Nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Thư bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 01/07/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Minh Thư chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản, với đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội.
Thứ tư, ngày 25/05/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bất động sản    Mã số: 9340101_BDS
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Minh Thư
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc, TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Dựa trên mô hình về ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới ý định hành vi của khách hàng, lý thuyết niềm tin, lý thuyết tiện ích giao dịch, lý thuyết công bằng về giá; luận án xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Các yếu tố ảnh hưởng được xác định trong mô hình gồm: (1) chất lượng dịch vụ (bao gồm 5 thành phần), (2) niềm tin vào đơn vị cung cấp dịch vụ và (3) cảm nhận công bằng về giá dịch vụ và các biến nhân khẩu học là biến kiểm soát. Nghiên cứu cho thấy mức độ tác động của các yếu tố trên tới sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại quốc gia nơi có thị trường bất động sản mới ở giai đoạn “tập trung” như Việt Nam, mà cụ thể trên địa bàn Hà Nội, có một số khác biệt nhất định với các lĩnh vực khác đã được nghiên cứu trước đây.

(i) Trong 5 thành phần của chất lượng dịch vụ, chỉ có 4 thành phần là độ tin cậy, sự đảm bảo, tính hữu hình, và tính đáp ứng là được khẳng định có mối quan hệ thuận chiều với sự sẵn lòng chi trả cho dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Bên cạnh đó, niềm tin cũng được chứng minh là có mối quan hệ thuận chiều với sự sẵn lòng chi trả. Cảm nhận công bằng về giá không có mối quan hệ. Hai trong số các biến kiểm soát có tác động là Thu nhập, và tuổi.

(ii) Nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt về mức độ tác động của các yếu tố trên tới sự sẵn lòng chi trả giữa hai phân khúc chung cư là bình dân và trung cấp. Với phân khúc bình dân, mức độ tác động của các biến độc lập tới sự sẵn lòng chi trả từ mạnh tới yếu là: độ tin cậy, tính đáp ứng, niềm tin, sự đảm bảo, tính hữu hình. Với phân khúc trung cấp, mức độ tác động của các biến độc lập tới sự sẵn lòng chi trả từ mạnh tới yếu là: sự đảm bảo, tính đáp ứng, tính hữu hình, độ tin cậy, niềm tin. Tính đáp ứng và độ tin cậy chỉ thể hiện mối quan hệ ở mức ý nghĩa 0.1.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Từ kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả đưa ra một số khuyến nghị cho các bên liên quan như: (i) Các đơn vị cung cấp dịch vụ chỉ quảng cáo những gì trong khả năng thực hiện; xây dựng quy trình, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và giám sát việc thực hiện. (ii) Ban quản trị và cộng đồng cư dân cần thỏa thuận rõ về các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tương ứng với giá và chế tài xử lý vi phạm trong bản hợp đồng cung cấp dịch vụ. (iii) Chủ đầu tư cần chú ý đến việc bố trí phần không gian chung và phòng cháy chữa cháy ngay từ khâu thiết kế thi công. (iv) Cơ quan quản lý nhà nước xem xét ban hành tiêu chuẩn và chứng chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng cơ chế lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ từ khi chưa có ban quản trị. 

-----------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Factors affecting willingness to pay for condominium operation management services in Hanoi
Major: Business Administration (Real estate)    Code: 9340101
Name of Candidate: Trần Thị Minh Thư    
Supervisors: Assoc. Prof. Nguyen Minh Ngoc, PhD; Nguyen Thi Hai Yen, PhD    

New academic and theoretical contributions

Based on the model of the influence of service quality on customer behavioral intention, Trust theory, Transaction utility theory, Price fairness theory; The thesis builds and tests a research model on factors affecting willingness to pay for condominium operation management services. The influencing factors identified in the model include: (1) service quality (including 5 components), (2) trust in the service provider and (3) perceived fairness of the service price and demographic variables as control variables. The study shows the degree of impact of the above factors on the willingness to pay for condominium operation management services in a country where the real estate market is in the "concentrated" stage as Vietnam, specifically in Hanoi, there are certain differences with other fields that have been studied before. 

(i) Of the 5 components of service quality, only 4 components namely Reliability, Assurance, Tangibles, and Responsiveness, are confirmed to have a positive relationship with the willingness to pay for the condominium operation management service. Besides, Trust has also been shown to have a positive relationship with willingness to pay. Perceived fairness of the service price has no relationship. Two of the control variables that have an impact are Income, and Age.

(ii) The study also shows the difference in the level of impact of the above factors on the willingness to pay between the popular and mid-end condominium segments. With the popular segment, the level of impact of independent variables on willingness to pay from strong to weak is: reliability, responsiveness, trust, assurance, tangibles. With the mid-end segment, the level of impact of independent variables on willingness to pay from strong to weak is: assurance, responsiveness, tangibles, reliability, trust. Responsiveness and reliability only show a relationship at the 0.1 significance level.

New findings and proposals drawn from research results and surveys of the thesis

From the research results of the thesis, the author makes some recommendations for stakeholders such as: (i) Service providers only advertise what they can do; develop processes, service quality standards and supervise the implementation. (ii) The management board and the residential community need to clearly agree on service quality standards corresponding to the price and penalties for violations in the service provision contract. (iii) The investor should pay attention to the arrangement of the common space and fire prevention right from the design and construction stage. (iv) State management agencies consider promulgating standards and certificates of service quality assurance, developing a mechanism for selecting service providers since since the management board has not been established.