in bidding of construction supervision packages” mentioned in the researches in the past; (2) the thesis proposed new factor named “Information of bidders’ participation registration”. This factor is defined as basic information about bidders’ number and names of bidders registering to participate on the biddings of construction supervision packages with 4 new variables being different from other previous researches; and (3) explanation of some practical issues could not be understood deeply in the pass (for example, bidder’s financial capacity does not impact on making bidder’s decision of participating on bidding of construction supervision packages).   
                   
New proposals: 
 
To the State Bid Management Authorities: The thesis proposed them to adjust, to supplement law’s circles, regulations to prevent bad activities to break the law which made reduction of bidders’ participation. They have to examine and inspect more in order to discover and to treat strictly these bad activities.   
 
To the bidders: The thesis proposed some special solutions to enhance bidders’ participation on the biddings of construction supervision packages such as “building payment and reward regulations” to promote activities and people to impact more on enhancing making bidders’ decision of preparation and participating on biddings of construction supervision packages.