Nghiên cứu sinh Trần Thị Nga bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 26/03/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Nga, chuyên ngành Thống kê kinh tế, với đề tài "Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam"
Thứ bảy, ngày 23/02/2019
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam
Chuyên ngành: Thống kê kinh tế
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Thứ nhất, luận án đã xây dựng và đề xuất khái niệm khách du lịch nội địa dưới giác độ thống kê. Khái niệm khách du lịch nội địa của luận án so với khái niệm của Tổ chức du lịch thế giới và Luật du lịch mới nhất của Việt Nam là bổ sung tiêu chí “có tiêu dùng sản phẩm du lịch tại nơi đến’’ và cụ thể hóa tiêu chí “chuyến đi phải rời khỏi môi trường sống thường xuyên của mỗi cá nhân’’ đó là khoảng cách tối thiểu của chuyến đi là 30 km. Việc cụ thể hóa các tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa góp phần hoàn thiện công tác thống kê khách du lịch nội địa nói riêng, thống kê du lịch nói chung ở Việt Nam.
 
Thứ hai, luận án nghiên cứu và đề xuất phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa bao gồm: số lượt khách du lịch nội địa, số khách du lịch nội địa từ kết quả điều tra hộ gia đình. Phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa mới đề xuất này góp phần hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương pháp thu thập, tổng hợp thông tin khách du lịch nội địa ở Việt Nam cả về lý luận và thực tiễn.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Luận án góp phần hoàn thiện phương pháp thu thập tổng hợp thông tin thống kê khách du lịch nội địa ở Việt Nam thông qua cuộc Khảo sát mức sống hộ gia đình. 
 
Luận án đề xuất lồng ghép cuộc điều tra khách du lịch nội địa với cuộc Khảo sát mức sống hộ gia đình do Tổng cục Thống kê tiến hành thay vì thực hiện cuộc điều tra độc lập hoặc lồng ghép với các cuộc điều tra khác nhằm tiết kiệm chi phí, tận dụng mẫu Khảo sát mức sống hộ gia đình đã được kiểm định và chấp nhận trong nghiên cứu và thực tiễn quản lý. 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
RESEARCH CONTRIBUTIONS
 
Thesis topic: Statistical method of studying domestic tourists in Vietnam
Major: Economic Statistics
Training institutions: National Economics University
 
New academic contributions in methodology 
 
Firstly, the thesis has proposed the concept of domestic tourists from the statistical point of view. Specifically, the thesis contributes  new criteria in the concept of the domestic tourist to the existing concept of the World Tourism Organization and the latest Tourism Law of Vietnam, such as "to consume tourism products at the destination and the specification of the criterion "the trip must be out of the regular living environment of each individual" with the minimum distance of 30 km. The more specific criteria for identification of domestic tourists contributes to the completion of statistics of domestic tourists in particular, tourism statistics in general in Vietnam
.
Secondly, through the  results of household survey on domestic tourists organized by the thesis (piloted in Hanoi), the thesis calculates and proposes some indexes of visitor statistics to calculate such as domestic tourist turn; number of domestic tourists from household survey results. The findings are contribution to improving the system of statistical indicators and methods of collecting and synthesizing domestic tourist information in Vietnam both in theory and practice.
 
New findings and proposals drawn from the research and surveys resultsof the thesis
 
The thesis contributes to complete the method of collecting and synthesizing statistics of domestic tourists in Vietnam through a household survey. 
The thesis expects the General Statistics Office to cooperate with the Vietnam National Administration of Tourism to conduct a survey of domestic tourists according as proposed: conducting investigation of domestic tourists with the integration with the General Statistics Offices survey of household living standards to find systematic statistics, a reliable and meaningful source of information for managers as well as organizations, businesses and individuals.