Nghiên cứu sinh Trần Minh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 15/12/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Minh Tuấn, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nghiên cứu về tác động của chi phí đại diện đến hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ ba, ngày 25/08/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
Đề tài luận án: Nghiên cứu về tác động của chi phí đại diện đến hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính -Ngân hàng                Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: Trần Minh Tuấn                      Mã NCS: NCS 34.078TC 
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Duy Hào      
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Vai trò của chi phí đại diện và tác động của chi phí đại diện tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được diễn giải để nêu bật được sự tác động tích cực và tác động tiêu cực của chi phí đại diện trong doanh nghiệp
Mối quan hệ giữa chi phí đại diện, cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được luận giải, là cơ sở lý thuyết cho quản trị công ty trong doanh nghiệp.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Thông qua kết quả của mô hình định lượng cho thấy sự tồn tại chi phí đại diện tại một số ngành đã ảnh hưởng không tốt tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Chi phí đại diện trong doanh nghiệp có mối quan hệ ngược chiều với hiệu quả hoạt động.
Sở hữu nhà nước được tìm ra có mối quan hệ hình chữ U ngược với hiệu quả hoạt động. 
Minh bạch hóa thông tin để giảm thiểu sự bất đối xứng thông tin, đồng thời nâng cao năng lực quản trị công ty tại doanh nghiệp.
Cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ đối với nhà quản lý, qua đó tạo động lực cho nhà quản lý để họ chuyên tâm và nhiệt huyết với công việc nhằm tối đa hóa giá trị tài sản của chủ sở hữu.

-------------------------

NEW CONTRIBUTION OF THESIS

The thesis topic: The impact of ownership structure on firm performance in Vietnam
Major: Finance - Banking            Code: 9340201
PhD Candidate: Tran Minh Tuan        PhD Candidate code: NCS 34.078TC
Supervisor: Associate Professor Vu Duy Hao
Training Unit: National Economics University

New contribution to the the academic theory

1.Theoretical and conceptual framework is used to illustrate the role of agency cost and its impact on firm performance. On the other hand, the relationship between agency cost, ownership structure and firm performance is highlighted in theoretical framework to depict the principles of corporate governance.
2.Based on result of the study, there exist negative impact of agency cost on firm performance in some industries in vietnamese stock market. 
3.There is existence of relationship between agency cost on firm performance in construction-listed companies in Vietnamese stock market.
4.Besides, state ownership impact firm performance arcording to inverted U Shape

New recommendation from the thesis

1.Suggestions are information transparency and exercutive payment improvement. information transparency will limit asymetric information and increase firm efficiency.     
2.Exercutive payment plays important role to encourage managers. It will give managers an incentive to work harder, to  persuade a target of corporation (maximize the wealth of stockholders)